2 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Toyota Yaris 1.5 των 125 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 21963 αναγν?στε? - 2/1/2021

Το πιθαν?τερο να μην υπ?ρχει ο?τε ?να? ?νθρωπο? που διαθ?τει δ?πλωμα οδ?γηση? και να μην γνωρ?ζει το Toyota Yaris. Το ιαπωνικ? μικρ? διαγρ?φει σπουδα?α ιστορ?α εδ? και χρ?νια, με π?νω απ? 4 εκατομμ?ρια πωλ?σει? και αισ?ω? περν?ει στην τ?ταρτη γενι? του. Ανανεωμ?νο και πλ?ρω? αλλαγμ?νο, συμπληρ?νει τη φαρ?τρα του για να αντεπεξ?λθει στι? ν?ε? προκλ?σει? του ανταγωνισμο?. Μ?πω? ?μω? ?χουμε ?δη νικητ?;

 
 
Το απ?λυτο, επ? σειρ? ετ?ν, best seller μικρ? τη? ελληνικ?? αγορ?? μα? συστ?νει ?να ν?ο εαυτ?, 100% δημιουργημ?νο επ?νω στην φιλοσοφ?α ?no more boring cars? που διατ?πωσε ο CEO Akio Toyoda. Δοκιμ?ζουμε λοιπ?ν την 4η γενι? του Yaris με τον 1.500?ρη ατμοσφαιρικ? κινητ?ρα των 125 ?ππων, στην χειροκ?νητη ?κδοση του. Α? το ανακαλ?ψουμε.Το ν?ο Yaris βασ?ζεται επ?νω στη ν?α πλατφ?ρμα TNGA GA-B και διαθ?τει μ?κο? 3.940χλστ., μεταξ?νιο στα 2.540χλστ. εν? το ?ψο? του ε?ναι 1.500χλστ. Συγκριτικ? με την απερχ?μενη γενι? ε?ναι ελ?χιστα πιο κοντ?, αρκετ? χαμηλ?τερο εν? διαθ?τει μεγαλ?τερο μεταξ?νιο αλλ? και πλ?το? (αμφ?τερα +50χλστ.) χαρ?ζοντα? μεγαλ?τερου? εσωτερικο?? χ?ρου?.

Η σχεδ?αση του, ?πω? θα δε?τε και οι ?διοι στι? φωτογραφ?ε?, ε?ναι ιδια?τερα επιβλητικ? και μυ?δη?, με τη μεγ?λη μ?σκα εμπρ?? και το ενια?ο π?σω π?νελ φ?των να ε?ναι τα απ?λυτα highlights. Η αλ?θεια ε?ναι ?μω? πω? η στιλιστικ? του γραμμ? κρ?βει πολλ? εντυπωσιακ? στοιχε?α, ?πω? οι φουσκωμ?νοι θ?λοι των τροχ?ν, το τρ?βηγμα των μπροστιν?ν κολ?νων αλλ? και το μακρ?τερο καπ?. Φυσικ? τα φωτιστικ? σ?ματα ε?ναι η υπογραφ? κ?θε μοντ?λου, και ?τσι και εδ?, τ?σο τα εμπρ?? αλλ? κυρ?ω? τα π?σω, φων?ζουν Ν?ο Yaris απ?… μακρι?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频