Αφθονη ροπ? και πολιτισμ?νη λειτουργ?α

Διαβ?στηκε απ? 7224 αναγν?στε? - 6/5/2020

Κ?τω απ? το αρκετ? μακρ? καπ? του μοντ?λου, συναντ?με τον γνωστ? 1.6 TDI των 120 ?ππων και 250 Nm ροπ??. ?να εκσυγχρονισμ?νο σ?νολο που διαθ?τει σ?στημα επιλεκτικ?? κατ?λυση? με υγρ? εξ?τμιση? AdBlue, εν? συνεργ?ζεται αποκλειστικ? με το 7?ρι ημιαυτ?ματο DSG κιβ?τιο παρ?χοντα? και καλ?? επιδ?σει? και καλ? καταν?λωση. Για να γ?νουμε πιο συγκεκριμ?νοι, σημει?στε 0-100χλμ./?ρα σε 11 δευτ., τελικ? ?νω των 200χμ. και μ?α μ?ση καταν?λωση στα 6.2λτ./100χλμ. Αυτ? που ξεχωρ?ζει στην συνολικ? λειτουργ?α, ε?ναι η απ? χαμηλ? διαθ?σιμη ροπ? αλλ? και η πολιτισμ?νη λειτουργ?α του κινητ?ρα ακ?μα και στι? πολ? υψηλ?? στροφ??.Για πρωθυπουργικ?? μετακιν?σει?
Καταφ?ρνει με μαεστρ?α να κρ?ψει τον ?γκο του, και εκμεταλλευ?μενο την σωστ? κατανομ? β?ρου?, κινε?ται με ευελιξ?α μικρ?τερη? κατηγορ?α?. Η ρ?θμιση τη? αν?ρτηση? ε?ναι σχετικ? μαλακ? και καταφ?ρνει να αποσβ?σει πλ?ρω? τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?, εν? οι κλ?σει? δεν αναπτ?σσονται ενοχλητικ? και ?τσι σε μια διαδρομ? με κλειστ?? καμπ??, εμφαν?ζει μεγ?λα περιθ?ρια πρ?σφυση?. Γενικ?τερα στον ανοικτ? δρ?μο κρατ? ?νετα ταχ?τητε? και τον οδηγ? ξεκο?ραστο και με καθαρ? το κεφ?λι του απ? θορ?βου?.?Συμπ?ρασμα
Φ?ρνοντα? ν?ε? τεχνολογ?ε? αλλ? και φρ?σκια εμφ?νιση, το ν?ο VW Passat ?ρχεται να γρ?ψει με ανεξ?τηλο μελ?νι το ?νομα του δ?πλα στην λ?ξη ?νεση. ?να? ξεκο?ραστο? και premium χιλιομετροφ?γο?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频