Πιο μυ?δε? και πιο ?γριο απ? ποτ? το C3 Aircross προβ?λει τον SUV χαρακτ?ρα του.

20χλστ. μεγαλ?τερη απ?σταση απ? το ?δαφο? σε σχ?ση με το απ? C3.

?νετο,high-tech με καλ? εργονομ?α, απαιτε? ελ?χιστο χρ?νο εξοικε?ωση?.

Δοκιμ?: Citroen C3 Aircross 1.6 BlueHDi 120 PS

Διαβ?στηκε απ? 2253 αναγν?στε? - 24/8/2018

Πληθωρικ? με μ?τσο χαρακτ?ρα - Το ν?ο C3 Aircross ?ρχεται φορτσ?το με ν?α ταυτ?τητα και χαρακτηριστικ?, προβ?λλοντα? τον SUV χαρακτ?ρα του. Δοκιμ?ζουμε την ?κδοση με τον 1.6 diesel κινητ?ρα των 120 ?ππων και σα? μεταφ?ρουμε κ?θε λεπτομ?ρεια.

 
 
Το ν?ο C3 Aircross ε?ναι η πρ?ταση τη? Citroen στην ιδια?τερα ενδιαφ?ρουσα κατηγορ?α των κ?μπακτ SUV, μια κατηγορ?α που προσελκ?ει ολο?να και περισσ?τερου? αγοραστ?? σε ?λη την Ευρ?πη.

Εμφ?νιση-σχεδ?αση: Μυ?δη εμφ?νιση με αρκετ? ?ψο?
Τι χρει?ζεται ?να αμ?ξωμα για να ταυτοποιηθε? ω? αυθεντικ? crossover; Απ?σταση απ? το ?δαφο?, brutal εμφ?νιση, μα?ρα πλαστικ? προστατευτικ? στα φτερ? των τροχ?ν και φυσικ? αυτοκρατορικ? θ?ση οδ?γηση?. ?λα αυτ? θα τα βρε?τε και με το παραπ?νω στο ν?ο C3 Aircross καθ?? μπα?νει δυναμικ? και με αξι?σει? σε μ?α απαιτητικ? κατηγορ?α. Με τ?σο γεμ?τη εμφ?νιση μα και δυναμικ? σχεδ?αση εκτοπ?ζει αυτ?ματα μεγ?λο μ?ρο? του ανταγωνισμο?.

Εσωτερικ?-χ?ροι: Νεανικ? σ?νολο πλ?ρω? εναρμονισμ?νο με την εποχ? του
Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? θυμ?ζει αρκετ? το απλ? C3 με ελλειπτικ? σχ?ματα στου? αεραγωγο??, μ?α ?μορφη και αρκετ? μεγ?λη ?οθ?νη infotainment στο κ?ντρο και ?ναν πλ?ρω? ευαν?γνωστο π?νακα οργ?νων. Η ?λλειψη πολλ?ν μπουτ?ν απ? το τιμ?νι και η καλ? τοποθ?τηση του?, απαιτο?ν ελ?χιστο χρ?νο εξοικε?ωση?. Στον τομ?α τη? ποι?τητα?, ?να αρκετ? μεγ?λο τμ?μα καλ?πτεται με μαλακ? πλαστικ?, ?λα δε?χνουν γεροδεμ?να εν? τα πολ? καλ? καθ?σματα εξαφαν?ζουν κ?θε ?χνο? κο?ραση?. Στον εξοπλισμ? π?ρα απ? τα συν?θη τη? εποχ?? ?πω? αισθητ?ρα προσοχ?? οδηγο?, αισθητ?ρα κ?πωση? κ.τ.λ. μπορε? να εφοδιαστε? μ?χρι και με head up display. Στον τομ?α των χ?ρων αρκετ? ?νεση υπ?ρχει τ?σο για τα κεφ?λια των π?σω επιβατ?ν ?σο και με τον χ?ρο για τα γ?νατα. Το αποτ?λεσμα του χ?ρου αποσκευ?ν β?βαια το δικαιολογε? απ?λυτα. 410 λτ. για να π?ρετε ?λα τα πρ?γματα με ?να δρομολ?γιο.

Κινητ?ρα?-επιδ?σει?: Ροπ?το? και με καλ? 6?ρι κιβ?τιο
Σηκ?νοντα? το καπ? του ν?ου SUV συναντ?με τον 1.600?ρη κινητ?ρα πετρελα?ου BlueHDi. Το συγκεκριμ?νο μηχανικ? σ?νολο αποδ?δει 120 ?ππου? και ροπ? στα 300 Nm. Η αποτελεσματικ? ηχομ?νωση τη? καμπ?να? δεν αφ?νει τον θ?ρυβο του κινητ?ρα να φτ?ι στου? επιβ?τε?. Οι επιδ?σει? ?χουν οικογενειακ?, τουριστικ? χαρακτ?ρα, επιτρ?πουν σβ?λτο και οικονομικ? ταξ?δι και γενικ? ταιρι?ζουν με το χαρακτ?ρα μια? βασικ?? ?κδοση?. Να αναφ?ρουμε πω? το 0-100 χλμ./?ρα ?ρχεται σε 9.8 δευτ. εν? η καταν?λωση δεν ξεπερν? τα 4.1 λτ./100χλμ. σ?μφωνα με την εταιρ?α, εν? κατ? την δι?ρκεια τη? δοκιμ?? η μ?ση καταν?λωση ?ταν 5,3 λτ./100χλμ.
Οδικ? συμπεριφορ?: ?νεση και σιγουρι? για οδηγ? και επιβ?τε?
Η φιλοσοφ?α, ?νεση π?νω απ? ?λα ε?ναι και εδ? ?μπρακτη. Υψηλ? θ?ση οδ?γηση?, πολ? καλ? καθ?σματα, και αναρτ?σει? που θα φιλτρ?ρουν εξαιρετικ? κ?θε ανωμαλ?α του δρ?μου. Στον δρ?μο το κρ?τημα ε?ναι απ?λυτα σεβαστ? και παρ?λο που καταλαβα?νει κανε?? το αυξημ?νο κ?ντρο β?ρου? ?ναντι π.χ. εν?? C3 η α?σθηση που εισπρ?ττει ε?ναι ?τι μπορε? να πι?σει αρκετ? το ?χημα. Συγκρατημ?νε? κλ?σει?, υποστροφ? σε φυσιολογικ? επ?πεδα και σπ?νια παρ?μβαση του ESP, ?λ?νουν τα χ?ρια του οδηγο?. Οι εξορμ?σει? σε χωμ?τινα μονοπ?τια ε?ναι μ?σα στο μενο? του C3 Aircross ε?ν αναζητ?τε μ?α light περιπ?τεια.

Συμπ?ρασμα
?να μικρ? SUV που δε?χνει ?τοιμο να π?ρει μεγ?λο κομμ?τι απ? την πιο δ?σκολη κατηγορ?α. Τεχνολογ?ε?, ?νεση και ?να? οικονομικ?? κινητ?ρα? ε?ναι ?να τρ?πτυχο που το παντρε?εσαι.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频