4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?: Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS

22/9/2020

Το ν?ο Hyundai i10 ε?ναι εδ? και κ?νει ?δη ?σαματ??. ?να mini αυτοκ?νητο που αποδεικν?εται σε πολλο?? τομε??... μεγ?λο - και ε?ναι πιο ?πλο?σιο? απ? οτιδ?ποτε ?λλο στην κατηγορ?α. Α? γνωρ?σουμε τι? χ?ρε? του απ? πρ?το χ?ρι, μ?σα απ? την πλ?ρη δοκιμ? μα?.

 
 
Περ?σαμε αρκετ?? μ?ρε? π?σω απ? το τιμ?νι του ?χοντα? στην κατοχ? μα? τα κλειδι? για την ?κδοση των 1.000κ.εκ. απ?δοση? 67 ?ππων. ?να τρικ?λινδρο σ?νολο που υπ?σχεται να κατακτ?σει κ?θε στεν? τη? π?λη? και να κα?ει λ?γο περισσ?τερο απ? ?να μικρ? μηχαν?κι, με κ?στο? απ?κτηση? τα 11.340 ευρ?.
?
Εμφ?νιση – σχεδ?αση: "Go Big" σε ?λα του
Η τρ?τη γενι? του i10 συνοδε?εται απ? την φρ?ση ?Go Big? εκφρ?ζοντα? ?ριστα την φιλοσοφ?α τη?. Αισθητ? διαφορετικ? απ? πριν, ?χει διατηρ?σει το μ?κο? των 3.67μ. ?μω? ?χει φαρδ?νει κατ? 2εκ., ?χει χαμηλ?σει, αλλ? και αυξ?σει το μεταξ?νιο του κατ? 4 ολ?κληρα εκατοστ?. Η συν?παρξη καμπυλ?ν και ακμ?ν ε?ναι εντυπωσιακ?, με τα στρογγυλ? ν?α LED φ?τα ημ?ρα? και τη μεγ?λη μ?σκα να κερδ?ζουν τι? πρ?τε? εντυπ?σει?. Τα νε?ρα στο καπ? και το οπτικ? τρικ του χαμηλ?ματο? τη? οροφ?? θα εντυπωσι?σουν και του? πιο δ?σπιστου?, εν? απ? την π?σω ?ψη, το μοντ?λο δε?χνει αρκετ? φαρδ? και σταθερ?. Σε μια κατηγορ?α που στηρ?ζει πολλ? στο design, φα?νεται πω? οι Κορε?τε?, ?κανα το θα?μα του?.
?


Εσωτερικ?: Μοντ?ρνο και με εξοπλισμ? απ? μεγαλ?τερε? κατηγορ?ε?
Απ? την πλευρ? του, το... ορμητικ? σχεδιασμ?νο cockpit θα μπορο?σε να προ?ρχεται απ? την αμ?σω? επ?μενη κατηγορ?α. Εντ?ξει, σαφ?? και υπ?ρχει αρκετ? χρ?ση σκληρο? πλαστικο?, αλλ? το επ?πεδο τη? επεξεργασ?α? του ε?ναι εξαιρετικ?. Ο π?νακα? οργ?νων με τι? αναλογικ?? ενδε?ξει? ε?ναι ευαν?γνωστο?, ο επιλογ?α? του κιβωτ?ου ταχυτ?των βρ?σκεται (πολ? βολικ? για το χ?ρι του οδηγο?) αρκετ? ψηλ? και τα π?ντα μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν χωρ?? καν?να κ?πο. Αυτ? που χρ?ζει ιδια?τερη? επισ?μανση?, ε?ναι το απ?θανο τεχνολογικ? πακ?το που συνοδε?ει το μοντ?λο, ακ?μα και απ? την βασικ? του ?κδοση Fresh στα 11.340 ευρ?. Η συγκεκριμ?νη μεταξ? ?λλων διαθ?τει, σ?στημα e-call στο 112, Brake Assist, Σ?στημα Υποβο?θηση? διατ?ρηση? λωρ?δα?, προειδοπο?ηση? απ?σπαση? προσοχ?? οδηγο?, αυτ?ματη? ρ?θμιση? υψηλ?? σκ?λα? φ?των, αυτ?ματη? ?κτακτη? π?δηση?, start/stop, a/c, σ, κεντρικ? οθ?νη 3.8 ιντσ?ν και BT. Με μ?λι? 800 ευρ? επιπλ?ον μπορε?τε να περ?σετε στην ?κδοση Style και να προσθ?σετε, 8?ρα οθ?νη αφ??, Andorid Auto, Apple Car Play, κ?μερα οπισθοπορε?α? και cruise control.
?

?
Χ?ροι: Με μεγαλ?τερο εσωτερικ? πλ?το? απ? ?λο τον ανταγωνισμ?
Το ν?ο Hyundai i10 διαθ?τει για το μ?γεθ?? του εκπληκτικ? πολ? χ?ρο. Μπροστ? ?τσι κι αλλι??, αλλ? και π?σω οι εν?λικε? κ?θονται πολ? βολικ?. Ουσιαστικ?, μ?νο οι επιβ?τε? με ?ψο? ?νω των 2μ?τρων πρ?πει να τραβ?ξουν κ?πω? το κεφ?λι του?. Ο χ?ρο? αποσκευ?ν π?λι, διατηρε? τον ?γκο των 252 λ?τρων και περν?ει μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ?.
?
Κινητ?ρα? – επιδ?σει?: Σο?περ οικονομικ?
Η βασικ? ?κδοση που δοκιμ?ζουμε, εξοπλ?ζεται με τον 3κ?λινδρο ατμοσφαιρικ? 1.000?ρη κινητ?ρα, απ?δοση? 67 ?ππων και 96 Nm ροπ??. ?να σ?νολο που συνδυ?ζεται με 5?ρι χειροκ?νητο σασμ?ν και ?χει ?μεσο στ?χο την χαμηλ? καταν?λωση. ?να? στ?χο? που δε?χνει να ?χει κερδηθε? στον απ?λυτο βαθμ? με μ?ση πραγματικ? καταν?λωση στα 5.2λτ./100χλμ., την ?ρα που μα? εντυπωσ?ασε (σε σχ?ση με την ιπποδ?ναμη του), η ζωντ?νια του στι? χαμηλ?? στροφ??. Οικονομικ?, με ελαφρ? τιμ?νι, ?κρω? μανιτζ?βελο και με πυγμ? στα χαμηλ?. Αυτ? ε?ναι μ?α συνταγ? που κερδ?ζει κ?θε αστικ? πρ?κληση.
?


Οδικ? συμπεριφορ?: Ευ?λικτο αλλ? και σταθερ? στον ανοικτ? δρ?μο
Μπορε? να ε?ναι το απ?λυτο αυτοκ?νητο π?λη?, αυτ? ?μω? δεν σημα?νει πω? το ν?ο Hyundai i10 τα βρ?σκει σκο?ρα σε οποιεσδ?ποτε συνθ?κε?. Πατ?ει γερ? στον δρ?μο, φρεν?ρει εξαιρετικ?, εν? θα φιλτρ?ρει σε υψηλ? βαθμ? κακοτεχν?ε? του δρ?μου, προσφ?ροντα? πρωτ?γνωρη για την κατηγορ?α, ποι?τητα κ?λιση?. Μ?λιστα με 16?ρη τροχ?, και αυξημ?νο μετατρ?χιο, διαθ?τει αντιδρ?σει? που θυμ?ζουν ξεκ?θαρα μοντ?λο μεγαλ?τερη? κατηγορ?α?. Κ?τι στο οπο?ο βοηθ?ει πολ? και το τεχνολογικ? του προφ?λ, το οπο?ο ε?ναι εξαιρετικ? ?χι μ?νο για την μ?νι κατηγορ?α, αλλ? και για την μικρ?, δε?χνοντα? πω? οι Κορε?τε? ?καναν κανονικ? all in σε αυτ? τη γενι?, εν? μη ξεχν?με και τα 5 χρ?νια εγγ?ηση, χωρ?? ?ριο χιλιομ?τρων.
?

Συμπ?ρασμα
Η τρ?τη γενι? του Hyundai i10 ε?ναι εντυπωσιακ?. Αν και αν?κει στην μ?νι κατηγορ?α, κοντρ?ρεται στα ?σια και μερικ?? φορ?? κερδ?ζει μοντ?λα μεγαλ?τερη? κατηγορ?α?. Με μεγ?λη σου?τα συστημ?των και εντυπωσιακο?? χ?ρου?, παραμ?νει οικονομικ? και ευ?λικτο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频