5 φωτογραφ?ε? ?

Επετειακ? Audi TT RS για τα 40 χρ?νια quattro

15/10/2020

Το συλλεκτικ? Audi TT RS των 40 μ?λι? αντιτ?πων ?χει εμφ?νιση εμπνευσμ?νη απ? το Pikes Peak, 280 χιλι?μετρα τελικ?, carbon λεπτομ?ρειε? και μπορε? να γ?νει και διθ?σιο.

 
 
Φ?το? η Audi ?χει μια σημαντικ? επ?τειο: Π?ρασαν 40 χρ?νια απ? το ντεμπο?το τη? θρυλικ?? ονομασ?α? ?quattro?, μια? ονομασ?α? που ?μελλε να αφ?σει ιστορ?α τ?σο στι? ειδικ?? διαδρομ?? των ρ?λλυ, μ?σω των θηριωδ?ν Audi Sport Quattro που μεσουρανο?σαν τη δεκαετ?α του 80, ?σο και στο δρ?μο, τα γκαρ?ζ και τι? εκθ?σει?, χ?ρη στι? κορυφα?ε? εκδ?σει? των πολιτικ?ν μοντ?λων που φ?ρουν το κ?ρο? που προσφ?ρει η ομ?νυμη τεχνολογ?α.

Η Audi το εορτ?ζει με τον καλ?τερο τρ?πο: Μ?σω τη? παρουσ?αση? τη? ?ιδια?τερα συλλεκτικ?? ?κδοση? ??40 Years of Quattro? του Audi TT RS, μια? ?κδοση? βασισμ?νη? στο TT RS coupe σε 40 μ?λι? αντ?τυπα, ?να για κ?θε ?το? ?παρξη? τη? ορολογ?α?, για τη γερμανικ? αγορ?.Τι ε?ναι αυτ? που κ?νει το Audi TT RS 40 Years of Quattro τ?σο ξεχωριστ?; Α? ξεκιν?σουμε απ? την εμφ?νιση, η οπο?α δανε?ζεται λ?γη απ? την α?ρα του θρυλικο? Audi Sport Quattro S1 με το οπο?ο ο Walter hrl ?φτασε το 1987 στην κορυφ? του Pikes Peak σε λιγ?τερο απ? 11 λεπτ?, ρεκ?ρ που μ?χρι τ?τε ?ταν ?σπαστο.
?τσι λοιπ?ν το επετειακ? TT RS 40 Years of Quattro ε?ναι στο ολ?λευκο Alpine White χρ?μα με αυτοκ?λλητα που θυμ?ζουν το Sport Quattro S1 του 1987: Ρ?γε? στα χρ?ματα τη? Audi Sport τ?σο στο εμπρ?? και πλα?ν? τμ?μα του καπ?, ?σο και στην οροφ? αλλ? και τα π?σω φτερ?, ?μεγ?λο αυτοκ?λλητο ?quattro? χαμηλ? στι? π?ρτε? και το λογ?τυπο των τεσσ?ρων κ?κλων στην π?σω αεροτομ?.Περετα?ρω λεπτομ?ρειε? που βρ?σκουμε στο εξωτερικ? του συλλεκτικο? TT RS 40 Years of Quattro ε?ναι μα?ρε? γυαλιστερ?? πινελι?? στον εμπρ?? προφυλακτ?ρα, ?πω? spoiler χαμηλ? αλλ? και canards στι? εμπρ?σθιε? γων?ε?, εν? πρ?σθετα θα βρο?με και στον π?σω προφυλακτ?ρα, επ?ση? μα?ρα γυαλιστερ?.
Το καπ? ?χει αποκτ?σει αεραγωγ? ο οπο?ο? ε?ναι ανθρακονημ?τινο? με γυαλιστερ? βερν?κι, εν? ?λλη μια ?μορφη λεπτομ?ρεια συναντο?με στα π?σω φινιστρ?νια που ?χουν αυτοκ?λλητο που αναγρ?φει την επ?τειο 40 χρ?νων μαζ? με ?να σκ?τσο βουνοκορφ?ν, φ?ρο? τιμ?? στι? χωμ?τινε? –και μη- ειδικ?? αν? τον κ?σμο που θρι?μβευσε το θρυλικ? Audi Sport Quattro.

Το αυτοκ?νητο ?ρχεται με λευκ?? ζ?ντε? 20 ιντσ?ν, και οι δαγκ?νε? των φρ?νων ε?ναι σε κ?κκινο χρ?μα, κ?τι που δ?νει ωρα?α με τα αυτοκ?λλητα.Υπ?ρχει η επιλογ? αντικατ?σταση? των π?σω καθισμ?των με ανθρακονημ?τινη μπ?ρα θ?λων, η οπο?α ?χι μ?νο βελτι?νει τη στρεπτικ? ακαμψ?α του πλαισ?ου, αλλ? παρ?λληλα ελαφρα?νει το αυτοκ?νητο κατ? 16 κιλ?, β?ρο? το οπο?ο πολλο? κ?τοχοι ?σω? θεωρο?ν αχρε?αστο, μια? και τα π?σω καθ?σματα του Audi TT δεν ε?ναι ιδια?τερα βολικ?.
?ξιο αναφορ?? ε?ναι και το ειδικ? αριθμημ?νο ταμπελ?κι που βρ?σκεται στο λεβι? του S-tronic σασμ?ν 7 σχ?σεων και αναγρ?φει τον α?ξοντα αριθμ? του αυτοκιν?του.

Ο κινητ?ρα? ε?ναι ο γνωστ?? ?turbo πεντακ?λινδρο? TFSI 2500 κυβικ?ν, απ?δοση?? 400 ?ππων και 480 Nm ροπ??, και δ?νει στο αυτοκ?νητο χρ?νο 0-100 σε 3,7 δευτερ?λεπτα, εν? ο περιοριστ?? ταχ?τητα? ε?ναι λιγ?τερο αυστηρ?? απ? ?τι στο απλ? μοντ?λο, μια? και πλ?ον ?χει οριστε? στα 280χλμ/?ρα σε ?λα τα επετειακ? μοντ?λα, ανεξαρτ?τω? προαιρετικο? εξοπλισμο?.Ε?ναι σχεδ?ν αυτον?ητο το π?σο ποθητ? ε?ναι η συλλεκτικ? ?κδοση Audi TT RS 40 Years of Quattro, αλλ? αυτ? συνδι?ζεται και με υψηλ? τιμ?: Για να αποκτ?σετε ?να εκ των μ?λι? 40 επετειακ?ν μοντ?λων θα πρ?πει να αποχωριστε?τε 114,040 ευρ?, δηλαδ? 47.540 ευρ? περισσ?τερα απ? το απλ? Audi TT RS coupe.
Η τιμ? αυτ?, που ε?ναι μεγαλ?τερη απ? αυτ? τη? Porsche 911 Carrera 4 και πλησι?ζει κ?στη απ?κτηση? Porsche 911 Carrera S και Audi RS6 Avant, σ?γουρα θα θ?σει του? υποψ?φιου? αγοραστ?? σε δ?λημμα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频