8 φωτογραφ?ε? ?

Επετειακ? μοντ?λο RS 6 GTO concept απ? την Audi

13/11/2020

Το εκρηκτικ? RS 6 GTO concept, ?να π?ντρεμα δ?ο διαφορετικ?ν μοντ?λων τη? Audi, ε?ναι η αγωνιστικ? ?κδοση εν?? RS 6 και το ?δ?ρο? των Γερμαν?ν με αφορμ? τα 40? γεν?θλια τη? τετρακ?νηση? Audi quattro.

 
 
Η κατασκευ? του πρ?του Audi Quattro, του τετρακ?νητου μοντ?λου των Γερμαν?ν συμπληρ?νει 40 χρ?νια ?ζω???. Απ? το 1980 ω? και σ?μερα η Audi ?κανε πολλ? και σημαντικ? β?ματα εξ?λιξη?, ωστ?σο δεν ξεχν? το παρελθ?ν και το συγκεκριμ?νο μοντ?λο το οπο?ο αποτ?λεσε ?σταθμ?? για την πορε?α τη? λ?γω τη? ν?α? για την τ?τε εποχ? τεχνολογ?α? που εφ?ρμοσε. Λ?γω των 40?ν γενεθλ?ων, λοιπ?ν, η δημοφιλ?? μ?ρκα συνεχ?ζει τι? συλλεκτικ?? δημιουργ?ε? με το ν?ο εντυπωσιακ? RS 6 GTO. Ε?χαν προηγηθε? τα ?40 επετειακ? κομμ?τια του Audi TT RS, με το RS 6 GTO να αποτελε? π?ντρεμα δ?ο διαφορετικ?ν μοντ?λων, λειτουργ?ντα? ?τυπα ω? η αγωνιστικ? ?κδοση εν?? RS 6.
?
Στην πραγματικ?τητα, β?σει? για την ?μπνευση του αυτοκ?νητου αποτ?λεσε το Audi RS Avant (road car) και το Audi 90 quattro IMSA-GTO (race car). Το δε?τερο μοντ?λο, που αξιοποι?θηκε περισσ?τερο οπτικ?, κατασκευ?στηκε το μακριν? 1989 και συμμετε?χε στου? ομ?νυμου? αγ?νε? ταχ?τητα?, σημει?νοντα? μ?λιστα και επτ? ν?κ??.


?
Στο σ?μερα, υπε?θυνοι για το συγκεκριμ?νο project ε?ναι μ?α δωδεκαμελ?? ομ?δα εκπαιδευ?μενων στο εργοστ?σιο τη? Audi στην π?λη Neckarsulm, η οπο?α εργ?στηκε για την ολοκλ?ρωσ? του τελευτα?ου? πολλο?? μ?νε?. Πολλ? απ? τα εξαρτ?ματα του εκθεσειακο? αυτοκιν?του ε?ναι ειδικ? κατασκευασμ?να και προ?ρχονται απ? εκτυπωτ? 3D. Το αποτ?λεσμα των προσπαθει?ν τη? φ?ρνει ?να αυτοκ?νητο το οπο?ο πλ?ον ?χει ελ?χιστα κοιν? σημε?α με τον ?τυπο road ?δι?δοχ?? του.
?
Σε επ?πεδο χρ?ματο?, το ?σπρο προτιμ?θηκε ω? βασικ? επιλογ?, με επεμβ?σει? απ? μα?ρε?, κ?κκινε? και γκρι ρ?γε?, χρ?ματα τα οπο?α συναντ?σαμε και στο αγωνιστικ? του 1989. Το αμ?ξωμα του station wagon απ?κτησε περισσ?τερο μ?γεθο? και ?δωσε στο ?δη τερ?στιο RS 6 ?ξτρα ?γκο. Χαρακτηριστικ? ε?ναι η ?νδειξη του αριθμο? ?40?, που υποδηλ?νει και την επ?τειο του Quattro. Στον κινητ?ρα δεν ?γινε καμ?α τροποπο?ηση, με τον V8 ιπποδ?ναμη? 600 ?λογα και 800 Nm ροπ?? να παραμ?νει.


?
Στον πρ?βολο του Audi RS 6 GTO υπ?ρχει μ?α ν?α ποδι? με τερ?στιου? αεραγωγο??. Ο μπροστιν?? διαχωριστ?? ?χει βαφτε? κ?κκινο?. ?Στο καπ?, δ?ο ε?σοδοι α?ρα υπ?ρχουν για διοχετε?ουν στο περιβ?λλον τι? απ?λειε? εν?ργεια? που προκαλε? ο V8 κινητ?ρα?. Στα πλ?για, βλ?πουμε τι? μεγ?λε? turbine ζ?ντε? με το λογ?τυπο quattro. ?πω? συμβα?νει με τα αγωνιστικ? αυτοκ?νητα ?χουν ενσωματωθε? στο αυτοκ?νητο με κεντρικ? κλειδαρι?. Οι sidepipes επ?ση? βασ?ζονται επ?ση? στο πρωτ?τυπο τη? δεκαετ?α? του 1980 μοντ?λο.
?
Στο π?σω μ?ρο? υπ?ρχει ?να μεγ?λο σπ?ιλερ και μια ν?α π?σω ποδι? με μεγ?λου? διαχ?τε?, ?που οι οβ?λ σχ?ματο? απολ?ξει? εξ?τμιση? ξεχωρ?ζουν. Υπ?ρχει κεντρικ?? φωτισμ?? που θυμ?ζει ?ντονα αγωνιστικ?, εν? τα πλ?για φωτιστικ? σ?ματα εν?νονται μεταξ? σε μ?α μα?ρου χρ?ματο? επιφ?νεια.
?


Εντυπωσιακ?? ε?ναι και ο εσωτερικ?? σχεδιασμ?? για το RS 6 GTO. Tο π?σω κ?θισμα αφαιρ?θηκε και ολ?κληρη η καμπ?να μετατρ?πηκε σε roll cage. Τα σπορ καθ?σματα του RS 6 ?δωσαν την θ?ση του? σε full bucket καθ?σματα απ? ?νθρακα. Πολ? σημαντικ? ε?ναι η παρουσ?α αυτ?ματη? ζ?νη? ασφαλε?ε?. Η χρωματικ? αντ?θεση κ?κκινη? και μα?ρη? επ?νδυση? ειδικ? κεντημ?νο σχ?διο GTO στι? πλ?τε? των καθισμ?των δ?νουν πιο εκρηκτικ? προφ?λ στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του. Το τιμ?νι ?χει επ?νδυση Alcantara.
?
Μ?χρι στιγμ?? δεν υπ?ρχει συγκεκριμ?νη ενημ?ρωση για την κυκλοφορ?α του Audi RS 6 GTO, συνεπ?? κατ? π?σα πιθαν?τητα θα παραμε?νει ω? ?να και μοναδικ? συλλεκτικ? μοντ?λο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频