?ρευνα: To 2024 θα γ?νουν φθην? τα ηλεκτρικ?

Διαβ?στηκε απ? 1356 αναγν?στε? - 26/10/2020

Το μεγαλ?τερο πρ?βλημα τη? ηλεκτροκ?νηση?, θα καμφθε? μ?σα στα επ?μενα 4 χρ?νια και θα ισοσκελιστο?ν οι τιμ?? των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των και των μοντ?λων με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?, αποκαλ?πτει ν?α ?ρευνα.

 
 
Δ?ο ?ταν αρχικ? τα προβ?ματα τη? ηλεκτροκ?νηση? αυτοκιν?των. Η αυτονομ?α και η τιμ?. Στον τομ?α τη? αυτονομ?α?, οι βιομηχαν?ε? ?καναν τερ?στια ?λματα τα τελευτα?α χρ?νια και ?δη υπ?ρχουν επιλογ?? με πολλ?? εκατοντ?δε? χιλι?μετρα.

Στον τομ?α τη? υψηλ?? τιμ?? απ?κτηση?, υπ?ρχουν κ?ποια δε?γματα που δε?χνουν το μ?λλον πιο αισι?δοξο. Η επενδυτικ? εταιρε?α UBS, τον?ζει πω? η πτ?ση των τιμ?ν θα ξεκιν?σει απ? 2022 και θα κορυφωθε? το 2024, ?που ?πω? πιστε?ουν θα ε?ναι ?διε? οι τιμ?? των ηλεκτρικ?ν με τα αυτοκ?νητα που διαθ?τουν κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?.?

Ουσιαστικ?, η ?ρευνα αν?λυσε την πρ?οδο που ?χει γ?νει ?ω? τ?ρα στι? τεχνολογ?ε? των μπαταρι?ν εν?? ηλεκτρικο? αυτοκινητου, και δ?λωσε πω? το 2025 τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα θα ?χουν το 17% ?λη? τη? παγκ?σμια? αγορ??. Κι αυτ?, γιατ? η δραματικ? με?ωση του κ?στου? κατασκευ?? μια? μπαταρ?α?, θα ρ?ξει και πολ? την τιμ? απ?κτηση? εν?? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του. Μ?λιστα, ?καναν την πρ?βλεψη πω? μ?σα στα επ?μενα δ?κα χρ?νια, δεν θα υπ?ρχει καν?να? λ?γο? να αποκτ?σει κ?ποιο? ε?τε μια hybrid ?κδοση, ε?τε μια συμβατικ?.??


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频