5 φωτογραφ?ε? ?

?ρχεται η ν?α Porsche Taycan Cross Turismo

3/11/2020

Η wagon ?κδοση τη? Porsche Taycan βρ?σκεται προ των πυλ?ν, θα διατηρ?σει τι? κορυφα?ε? επιδ?σει? που ?χουν τα sedan μοντ?λα και θα ?χει εντυπωσιακ? εμφ?νιση που θα συνδυ?ζει την πρακτικ?τητα με το δυναμισμ?.

 
 
Η Porsche ετοιμ?ζεται να παρουσι?σει την ολοκα?νουρια Taycan Cross Turismo, δηλαδ? την wagon ?κδοση του αμιγ?? ηλεκτρικο? τη? μοντ?λου, και πλ?ον αφα?ρεσε ?λα τα καμουφλ?ζ απ? το πρωτ?τυπο μοντ?λο που δοκιμ?ζεται στου? δρ?μου?.

Αυτ? η κ?νηση μα? οδηγε? στο ασφαλ?? συμπ?ρασμα πω? η τελικ? μορφ? του αυτοκιν?του θα ε?ναι σχεδ?ν ?δια με αυτ? του πρωτ?τυπου. Η επ?σημη παρουσ?αση τη? ν?α? Porsche Taycan Cross Turismo θα γ?νει στο τ?λο? του ?του?, ?ρα δεν θα χρειαστε? να κ?νουμε πολλ? υπομον? ακ?μα.Εξωτερικ?, η μεγαλ?τερη διαφοροπο?ηση τη? Taycan Cross Turismo σε σχ?ση με την τετρ?θυρη ε?ναι το π?σω μ?ρο?, που πλ?ον ?χει μορφ? sport wagon. Η γραμμ? τη? οροφ?? ακολουθε? καθοδικ? πορε?α στο π?σω μ?ρο?, εν? η π?σω κολ?να, με τη ν?α π?ρτα για τον χ?ρο αποσκευ?ν ?χουν ?ντονη κλ?ση προ? τα μπροστ?.
Αυτ? τα στοιχε?α κ?νουν το αυτοκ?νητο να φα?νεται πολ? δυναμικ? και sport, χαρακτηρισμο? που αρμ?ζουν σε μια Porsche ?λλωστε.

Τα π?σω φτερ? τη? Porsche Taycan ε?ναι ιδια?τερα μυ?δη, και αυτ? τον?ζεται ακ?μα πιο ?ντονα στην Cross Turismo, λ?γω τη? μακρ?τερη? οροφ?? και των π?σω κολ?νων, αφο? αυτ?? ακολουθο?ν συγκλ?νουσα προ? τα μ?σα πορε?α, δ?νοντα? την εντ?πωση πω? τα φτερ? εξ?χουν ακ?μα περισσ?τερο σε σχ?ση με το τετρ?πορτο μοντ?λο.
Ο σχεδιασμ?? τη? π?σω π?ρτα?, σε συνδυασμ? με το τελε?ωμα των φτερ?ν και τα π?σω φαν?ρια, τα οπο?α ε?ναι ?δια με το sedan Taycan, δ?νουν πολ? ?μορφα μεταξ? του? και δ?νουν στο αυτοκ?νητο εμφ?νιση γλυπτο?, εν? την εικ?να ολοκληρ?νει ο π?σω διαχ?τη?, που ε?ναι ?σο ?ντονο? χρει?ζεται για να ενισχ?σει τον sport χαρακτ?ρα του μοντ?λου.Το μπροστιν? μ?ρο? μοι?ζει πολ? με των απλ?ν Taycan, με μικρ?? διαφοροποι?σει? στον προφυλακτ?ρα, εν? τα μπροστ? μακρ?στενα LED φ?τα ε?ναι πολ? πιθαν?ν να μην προχωρ?σουν στην παραγωγ?, αφο? φα?νεται πω? ε?ναι προσωριν? και μη λειτουργικ?.

?σον αφορ? τα μηχανικ? μ?ρη τη? ν?α? Taycan Cross Turismo, αναμ?νουμε να ε?ναι τα ?δια με τι? τετρ?θυρε? Taycan, δηλαδ? οι κινητ?ρε? θα εξακολουθο?ν να ?χουν ιπποδ?ναμη που θα κυμα?νεται μεταξ? των 530 και 761 αλ?γων, εν? οι μπαταρ?ε? ?σω? ε?ναι ελαφρ?? αναβαθμισμ?νε?.
?
Οι ν?ε? Porsche Taycan του 2021 θα ?χουν βελτι?σει? που μεταξ? ?λλων θα τι? κ?νει να πι?νουν τα 200 km/h απ? στ?ση σε μ?λι? 9,6 δευτερ?λεπτα, χρ?νο? 0,2 δευτερ?λεπτα μικρ?τερο? σε σχ?ση με πριν. Τι? ?διε? επιδ?σει? αναμ?νεται να ?χουν και οι Cross Turismo ?εκδ?σει?.
?
Το δ?δυμο των Porsche Taycan αποτελε? την ?ναρξη τη? ενασχ?ληση? τη? Porsche με την ηλεκτροκ?νηση, μια? και ε?ναι το πρ?το αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? εταιρε?α?. Σ?ντομα, η γκ?μα θα εμπλουτιστε? και με την επερχ?μενη πλ?ρω? ηλεκτρικ? Macan, η οπο?α θα χρησιμοποιε? την ν?α πλατφ?ρμα Premium Performance Electric του ομ?λου VW.

Προτο? δο?με ?μω? την ν?α EV Macan, η εταιρε?α θα παρουσι?σει την παν?μορφη Taycan Sport Turismo πριν το τ?λο? του 2020.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频