5 φωτογραφ?ε? ?

?ρχεται ν?ο Range Rover με 500 PS και αρκετ? τεχνολογ?α

12/11/2020

Το ν?ο Range Rover θα ε?ναι πιο επιβλητικ? και τεχνολογικ? προηγμ?νο απ? ποτ?, αφο? θα διαθ?τει πολλ? αυτ?νομα συστ?ματα, υβριδικ?? αλλ? και ηλεκτρικ?? εκδ?σει?, εν? θα ?χει και V8 κινητ?ρα 500 ?ππων.

 
 
H Land Rover προετοιμ?ζει τη ν?α γενι? του πολυτελο?? Range Rover, η οπο?α θα ?ρθει το 2022.
Η εξ?λιξη του ν?ου μοντ?λου φα?νεται πω? ε?ναι σε προχωρημ?νο στ?διο, αφο? το πρωτ?τυπο εθε?θη να δοκιμ?ζεται στο Nürburgring, δ?νοντ?? μα? ?τσι την ευκαιρ?α να παρατηρ?σουμε δι?φορα στοιχε?α και λεπτομ?ρειε? που θα διαθ?τει το αυτοκ?νητο. ?σο μπορο?με β?βαια, αφο? το αυτοκ?νητο ?χει εκτεταμ?νο καμουφλ?ζ, ?πω? ?λα τα πρωτ?τυπα που δοκιμ?ζονται σε κοιν? θ?α.Οι εξωτερικ?? διαστ?σει? του ν?ου Range Rover φα?νεται πω? δεν ε?ναι μεγαλ?τερε? απ? το τρ?χον μοντ?λο. Για την ακρ?βεια, ο ν?ο? π?σω πρ?βολο? δε?χνει ελ?χιστα μικρ?τερο? σε σχ?ση με την υπ?ρχουσα γενι?.
Ο σχεδιασμ?? του εμπρ?? μ?ρου? του ν?ου μοντ?λου φα?νεται πιο γωνι?δη?, και το προφ?λ τη? μ?σκα? φα?νεται πω? ε?ναι λιγ?τερο κυρτ? προ? τα π?σω σε σχ?ση με τ?ρα. Αυτ? κ?νει την παρουσ?α του ν?ου Rage Rover στο δρ?μο πιο επιβλητικ?. Α? μην ξεχν?με ?μω? πω? υπ?ρχει η πιθαν?τητα να δε?χνει ?τσι λ?γω των καλυμμ?των που ?χουν τοποθετηθε? στο αμ?ξωμα για να καμουφλαριστε? το αυτοκ?νητο.
Το π?σω μ?ρο? διατηρε? την κεκλιμ?νη κολ?να και παρμπρ?ζ, εν? φα?νεται πω? τα φαν?ρια θα εξακολουθο?ν να ?χουν τι? ακμ?? στι? επ?νω εξωτερικ?? ?κρε? που ?χει και η υπ?ρχουσα γενι?.Η τετραπλ? απ?ληξη τη? εξ?τμιση? μαρτυρ? το ενδεχ?μενο τη? ?παρξη? εν?? V8 κινητ?ρα, ο οπο?ο? σ?μφωνα με πληροφορ?ε? ?σω? ε?ναι twin turbo 4,4 λ?τρων προερχ?μενο? απ? τη BMW. Δεν υπ?ρχουν πολλ?? λεπτομ?ρειε? για αυτ?, αλλ? η ιπποδ?ναμη ενδ?χεται να ε?ναι γ?ρω στα 500 ?λογα.

Η πλατφ?ρμα του ν?ου Range Rover θα ε?ναι ολοκα?νουρια και θα ?χει εκτεταμ?νη χρ?ση αλουμιν?ου, και θα υποστηρ?ζει τ?σο υβριδικ?? ?σο και αμιγ?? ηλεκτρικ?? εκδ?σει?, εν? θα υπ?ρχουν και βελτι?σει? στην τεχνολογ?α του ν?ου SUV, αφο? θα διαθ?τει αρκετ? αυτ?νομα συστ?ματα.?σον αφορ? το εσωτερικ?, δεν υπ?ρχει κ?ποια πληροφορ?α για αυτ?, αλλ? ε?ν αναλογιστο?με την ν?α τεχνολογ?α που θα ?χει το επερχ?μενο μοντ?λο, ε?ναι πολ? πιθαν?ν η καμπ?να να ε?ναι πιο high-tech απ? αυτ? τη? τρ?χουσα? γενι??.

Το ν?ο Range Rover ενδ?χεται να κυκλοφορ?σει στην αγορ? το 2022, επομ?νω? θα μ?θουμε σ?γουρα πολλ?? ν?ε? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο πολυτελ?? SUV στο μ?λλον.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频