5 φωτογραφ?ε? ?

?ρχεται το ηλεκτρικ? SUV Ford Mustang Mach-E

Διαβ?στηκε απ? 1830 αναγν?στε? - 3/11/2020

Το ν?ο ηλεκτρικ? μοντ?λο SUV τη? Ford ?κουβαλ?? το σπουδα?ο brand τη? Mustang Mach και με ονομασ?α Ford Mustang Mach-E ?ρχεται στην αγορ? για να δ?σει ν?α προοπτικ? στην ?ννοια τη? ηλεκτροκ?νηση?.

 
 

Ford : Bonus με 0,99% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, μ?θε περισσ?τερα Advertisement

Η κλασικ? και πετυχημ?νη συνταγ? τη? Ford με τι? εκδ?σει? Mustang συνεχ?ζεται. Μετ? ευρ?ω? γνωστ? μοντ?λα σειρ?? coupé και convertible, τα οπο?α κυκλοφορο?ν στην αγορ? ε?τε με τετρακ?λινδρο κινητ?ρα 290 ?ππων ε?τε V8 450-?ππων, ?ρχεται και το... new entry. Ο λ?γο? για το Ford Mustang Mach-E SUV, που θα λανσαριστε? στι? αρχ?? του 2021.
?
Το Mach-E, του οπο?ο θυμ?ζει ?ντονα την ονομασ?α Mustang Mach 1 απ? τη δεκαετ?α του 1970, ?χει μ?κο? 4,71 μ?τρα και πλ?το? 1,88 μ?τρα, μ?γεθο? περ?που αντ?στοιχο με αυτ? εν?? Skoda Kodiaq. Θα διατ?θεται τ?σο π?σω κ?νηση ?σο και με τετρακ?νηση, ηλεκτρικο?? κινητ?ρε? με 198 kW ( 269 ?λογα), 216 kW (290 ?λογα) ? 258 kW (346 ?λογα), καθ?? και σε δ?ο παραλλαγ?? μπαταρ?α? με χωρητικ?τητα 76 κιλοβατ?ρε? ? 99 κιλοβατ?ρε?. Η ενισχυμ?νη παραλλαγ? GT με 342 kW (465 ?λογα) θα ακολουθ?σει αργ?τερα μ?σα στον χρ?νο.


?
Οι μπαταρ?ε? ζυγ?ζουν 477 (76 kWh) ? 596 κιλ? (99 kWh), εν? αν?λογα με την εκ?στοτε παραλλαγ? που θα επιλ?ξουμε η ηλεκτρικ? εμβ?λεια ?νευ φ?ρτιση? κυμα?νεται απ? τα 400 και 610 χιλι?μετρα (WLTP). Σε πρ?τη α?σθηση, το μπροστιν? μ?ρο? του αυτοκιν?του ε?ναι ευ?ερο, η ?ρθια οθ?νη αφ?? 15,5 ιντσ?ν που μοι?ζει ?ντονα με εκε?νη σε ?να Tesla περιλαμβ?νει σ?στημα πολυμ?σων Sync-4 και δεσπ?ζει στο εσωτερικ? τη? καμπ?να?.? Αντιθ?τω?, δεν ε?ναι τ?σο ?νετο στο π?σω μ?ρο?, δι?τι το π?σω κ?θισμα ε?ναι τοποθετημ?νο ελαφρ?? π?νω απ? το π?τωμα, αλλ? ο χ?ρο? ε?ναι ικανοποιητικ??.
?
Μ?χρι στιγμ??, δεν ?χει γνωστοποιηθε? τυχ?ν κ?στο? στην ελληνικ? αγορ?. Ενδεικτικ?, στην Γερμαν?α οι τιμ?? ξεκινο?ν απ? 46.900 ευρ? για το Mach-E με κ?νηση στου? π?σω τροχο??, μπαταρ?α 269 ?ππων και 76 kWh. Για την ?κδοση με μπαταρ?α 99 kWh και 290 ?ππου? χρει?ζονται 54.475 ευρ?, εν? η σειρ? τετρακ?νηση? διατ?θεται απ? 54.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频