4 φωτογραφ?ε? ?

?ρχεται υπερπολυτελ?? Mercedes-Maybach S-Class με 630 PS!

10/11/2020

Με μακρ?τερο μεταξ?νιο, high-class π?σω θ?σει? και 1000Nm ροπ??, η ν?α Mercedes-Maybach S-Class θα ε?ναι ?,τι πιο κοντιν? σε ιδιωτικ? jet, καθ?? θα αποτελε? την επιτομ? τη? πολυτ?λεια?.

 
 
Η Mercedes β?ζει τι? τελευτα?ε? τη? πινελι?? στην υπεροπολυτελ? Maybach S-class, το πρωτ?τυπο τη? οπο?α? εμφαν?στηκε με πολ? ελαφρ? καμουφλ?ζ, και θα την παρουσι?σει σ?ντομα.
Η ναυαρχ?δα τη? Mercedes βασ?ζεται στην ?απλ?? S-class, αλλ? ?χει αρκετ?? λεπτομ?ρειε? που την κ?νουν να ξεχωρ?ζει.

Για αρχ?, οι γρ?λιε? τη? ν?α? μ?σκα? μπροστ? ε?ναι κ?θετε?, εν? αυτ?? στου? αεραγωγο?? του εμπρ?? προφυλακτ?ρα ε?ναι κυψελωτ??. Οι οριζ?ντιε? μπ?ρε? που ε?χαν οι πλα?ν?? εισαγωγ?? α?ρα του προφυλακτ?ρα πλ?ον λε?πουν, δ?νοντα? πιο ?καθαρ??? γραμμ?? στην πολυτελ? Mercedes.

Η μεγαλ?τερη διαφορ? ε?ναι στο προφ?λ του αυτοκιν?του, αφο? η Maybach ?κδοση τη? S-Class ?χει επιμηκυμ?νο μεταξ?νιο και μεγαλ?τερε? π?σω π?ρτε?. Δεν γνωρ?ζουμε ακ?μα το π?σο ?χει μεγαλ?σει το μ?κο? του αυτοκιν?του, αλλ? η απερχ?μενη Maybach S-class ?ταν 201mm μακρ?τερη απ? την απλ?.Το αυτοκ?νητο ?χει επιπλ?ον δ?ση πολυτ?λεια? στο σχεδιασμ? του με την προσθ?κη λεπτομερει?ν χρωμ?ου γ?ρω απ? τα παρ?θυρα, εν? τα καλυμμ?να σ?ματα στι? π?σω κολ?νε? ε?ναι κατ? π?σα πιθαν?τητα τα λογ?τυπα τη? Maybach, τα οπο?α θα δ?σουν ακ?μα μεγαλ?τερη α?γλη και χλιδ? στην κορυφα?α ?κδοση τη? S-Class.
Στο π?σω μ?ρο?, παρατηρο?με ν?ε? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση? που βγα?νουν μ?σα απ? το κ?τω μ?ρο? του προφυλακτ?ρα.
?
Οι μεγαλ?τερε? αναμεν?μενε? αλλαγ?? θα ε?ναι στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του, το οπο?ο θα αποτελε? την επιτομ? τη? πολυτ?λεια?, ?πω? ?λε? οι Maybach ?λλωστε. Ο εξοπλισμ?? που περιμ?νουμε να ?χει το ν?ο μοντ?λο θα περιλαμβ?νει ν?α ηλεκτρικ? ρυθμιζ?μενα π?σω καθ?σματα που θα ε?ναι θερμαιν?μενα, θα ?χουν footrest αλλ? και λειτουργ?α μασ?ζ και εξαερισμ?.

Το πιο πιθαν?ν ε?ναι ?τι στη μ?ση των π?σω καθισμ?των θα υπ?ρχει μια κεντρικ? κονσ?λα με οθ?νη, μ?σω τη? οπο?α? θα επιλ?γονται οι δι?φορε? ρυθμ?σει? και λειτουργ?ε? που θα διαθ?τουν. ?Αναμ?νουμε επ?ση? να υπ?ρχει και σ?στημα ψυχαγωγ?α? των π?σω επιβατ?ν, με δ?ο οθ?νε? 11,6 ιντσ?ν ?καστη.
?


?σον αφορ? του? κινητ?ρε?, σ?μφωνα με πληροφορ?ε? υπ?ρχει μεγ?λη πιθαν?τητα να εξακολουθ?σει να χρησιμοποιε?ται ο twin turbo V12 6000 κυβικ?ν που θα διαθ?τει 630 ?ππου? και 1000Nm ροπ??, εν? ενδ?χεται να υπ?ρξει και ?κδοση S580 που θα ?χει ?ναν twin turbo V8 4 λ?τρων απ?δοση? 503 αλ?γων και 700Nm ροπ??, τιμ?? που θα αυξ?νονται κατ? 21 ?ππου? και 249 Nm ροπ?? μ?σω τη? λειτουργ?α? EQ Boost.

Αναμ?νουμε ?μω? την επιβεβα?ωση τη? Mercedes για να ε?μαστε σ?γουροι για τα μηχανικ? σ?νολα.
Δεν θα χρειαστε? να περιμ?νουμε πολ?, αφο? η ν?α Mercedes-Maybach S-Class θα παρουσιαστε? πιθαν?τατα στι? 20 Νοεμβρ?ου στο Σαλ?νι Αυτοκιν?του του Guangzhou.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频