2 φωτογραφ?ε? ?

Ετοιμ?ζεται Lotus SUV με 750 ?λογα

10/11/2020

SUV απ? τη Lotus; Και ?μω?, ε?ναι γεγον??! Το ν?ο μοντ?λο θα ?χει 750 ?ππου? και 640 χιλι?μετρα αυτονομ?α, και η παραγωγ? του θα οδηγ?σει στην εξ?λιξη ν?ων sport Lotus.

 
 
Η Lotus ετοιμ?ζει ?να SUV μοντ?λο, μια κ?νηση που ?σο παρ?δοξη και αν ακο?γεται, σ?μφωνα με την εταιρε?α ε?ναι απαρα?τητη προκειμ?νου να ενισχυθε? η οικονομ?α τη?, ?τσι ?στε να χρησιμοποι?σει τα κ?ρδη προκειμ?νου να εξελ?ξει ν?α sport μοντ?λα, ?πω? αυτ? που μα? ?χει συνηθ?σει.

Το ν?ο SUV, το οπο?ο ?χει κωδικ? ?νομα ?Lambda?, θα παρουσιαστε? το 2022 και σ?μφωνα με πληροφορ?ε? θα ε?ναι αμιγ?? ηλεκτρικ?. Το τελευτα?ο δεν θα πρ?πει να μα? φα?νεται περ?εργο, αφο? η Geely, που ε?ναι η ιδιοκτ?τρια τη? Lotus, πιστε?ει πω? η ηλεκτροκ?νηση ε?ναι το μ?λλον τη? εταιρε?α?.
Μ?χρι πρ?τινο?, το πλ?νο περιελ?μβανε και μια υβριδικ? ?κδοση του επερχ?μενου SUV, αλλ? η ολο?να αυξαν?μενη δημοτικ?τητα των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, ειδικ? στην αγορ? τη? Κ?να? ?που το 2019 πωλ?θηκαν 1,2 εκατομμ?ρια ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα, ?κανε του? υπε?θυνου? να μην προχωρ?σουν περετα?ρω την εξ?λιξη του υβριδικο? μοντ?λου.

Η Lotus θεωρε? πω? η Κ?να θα ?χει το μεγαλ?τερο αγοραστικ? κοιν? για το ν?ο τη? SUV, και ?τσι η παραγωγ? του θα γ?νει εκε?, στο ολοκα?νουριο εργοστ?σιο που ?φτιαξε η Geely στο Wuhan, το οπο?ο κ?στισε π?νω απ? 1 δισεκατομμ?ριο ευρ?.
Το εργοστ?σιο τη? Lotus στην Μ. Βρεταν?α θα χρησιμοποιε?ται για την κατασκευ? των sport μοντ?λων τη? εταιρε?α?.

Το επερχ?μενο SUV?θα χρησιμοποιε? την ν?α πλατφ?ρμα που ονομ?ζεται SEA (Sustainable Experience Architecture) και ε?ναι για αμιγ?? ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα. Την συγκεκριμ?νη πλατφ?ρμα θα χρησιμοποιο?ν και μοντ?λα ?λλων εταιρει?ν που αν?κουν στην Geely, ?πω? οι Volvo και Polestar.Τα μοντ?λα που θα βασ?ζονται στην πλατφ?ρμα SEA θα ?χουν σ?μφωνα με την εταιρε?α αυτονομ?α μεγαλ?τερη των 640 χιλιομ?τρων, αριθμ?? που θα αυξηθε? κι ?λλο ?σο βελτι?νεται η τεχνολογ?α των μπαταρι?ν.
Το SUV τη? Lotus θα ?χει κινητ?ρε? και στου? 2 ?ξονε?, εν? σ?μφωνα με πληροφορ?ε? θα υπ?ρχουν το λιγ?τερο 2 επιλογ?? κινητ?ρων, με ιπποδ?ναμη 600 και 750 αλ?γων.

?σον αφορ? την εμφ?νιση, δεν ?χουμε κ?ποιε? πληροφορ?ε? ακ?μα, και ?σε? εικ?νε? ?χουν διαρρε?σει ε?ναι εικασ?ε? για το π?? θα μπορο?σε να ε?ναι το ν?ο Lotus SUV.
Ε?ν το μοντ?λο αποδειχθε? δημοφιλ??, υπ?ρχει μεγ?λη πιθαν?τητα να δο?με και δε?τερο SUV απ? την εταιρε?α, τακτικ? που εφ?ρμοσε και η Porsche εξ?λλου.
?
Το επερχ?μενο SUV τη? Lotus θα παρουσιαστε? το 2022. Πριν το δο?με ?μω?, η εταιρε?α αναμ?νεται να ανανε?σει την Elise και να παρουσι?σει και ?να ν?ο υβριδικ? supercar που θα τοποθετε?ται μεταξ? των Evora και Evija.


Αναμ?νουμε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το ν?ο, ψηλ? Lotus, καθ?? και την επιβεβα?ωση του ον?ματ?? του, καθ?? αν συνεχ?ζει να ονομ?ζεται Lambda, εκτ?? απ? το πρ?το SUV, θα ε?ναι και το πρ?το μοντ?λο τη? εταιρε?α? του οπο?ου η ονομασ?α δεν ξεκιν?ει απ? E.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频