11 φωτογραφ?ε? ?

?τοιμο το ν?ο VW ID.5

16/10/2020

Το αδερφ?κι του VW ID.4 με πιθαν? ?νομα ID.5, ?κανε την πρ?τη του εμφ?νιση. Οι παρακ?τω φωτογραφ?ε? κατασκοπε?α? δε?χνουν το ν?ο coupe crossover να δοκιμ?ζεται στη π?στα του Nurburgring και να ε?ναι βασισμ?νο στα χαρακτηριστικ? του I.D 4.

 
 
Η Volkswagen ?χει μεγ?λα σχ?δια για το μοντ?λο ID που κυκλοφ?ρησε πρ?σφατα. Η Γερμανικ? εταιρε?α βλ?πει το ηλεκτρικ? crossover ω? ?μεσο αντ?παλο mainstream μοντ?λων ?δια? κατηγορ?α???πω? τα Toyota RAV4, Honda CR-V και πιστε?ει ?τι ?χει τι? προδιαγραφ?? να κατακτ?σει την κορυφ? των πωλ?σεων. Προκειμ?νου να ανταποκριθε? στι? απαιτ?σει? μια? ευρ?τερη? ομ?δα? πελατ?ν, η αυτοκινητοβιομηχαν?α που εδρε?ει στο Wolfsburg εργ?ζεται ?δη σε ?να εναλλακτικ? στυλ στο εξωτερικ? του αυτοκιν?του.Το ?νομ? του ν?ου μοντ?λου ακ?μα δεν ε?ναι επ?σημο, με τι? πληροφορ?ε? να αναφ?ρουν πω? ε?ναι υπ? συζ?τηση ον?ματα ?πω?, ID.5, ID.4 Coupe και ID.4 GTX?απ? τη Γερμανικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α.?


Ε?ναι περ?εργο το γεγον?? ?τι η Volkswagen αποφ?σισε να καλ?ψει το μπροστιν? ?κρο του αυτοκιν?του και να το κ?νει να μοι?ζει με του Opel Grandland X. Μια απ? τι? πιο σημαντικ?? διαφορ?? μεταξ? αυτο? του πρωτοτ?που και του ID.4 που παρουσι?στηκε πρ?σφατα, ε?ναι το π?σω μ?ρο?.?


Το ν?ο SUV μηδενικ?ν εκπομπ?ν ρ?πων, θα κλε?νει την σχεδ?αση του π?σω μ?ρου?, με μια κεκλιμ?νη οροφ? και ?να πιο ραβδωτ? παρμπρ?ζ. Η π?σω ?ψη φα?νεται να ?χει ελαφρ?? τροποποιημ?νη σχεδ?αση, με το πιο αξιοσημε?ωτη λεπτομ?ρεια να ε?ναι η ν?α σταθερ? αεροτομ? με ενσωματωμ?νο τρ?το φω? φρ?νων. Σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, θα υπ?ρχει κ?ποιο ε?δο? διαχ?τη προφυλακτ?ρα, αλλ? η τελικ? σχεδ?αση αυτο? του εξαρτ?ματο? δεν ε?ναι ακ?μη ορατ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频