5 φωτογραφ?ε? ?

Ferrari SF90 Spider: το παν?σχυρο plug-in hybrid κ?μπριο

18/11/2020

Η Ferrari SF90 Spider, το πιο ισχυρ? κ?μπριο αυτοκ?νητο των Ιταλ?ν ε?ναι γεγον??. Το plug-in hybrid με ιπποδ?ναμη 1.000 ?ανο?γει? και εντυπωσι?ζει του? λ?τρει? των hypercars.

 
 
Η πολυαναμεν?μενη απ?φαση τη? Ferrari να δημιουργ?σει ?να καμπριολ? plug-in hybrid μοντ?λο, βασιζ?μενη στο SF90 Stradale, ε?ναι πλ?ον γεγον??. Ο ιταλικ?? κολοσσ?? παρουσ?ασε με κ?θε επισημ?τητα το hypecar convertible μοντ?λο τη? με την ονομασ?α Ferrari SF90 Spider
?
Β?βαια, η απουσ?α οροφ?? δεν σημα?νει καν?ναν περιορισμ? σε επ?πεδο απ?δοση?, μια? και ?ρχεται με ?λε? τι? αρετ?? τη? κλειστ?? ?κδοση?, ειδικ? με την ιπποδ?ναμη 1000 αλ?γων που παρ?γουν συνολικ? τ?σσερι? κινητ?ρε?. Βασικ? μοτ?ρ ε?ναι ο βενζινοκινητ?ρα? τεσσ?ρων λ?τρων V8 με ισχ? 780 ?λογα και 800 Nm ροπ?. Υπ?ρχουν επ?ση? τρει? ηλεκτρικο? κινητ?ρε?, δ?ο στο μπροστιν? μ?ρο? και ?να? στον π?σω ?ξονα. Η συνολικ? ιπποδ?ναμη ?λων των μον?δων μεταδ?δεται και στου? τ?σσερι? τροχο?? μ?σω εν?? κιβωτ?ου διπλο? συμπλ?κτη οκτ? ταχυτ?των.


?
Αποτ?λεσμα των παραπ?νω χαρακτηριστικ?ν, ε?ναι η επιτ?χυνση 0-100 σε 2,5 δευτερ?λεπτα. Η Ferrari SF90 Spider προσεγγ?ζει τα 200 χιλι?μετρα την ?ρα σε επτ? δευτερ?λεπτα, εν? ?χει τελικ? ταχ?τητα 340 χλμ/?ρα. Η καθαρ? ηλεκτρικ? εμβ?λεια τη? μπαταρ?α? χωρητικ?τητα? 7,9 kWh ε?ναι μ?λι? 25 χιλι?μετρα, ε?ρο? που ?ρχεται σε αντιδιαστολ? με την μεγ?λη ισχ?. Εκτ?? απ? την επιτ?χυνση 0-200 (το μοντ?λο Spider υστερε? κατ? τρ?α δ?κατα του δευτερολ?πτου σε σχ?ση με το coupe), η απ?δοση αντιστοιχε? σε αυτ? τη? Ferrari SF90 Stradale, αν και το κ?μπριο των Ιταλ?ν ε?ναι 100 κιλ? βαρ?τερο λ?γω τη? οροφ?? και των ενισχυμ?νων πορτ?ν.
?
Σε επ?πεδο εμφ?νιση?, το κ?μπριο τη? Ferrari δ?σκολα ξεχωρ?ζει απ? το coupe, εφ?σον φυσικ? η οροφ? ε?ναι κλειστ?. Οι περισσ?τερο μυημ?νοι, ωστ?σο, βλ?πουν ?τι η shark antenna δεν βρ?σκεται στην οροφ?, αλλ? ε?ναι τοποθετημ?νη αν?μεσα στα ελαφρ?? διαφορετικ? εξογκ?ματα π?σω απ? τα καθ?σματα.


?
?ταν η οροφ? ε?ναι ανοιχτ?, αυτ? η περιοχ? κρ?βει επ?ση? το αλουμιν?νιο σ?μα τ?που hardtop. Διπλ?νεται σε 14 δευτερ?λεπτα και καταλαμβ?νει μ?νο 100 λ?τρα χ?ρου, σ?μφωνα με τη Ferrari συν?θω? 150 ?ω? 200 λ?τρα. Φυσικ?, το SF90 Spider ?χει επ?ση? το ?διο εσωτερικ? με το Stradale με ψηφιακ? cockpit 16 ιντσ?ν που περιλαμβ?νει αν?λυση HD. Ξεχωρ?ζουν το ν?ο τιμ?νι πολλαπλ?ν λειτουργι?ν με touchpad και κουμπι?.
?


Αν θ?λετε να κ?νετε το hypercar ακ?μα πιο σπορ, μπορε?τε επ?ση? να παραγγε?λετε τον εξοπλισμ? ?Assetto Fiorano?. Στη συν?χεια, το β?ρο? μει?νεται κατ? 21 κιλ? χ?ρη στα στοιχε?α απ? ανθρακον?ματα και τιτ?νιο. Το πακ?το περιλαμβ?νει επ?ση? ειδικ? αμορτισ?ρ, π?σω αεροτομ? απ? ανθρακον?ματα, ελαστικ? Michelin Pilot Sport Cup 2, και, προαιρετικ?, δ?χρωμη βαφ?.
?
Η Ferrari SF90 Spider αναμ?νεται να κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? το 2021, με του? Ιταλο?? να μην γνωστοποιο?ν το κ?στο? τη?. Η ?ξτρα χρ?ωση σε σ?γκριση με το coupe θα πρ?πει να ε?ναι περ?που 10%. Κατ? συν?πεια, το convertible θα ξεπερν? τα 470.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频