6 φωτογραφ?ε? ?

Ford Kuga: Αποκτ?στε το με 8 χρ?νια εγγ?ηση και 1% επιτ?κιο

Διαβ?στηκε απ? 16496 αναγν?στε? - 21/12/2020

Η τρ?τη γενι? Ford Kuga ?ηγε?ται? στην κατηγορ?α των μεσα?ων SUV, διαθ?τει προηγμ?νη τεχνολογ?α και εξηλεκτρισμ?νη ?κδοση στη γκ?μα. Αποκτ?στε το με 8ετ? εργοστασιακ? εγγ?ηση, προνομιακ? πακ?το χρηματοδ?τηση? 1% και bonus test drive.

 
 
Ο ανταγωνισμ?? στα μεσα?α SUV ε?ναι μεγ?λο?, μια? και πρ?κειται για μ?α κατηγορ?α που απευθ?νεται σε ευρ? κοιν?. Η τρ?τη γενι? του Ford Kuga κατ?φερε να προσφ?ρει ?να ολοκληρωμ?νο πακ?το και διακρ?νεται για την πλο?σια γκ?μα τη? που θα εξυπηρετ?σει κ?θε αν?γκη. Πλ?ον, η ελληνικ? αντιπροσωπε?α καθιστ? την απ?κτηση του ν?ου Kuga πιο προσιτ? απ? ποτ?, μ?σω εν?? ν?ου χρηματοδοτικο? πακ?του. Ταυτ?χρονα, προσφ?ρει ξ?γνοιαστε? μετακιν?σει? με μ?α εργοστασιακ? εγγ?ηση διαρκε?α?.

Το ν?ο Kuga βασ?ζεται σε σ?γχρονη πλατφ?ρμα τη? εταιρε?α? και ενσωματ?νει ν?α ?σχεδιαστικ? γλ?σσα?. Το αποτ?λεσμα ε?ναι ριζικ? ανανεωμ?νο και ιδια?τερα ελκυστικ?, συνδυ?ζοντα? πιο ?απαλ??? γραμμ??. Η εντυπωσιακ? σχεδ?αση των φωτιστικ?ν σωμ?των, τα ν?κελ διακοσμητικ? στοιχε?α και η ?επιθετικ?? εμπρ?? μ?σκα, ?ρχονται να δημιουργ?σουν ?να εντυπωσιακ? σ?νολο. Ασφαλ?? δεν απουσι?ζουν και τα ?off road? διακριτικ? στοιχε?α, ?πω? οι προστατευτικ?? επενδ?σει? στο κ?τω μ?ρο? του αμαξ?ματο?, υπενθυμ?ζοντα? ?τι πρ?κειται για ?να ιδανικ? αυτοκ?νητο και για εξορμ?σει?.Εσωτερικ?: Ακ?μα πιο διευρυμ?νοι χ?ροι
Σημαντικ? αναβ?θμιση ?ναντι τη? προηγο?μενη? γενι??, αλλ? και του ανταγωνισμο?, ε?ναι οι μεγαλ?τεροι χ?ροι που προσφ?ρει η τρ?τη γενι? Ford Kuga. Οι εξωτερικ?? διαστ?σει? ?χουν αυξηθε?, με αποτ?λεσμα να υπ?ρχει μ?α διε?ρυνση σε μεταξ?νιο και μετατρ?χιο. ?τσι, παρατηρε?ται σημαντικ? α?ξηση στου? εσωτερικο?? χ?ρου?, εν? τα συρ?μενα καθ?σματα και οι επαρκε?? θ?σει? για μικροαντικε?μενα καθιστο?ν το Ford Kuga ω? ?να απ? τα πιο πρακτικ? αυτοκ?νητα τη? κατηγορ?α?.

Β?βαια, π?ρα απ? του? υπεραρκετο?? χ?ρου?, το εσωτερικ? του Kuga διακρ?νεται και για την προηγμ?νη τεχνολογ?α του. Μ?σω μ?α? ψηφιακ?? οθ?νη? αφ?? μεγ?θου? 8 ιντσ?ν, πραγματοποιε?ται ο ?λεγχο? του συστ?ματο? ?Ford SYNC 3?. Ο οδηγ?? μπορε? να ελ?γχει το κινητ? του τηλ?φωνο και να απαντ? σε κλ?σει?. Ταυτ?χρονα, η καθημεριν?τητα γ?νεται πιο ε?κολη με την ?παρξη δορυφορικ?? πλο?γηση?. Μ?λιστα, η Ford φροντ?ζει να γ?νονται περιοδικ?? ενημερ?σει? χαρτ?ν, βελτι?νοντα? συνεχ?? την εμπειρ?α οδ?γηση?. ?ξιο αναφορ?? ε?ναι το σ?στημα ?FORDPASS CONNECT?, το οπο?ο προσφ?ρει χρ?σιμε? δυνατ?τητε?, ?πω? Live Traffic που μεταδ?δει πληροφορ?ε? σχετικ? με την κυκλοφορ?α σε πραγματικ? χρ?νο. Μ?σω του ?modem FordPass Connect?, οι επιβ?τε? απολαμβ?νουν Internet στο αυτοκ?νητο ?πω? και συμβα?νει και στο σπ?τι. Τ?λο?, ε?ναι διαθ?σιμη και η προβολ? ενδε?ξεων στο παρμπ?ζ του Ford Kuga, με το ?Head-up display? να προβ?λλει χρ?σιμε? πληροφορ?ε? ?στε να μην χ?νεται τα μ?τια σα? απ? το δρ?μο.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频