6 φωτογραφ?ε? ?

Ford Puma 155 PS: Crossover με σπορ περιτ?λιγμα

Διαβ?στηκε απ? 6480 αναγν?στε? - 16/10/2020

Η πρακτικ?τητα συνδυ?ζεται με τον γρ?γορο 1000αρη Ecoboost των 155 ?ππων και το σπορ πακ?το ST-Line X, για να προκ?ψει ?να απολαυστικ? Puma που συνδυ?ζει ουσ?α και απ?λαυση.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Ποιο? θα το φανταζ?ταν ?τι το Puma που ξεκ?νησε την καρι?ρα του σαν ?να κουπ? προσθιοκ?νητο μοντ?λο, στη ν?α του γενι? θα εντασσ?ταν πλ?ον στην γκ?μα τη? εταιρ?α? ω? ?να ν?ο crossover. ?μω? οι τ?σει? τη? εποχ?? που δε?χνουν ραγδα?α α?ξηση τη? ζ?τηση? στα μικρ? Crossover, ?δωσε την ιδ?α στην Ford να υλοποι?σει μια καινο?ργια πρ?ταση που φ?ρνει μαζ? τη? ?να σωρ? εξελιγμ?νε? τεχνολογ?ε?, με το υβριδικ? σ?στημα να αποτελε? την σημαντικ?τερη απ? αυτ??.
?ταν μ?λιστα εξοπλ?ζεται με τον Ecoboost των 155 ?ππων και το πακ?το ST-Line Χ, τα πρ?γματα προμην?ονται απολαυστικ?.
?
Εμφ?νιση – Σχεδ?αση
Βασισμ?νο π?νω στην πλατφ?ρμα του Fiesta αλλ? με μεγαλ?τερε? διαστ?σει? και μεταξ?νιο, το Puma συνθ?τει ?να ?κρω? δυναμικ? σ?νολο. Το φαρδ? και γεμ?το καμπ?λε? αμ?ξωμα με τα τονισμ?να φτερ? γ?νεται ακ?μα πιο επιβλητικ? με τη ST-Line X φορεσι? του.? Αυτ? περιλαμβ?νει αγριεμ?νου? προφυλακτ?ρε? με μεγαλ?τερου? αεραγωγο??, πλα?ν? μαρσπι?, φιμ? τζ?μια, απ?ληξη εξ?τμιση? και στ?νταρ τροχο?? αλουμιν?ου 18 ιντσ?ν. Για τη συγκεκριμ?νη ?κδοση με του? 155 ?ππου? θα χρειαστε? να καταβ?λετε 25.793 ευρ?. Η διαφορ? με την ?κδοση των 125 ?ππων ε?ναι στα 1.540 ευρ?, εν? ανεβα?νει στα 3.100 ευρ? αν μιλ?με για την ?κδοση Titanium.?


?
Εσωτερικ? – Χ?ροι
Γν?ριμο? ο εσωτερικ?? δι?κοσμο?? που δανε?ζεται αρκετ? στοιχε?α απ? το Fiesta. Χαρακτηρ?ζεται ω? σ?γχρονο? και με πολ? καλ? ποι?τητα κατασκευ?? σε υλικ? και συναρμογ?. Στην κεντρικ? κονσ?λα ξεχωρ?ζει η οθ?νη αφ?? των 8 ιντσ?ν με δυνατ?τητα συνδεσιμ?τητα? SYNC 3 και ασ?ρματη φ?ρτιση κινητο?. Εντυπωσιακ? το πακ?το εξοπλισμο? με ν?α ψηφιακ?? οθ?νη οργ?νων 12,3 ιντσ?ν που διαθ?τει αρκετ?? δυνατ?τητε? διαμ?ρφωση?, καθ?σματα με σ?στημα μασ?ζ και ηχοσ?στημα Β&Ο με δ?κα ηχε?α. Η α?ξηση σε μ?κο? και μεταξ?νιο σε σχ?ση με το Fiesta ?χουν επιφ?ρει ευρυχωρ?α στο εσωτερικ?, το οπο?ο μπορε? να φιλοξεν?σει ?νετα 4 εν?λικε?. Το μεγ?λο ατο? ε?ναι ο χ?ρο? αποσκευ?ν με διπλ? π?τωμα 3 διαφορετικ?ν θ?σεων και χωρητικ?τητα? 401 λ?τρων, που σ?ντομα θα γ?νουν 456 ?πω? στι? μη υβριδικ?? εκδ?σει?. Παρ?λληλα υπ?ρχει ?να? βαθ?? ?ξτρα αποθηκευτικ?? χ?ρο? 80 λτ., (3η φωτογραφ?α στην συλλογ? φωτογραφι?ν)?με τ?πα αποστρ?γγιση? στο κ?τω μ?ρο? για να μπορε? να πλυθε?. Η π?σω π?ρτα με hands-free λειτουργ?α ανο?γματο?, τοποθετε?ται για πρ?τη φορ? σε μοντ?λο τη? κατηγορ?α?.


?
Κινητ?ρα?-Επιδ?σει?: Αισθητ? διαφορ? με μικρ? επιβ?ρυνση σε καταν?λωση
Το υβριδικ? σ?στημα κ?νει αισθητ? την παρουσ?α του προσφ?ροντα? 50Nm επιπλ?ον ροπ??, χαρ?ζοντα? την απαρα?τητη ?θηση και στι? χαμηλ?? στροφ??. Ο 1000αρη? κινητ?ρα? επιταχ?νει αβ?αστα και πετυχα?νει πολ? καλ?? επιδ?σει? με μια μικρ? θυσ?α σε καταν?λωση. Χαρακτηριστικ? τα πρ?τα 100 χλμ/?ρα ?ρχονται σε 9,1?εν? και οι ενδι?μεσε? ρεπρ?ζ ικανοποιο?ν με 60-100 με 4η σε 6,5 και? 80-120 με 5η σε 9,1. Η αυτ?ματη απενεργοπο?ηση κυλ?νδρου επιδρ? θετικ? στην μ?ση καταν?λωση η οπο?α βρ?σκεται στα 7,2 λτ./100 χλμ.?

?
Στο δρ?μο
ΟΙ 155 ?πποι σε συνδυασμ? με την εξαιρετικ? αν?ρτηση αναδεικν?ουν τι? αρετ?? του Puma στο οδηγικ? κομμ?τι. Η ακρ?βεια και η αμεσ?τητα του συστ?ματο? διε?θυνση? βοηθο?ν τον οδηγ? να τιθασε?σει το Puma ?σο εκε?νο ακολουθε? πιστ? τι? εντολ?? του. Η πρ?σφυση απ? τα 18αρια ελαστικ? δι?σταση? 215/50 ε?ναι εξαιρετικ? και? η συμπεριφορ? του Puma ουδ?τερο ακ?μα και ?ταν πιεστε? στο ?ριο. ?τι πρ?γραμμα και αν ?χει? επιλ?ξει Normal, Eco, Sport, Slippery ? Trail, το Puma σε κερδ?ζει με τη δεμ?νη α?σθηση που μεταφ?ρει και σε γεμ?ζει με εμπιστοσ?νη. Η σφιχτ? ρ?θμιση? τη? αν?ρτηση? καταπ?νει τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο? χωρ?? να κοπαν?ει ? να μεταφ?ρει θορ?βου? στο εσωτερικ?. Πολ? δυνατ? και αποτελεσματικ? τα φρ?να με το? 100-0 χλμ./?ρα σε 36,7 μ. Το Puma θα πατ?σει χ?μα, με τα ασφ?λτινα ελαστικ? και την απουσ?α ρεζ?ρβα? να θ?τουν τα ?ρια.


?
Συμπ?ρασμα
Το Puma ε?ναι ?δη ?να ολοκληρωμ?νο crossover, ?μω? στην ?κδοση των 155 ?ππων με το πακ?το ST-Line X προσθ?τει εκτ?? απ? την πρακτικ?τητα και το στοιχε?ο τη? απ?λαυση?. Στα παραπ?νω προσθ?στε και τα 8 χρ?νια εργοστασιακ?? εγγ?ηση?, για μια ?κρω? δελεαστικ? πρ?ταση στην κατηγορ?α.?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频