Γιατ? γυρ?ζει πλ?τη στι? εκδ?σει? MPS η Mazda?

10/11/2020

Οι εκδ?σει? MPS ?ταν το τελευτα?ο πικ?ντικο στοιχε?ο στην γκ?μα αυτοκιν?των τη? Mazda. Εδ? και ?να χρ?νο γεμ?τα απ? φ?με? για την πιθαν? ?λευση εν?? 3 MPS, ?λαβαν τ?λο?, μ?σα απ? επ?σημε? δηλ?σει? που το αποκλε?ουν. Το καθαρ? αυτοκ?νητο, κ?ρδισε και π?λι το γρ?γορο?

 
 
Πλ?ον μοι?ζει σαν π?λεμο?. Η στροφ? τη? αυτοκ?νηση? σε καθαρ?τερα και πιο φιλικ? για το περιβ?λλον αυτοκ?νητα, ?χει κυριε?σει ?λο τον πλαν?τη. Αυτ? φυσικ? ?ταν μον?δρομο?, αφο? πλ?ον ?ταν απαρα?τητο να παρθο?ν μ?τρα σε ?λο τον κ?σμο, προ? μια πιο ?πρ?σινη? ζω?. Οι βιομηχαν?ε?, ξεκ?νησαν να αναπτ?σσουν τεχνολογ?ε? που μηδ?νισαν (σε πολλ?? περιπτ?σει?) του? ρ?που? και παλε?ουν να εναρμονιστο?ν με τα ν?α ?ρια.??

Οι περισσ?τερε? απ? αυτ??, εξαφ?νισαν τα μοντ?λα επιδ?σεων απ? την? γκ?μα του?, σχεδ?ν αναγκαστικ?, αν και υπ?ρξαν εξαιρ?σει? που συν?χισαν να σχεδι?ζουν ν?α performance αυτοκ?νητα. Η Mazda παρουσ?ασε μια μεγ?λη σειρ? ν?ων μοντ?λων, με ν?α γενι? κινητ?ρων και πιο premium αισθητικ?. Η αλ?θεια ε?ναι πω? κατ?φερε η στροφ? στην premium κατηγορ?α να γ?νει πολ? εντυπωσιακ?, αλλ? ουσιαστικ?, καν?να διαθ?σιμο μοντ?λο τη? στην χ?ρα μα?, δεν ε?ναι σχεδιασμ?νο για οδηγικ?? συγκιν?σει?. Σε κ?ποιε? αγορ??, η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α προσφ?ρει το Mazda 3 με?turbo κινητ?ρα 2,5 λ?τρων με απ?δοση 230 ?λογα και 420 Nm ροπ??, με αυτ?ματο εξατ?χυτο κιβ?τιο και τετρακ?νηση.?

Εκπρ?σωπο? τη? Mazda, προχ?ρησε σε δηλ?σει? που επισημοπο?ησαν τα σχ?δια για χρ?ση τη? τεχνολογ?α? wankel, ω? range extender στα ηλεκτρικ? μοντ?λα τη?, αλλ? και την ?ρνηση τη? εταιρε?α? να προχωρ?σει σε σχεδιασμ? MPS εκδ?σεων. Χαρακτηριστικ? αν?φερε πω?, η Mazda ?χει χαρ?ξει πορε?α προ? την premium κατηγορ?α και σε καμ?α περ?πτωση δεν υπ?ρχει κ?ποιο πλ?νο για ?κδοση MPS. Ε?ναι γεγον?? πω? η γκ?μα αυτοκιν?των τη? Mazda ?χει αναβαθμιστε? π?ρα πολ?, αλλ? μια ?κδοση MPS θα χαλο?σε το profile? Λογικ? δεν ε?ναι αυτ?, καθ?? ?χει να κ?νει με την γενικ?τερη διαφορετικ? πολιτικ? στην σχεδ?αση κινητ?ρων απ? πλευρ?? Mazda.?

Κ?που εδ? ?μω? μπα?νει και ο παρ?γοντα?, οδηγικ? ευχαρ?στηση. Η επιθετικ? προ?θηση ?λων των ?πρ?σινων? αυτοκιν?των τα τελευτα?α χρ?νια, ?χει αφ?σει πολ? π?σω τα μοντ?λα επιδ?σεων, που στο παρελθ?ν ζο?σαν χρυσ?? μ?ρε?. Πραγματικ? μερικ?? φορ??, μοι?ζει με π?λεμο, αφο? δεν εξαφαν?στηκαν ξαφνικ? οι πελ?τε? που θ?λουν περισσ?τερα στο κομμ?τι τη? οδηγικ?? εμπειρ?α?. Ναι, να υπ?ρξει η απαρα?τητη αναν?ωση και η στροφ? προ? μια πιο καθαρ? μετακ?νηση στου? δρ?μου?, αλλ? να μην δημιουργο?με κεν? στι? επιλογ?? των πελατ?ν. Δ?σκολη εξ?σωση, που δεν ε?ναι ε?κολο να λυθε?, κ?τι που θα ?πρεπε να δουν πιο σφαιρικ?, ?λε? μαζ? οι βιομηχαν?ε?.?

?

Tags: MAZDA 3

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频