3 φωτογραφ?ε? ?

Γιατ? θα χαθο?ν τα αυτοκ?νητα επιδ?σεων στην Ευρ?πη

17/11/2020

Η Subaru δεν θα λανσ?ρει το ν?ο BRZ στην Ευρ?πη, μετ? και την ανακο?νωση τη? Nissan πω? δεν θα προωθ?σει στην Γηραι? ?πειρο το ν?ο 400Z. Τα αυτοκ?νητα επιδ?σεων στην Ευρ?πη λιγοστε?ουν αφο? ?λοι ασχολο?νται με τα ?πρ?σινα? μοντ?λα και τα SUV. Ε?ναι αμ?ρτημα πλ?ον, να αναζητ?? οδηγικ?? συγκιν?σει? και εμπειρ?ε??

 
 
Το ν?ο?Subaru BRZ ε?ναι εδ?, και ?σοι μπ?καν σε ονειρικ? ταξ?δι ?τι το οδηγο?ν?και το αποκτο?ν, θα πρ?πει μ?λλον να κατ?βουν απ? το ?τρ?νο?, γιατ? δεν ε?ναι και πολλ?? οι πιθαν?τητε? να συμβε? κ?τι τ?τοιο. Η Subaru δεν θα διαθ?σει το BRZ στην Ευρ?πη.

?πω? ακριβ?? ανακο?νωσε και η Nissan, για την περ?πτωση να φ?ρει το ν?ο 400Ζ. Πληροφορ?ε? αναφ?ρουν ?τι στην ?δια κ?νηση μπορε? να προχωρ?σει και η Toyota και το ν?ο GR86, αν και εδ? υπ?ρχει ?να μικρ? παρ?θυρο ελπ?δα?. Τι ακριβ?? ?μω?, συμβα?νει και οι βιομηχαν?ε??εν? σχεδι?ζουν και παρ?γουν μοντ?λα που μπορο?ν να προσφ?ρουν συγκιν?σει? με την οδ?γηση του? στου? οδηγο??, δεν τα λανσ?ρουν στην Ευρ?πη?Δεν ε?ναι μεγ?λο δι?στημα που οι βιομηχαν?ε? αυτοκιν?των, ουσιαστικ? ?καναν στροφ? στου? πρ?σινου? κινητ?ρε?, με hybrid και ηλεκτρικ?? επιλογ??. Οι λ?γοι ε?ναι σε ?λου? μα? γνωστο? μετ? τα αμ?τρητα κε?μενα που ?χετε διαβ?σει μ?χρι και τ?ρα απ? παντο?. Η α?σθηση ?μω? που ?μεινε σε πολλο?? απ? εμ??, ?ταν πω? κ?πηκαν και μει?θηκαν αισθητ? οι επιλογ?? αυτοκιν?των, για του? οδηγο?? που αναζητο?με επιδ?σει? και συγκιν?σει?. Ναι, υπ?ρχουμε κι εμε??...

Δεν διαφωνο?με πω? ?ταν απαρα?τητη η στροφ? στην οικολογικ? μετακ?νηση των αυτοκιν?των, αλλ? ο τρ?πο? που αυτ? γ?νετε πραγματικ?τητα, ε?ναι τουλ?χιστον β?αιο? και ?δικο?, για αρκετο?? οδηγο?? παγκοσμ?ω?. Μπορε? το κυν?γι για να επιτευχθε? χαμηλ?? μ?σο? ?ρο? εκπομπ?ν CO2 απ? τι? βιομηχαν?ε?, να αναγκ?ζει τι? πιο πολλ?? απ? αυτ?? να αφαιρο?ν μοντ?λα απ? την Ευρ?πη, αλλ? ?να μεγ?λο τμ?μα των υποψ?φιων αγοραστ?ν, μ?νει ανικανοπο?ητο. Γιατ? θα ?πρεπε να συσχετ?ζουμε τι? πωλ?σει? των performance μοντ?λων, με του? πρ?σινου? κινητ?ρε?? Θα μπορο?σε να βρεθε? ?να? τρ?πο?, που θα ?ταν εφικτο? οι χαμηλο? μ?σοι ?ροι CO2 στην Ευρ?πη, και δεν θα ?φηνε καν?να τμ?μα τη? αγορ?? ανικανοπο?ητο. Γιατ? ε?ναι τελικ? αν?ρμοστο και παρ?νομο να διαθ?τει κ?ποιο?, το ε?δο? του αυτοκιν?του που προτιμ???

Δυστυχ?? η Ευρωπα?κ? αγορ? ?χει γ?νει πλ?ον απαγορευτικ? για αρκετ? σπορ μοντ?λα, ?πω? ?να BRZ ? ?να?Nissan 400Z, και δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που προβλ?πουν το ?διο και για το ν?ο Toyota GR86, αν και εδ? ?σω? διαψευστο?ν και το δο?με στην Ευρ?πη. Και αυτ? γιατ??η Toyota, ?χει το χαμηλ?τερο μ?σο ?ρο εκπομπ?? CO2 στην Ευρ?πη και ?σω? μπορε? να αντ?ξει ?να σπορ κουπ? στην γκ?μα τη?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频