Γνωρ?στε τον πιο αν?ητο κλ?φτη αυτοκιν?των [video]

Διαβ?στηκε απ? 28163 αναγν?στε? - 22/9/2020

Μπουκ?ρει σε υπ?γειο parking και ανο?γει το αυτοκ?νητο που θ?λει να κλ?ψει. Τον ανακαλ?πτει ο ιδιοκτ?τη? και τον εγκλωβ?ζει μ?σα σε αυτ?. Τι λ?τε πω? π?ρασε απ? το μυαλ? του να κ?νει?

 
 
Σ?γουρα δεν π?γαν τα πρ?γματα ?πω? θα ?θελε ο νεαρ?? που?επιχε?ρησε να κλ?ψει ?να αυτοκ?νητο απ? υπ?γειο parking στο κ?ντρο του Λονδ?νου. Το περιστατικ? κατ?γραψε με την ?δια του την κ?μερα ?να? περαστικ?? που ?κουσε κ?ποιον να ζητ?ει βο?θεια λ?γα μ?τρα μακρι? του. Ο ιδιοκτ?τη? του αυτοκιν?του ζητο?σε βο?θεια, ?στε να εγκλωβ?σουν τον κλ?φτη.?

Οι δ?ο ?ντρε? τα κατ?φεραν εν? λ?γο αργ?τερα ?φτασε και η αστυνομ?α που αμ?σω? συν?λαβε το νεαρ?.?Ο ληστ?? βρισκ?ταν στην δικ? του δι?σταση, αφο? ακ?μα και εγκλωβισμ?νο?, συν?χισε να ψ?χνει ?στε να κλ?ψει...

Στα πλ?να μπορε?τε να δε?τε πω? ο κλ?φτη? βρ?σκεται σε ?σχημη κατ?σταση, υπ? την επ?ρεια αλκο?λ ? ναρκωτικ?ν.

Δε?τε το video.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频