Η ?Β?βλο?? των Turbo.. (Part I)

Διαβ?στηκε απ? 9509 αναγν?στε? - 1/10/2020

Π?νω απ? 100 ολ?κληρα χρ?νια ?χουν περ?σει απ? την ημ?ρα που πρωτοεμφαν?στηκαν οι υπερσυμπιεστ??, αρχικ? στου? αγ?νε? και ?πειτα στα αυτοκ?νητα παραγωγ??. Σ?μερα, αρκετ?? δεκαετ?ε? αργ?τερα, οι turbo κινητ?ρε? ε?ναι η βασικ? γραμμ? των αυτοκινητοβιομηχανι?ν..

 
 
Οι συνθ?κε? στην Παγκ?σμια βιομηχαν?α αυτοκιν?του, επιβ?λουν κινητ?ρε? μικρο? κυβισμο? με turbo, επομ?νω? ε?ναι καλ? να εναρμονιστο?με, ?χοντα? μ?θει ?λε? τι? πληροφορ?ε? για αυτ? την παλαι?, αλλ? τ?σο επ?καιρη τεχνολογ?α.???λοι γνωρ?ζουμε τι μπορε? να κ?νει η υπερτροφοδ?τηση στον κινητ?ρα, αλλ? ?λα τα το?ρμπο δεν ε?ναι ?δια.
Υπ?ρχουν αμ?τρητε? παραλλαγ??, ?λε? με διαφορετικ? χαρακτηριστικ? που ταιρι?ζουν σε διαφορετικο?? τ?που? κινητ?ρων. Σε αυτ? το αφι?ρωμα θα εξετ?σουμε, τι κ?νει ?να turbo και π?? λειτουργο?ν τα εξαρτ?ματ? του, του? διαφορετικο?? τ?που? τουρμπιν?ν και την επιρρο? του? στην απ?δοση του μοτ?ρ – επ?ση? θα μιλ?σουμε και για ν?ε? τεχνολογ?ε?. Συν?χισε να διαβ?ζει? και θα καταλ?βει? καλ?τερα τον κ?σμο των υπερτροφοδοτο?μενων αυτοκιν?των...
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频