6 φωτογραφ?ε? ?

Η Kia ετοιμ?ζει ν?ο, δυναμικ? crossover. Π?? θα ε?ναι;

20/11/2020

?να ν?ο coupe-crossover εξελ?σσει η Kia, το οπο?ο θα ε?ναι αμιγ?? ηλεκτρικ? με αυτονομ?α 500km και δυνατ?τητα γρ?γορη? φ?ρτιση?, μ?σα σε μ?λι? 20 λεπτ?!

 
 
Η Kia ετοιμ?ζει ?να ν?ο μοντ?λο, το οπο?ο θα ε?ναι αμιγ?? ηλεκτρικ? και θα αν?κει στην κατηγορ?α των crossover. Το αυτοκ?νητο που βρ?σκεται σε φ?ση εξ?λιξη? δοκιμ?ζεται στο rburgring, με βαρ? καμουφλ?ζ, το οπο?ο ?μω? προδ?δει μερικ? απ? τα σχεδιαστικ? του χαρακτηριστικ?.

Καταρχ??, παρατηρο?με ?τι το ν?ο μοντ?λο θα ε?ναι coupe-crossover, χ?ρη στο σχ?μα που ?χει η οροφ? του, η οπο?α ε?ναι αρκετ? κεκλιμ?νη προ? τα π?σω. Εκτ?? αυτο?, παρ? τα πρ?σθετα φουσκ?ματα που ?χει το αυτοκ?νητο προκειμ?νου να παραπλαν?σει το μ?τι, μπορο?με να δο?με πω? το καπ? κατεβα?νει προ? τα κ?τω, στο εμπρ?? μ?ρο?, κ?τι που δ?νει στο ?χημα αρκετ? δυναμικ? χαρακτ?ρα.Αυτ?? ο δυναμισμ?? ενισχ?εται περετα?ρω απ? το πλα?ν? προφ?λ του ν?ου Kia, και πιο συγκεκριμ?να απ? τι? γραμμ?? των παραθ?ρων, που συνδυ?ζουν μια καμπ?λη στο κ?τω μ?ρο?, η οπο?α ακολουθε? ανοδικ? προ? τα π?σω πορε?α, με τεμν?μενε? ευθε?ε? στο επ?νω μ?ρο?, που ακολουθο?ν την κλ?ση τη? οροφ??.
Αναμ?νουμε το ν?ο, μυστηρι?δε? μοντ?λο να ?χει υιοθετ?σει στοιχε?α απ? το επερχ?μενο Kia Sportage αλλ? και το φουτουριστικ? concept Kia Imagine που ε?χε παρουσιαστε? π?ρυσι.
?
Σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, το πρωτ?τυπο δοκιμ?? που εθε?θη στο rburgring ?ταν αμιγ?? ηλεκτρικ?, αφο? κατ? το π?ρασμ? του δεν ακουγ?ταν καν?να? ?χο? κινητ?ρα. Απ? τη στιγμ? που το αυτοκ?νητο θα ε?ναι το πρ?το αποκλειστικ? EV μοντ?λο τη? Kia, ε?ναι αναμεν?μενο να γ?νονται πολλ?? δοκιμ??, προκειμ?νου αυτ? να φτ?σει στο τελικ? επ?πεδο εξ?λιξη?.Εκτ?? αυτο?, γνωρ?ζουμε πω? η εταιρε?α ?χει δ?σει την κωδικ? ονομασ?α CV στο ν?ο crossover που βλ?πουμε εδ?, και θα χρησιμοποι?σει την πλατφ?ρμα τη? Hyundai που ονομ?ζεται E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Πηγ?? αναφ?ρουν πω? το ν?ο μοντ?λο θα διαθ?τει ηλεκτρικ? αυτονομ?α 500km, και θα μπορε? να φορτιστε? σε φ?ση ?fast charge? μ?σα σε 20 λεπτ?. Β?βαια, για να γ?νει αυτ? θα απαιτε?ται πηγ? ρε?ματο? που θα ?χει τη δυνατ?τητα να υποστηρ?ξει την γρ?γορη φ?ρτιση, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση αυτ? η αυτονομ?α σε συνδυασμ? με αυτ?? τι? δυνατ?τητε? φ?ρτιση? ε?ναι εντυπωσιακ??.

Δεν γνωρ?ζουμε ακ?μα με σιγουρι? το π?τε θα παρουσιαστε? το ν?ο ηλεκτρικ? crossover τη? Kia, αλλ? ?σω? αυτ? γ?νει μ?σα στο επ?μενο ?το?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频