5 φωτογραφ?ε? ?

Η Mercedes CLS ανανε?νεται. Τι αλλαγ?? κρ?βει το ν?ο μοντ?λο;

17/11/2020

Η καινο?ρια Mercedes CLS θα κ?νει ?να β?μα μπροστ? ?σον αφορ? την αυτ?νομη οδ?γηση, αφο? αναμ?νουμε να ?χει τιμ?νι που ανιχνε?ει με π?σα χ?ρια το κρατ? ο οδηγ??, και θα πα?ρνει εντολ?? αν?λογα με την κ?νηση των δαχτ?λων.

 
 
Η ανανεω--μ?νη Mercedes CLS ?κανε την καμουφλαρισμ?νη εμφ?νισ? τη? στο Nurburgring, και κρ?βει αλλαγ?? στο εμπρ?? μ?ρο?.

Το μοντ?λο που εμφαν?στηκε δεν ε?ναι μεν AMG, αλλ? με μια πιο κοντιν? παρατ?ρηση μπορο?με να δο?με πω? πρ?κειται για μια AMG-line ?κδοση. Ο προφυλακτ?ρα? εμπρ?? ε?ναι χαμηλ??, και διαθ?τει δ?ο οριζ?ντια εξογκ?ματα στι? γων?ε? του, τα οπο?α ε?ναι πιθαν?τατα το τελε?ωμα των πλα?ν?ν αεραγωγ?ν, ?να στοιχε?ο που υπ?ρχει και στο υπ?ρχον μοντ?λο.
Το κεντρικ? ?νοιγμα του προφυλακτ?ρα ε?ναι κι αυτ? καλυμμ?νο καλ?, επομ?νω? δεν μπορο?με να παρατηρ?σουμε κ?ποια λεπτομ?ρεια, αλλ? το μ?νο σ?γουρο ε?ναι πω? θα εξακολουθ?σει να ?χει μακρ?στενο σχ?μα.Η γρ?λια τη? μα?ρη? γυαλιστερ?? εμπρ?σθια? μ?σκα? ?χει στρογγυλ?? τρ?πε?, εν? τα LED φαν?ρια ε?ναι ?δια με αυτ? του τρ?χοντο? μοντ?λου. ?σω? η εταιρε?α ?χει σκοπ? να τα αλλ?ξει και ?λο αυτ? να αποτελε? μ?ρο? του καμουφλ?ζ του πρωτ?τυπου αυτοκιν?του. Η ν?α Mercedes CLS ενδ?χεται να παρουσιαστε? στα μ?σα του 2021, επομ?νω? ?σο περν?ει ο καιρ?? θα μαθα?νουμε ν?ε? πληροφορ?ε?, και θα βλ?πουμε και περαιτ?ρω αλλαγ?? στα πρωτ?τυπα που θα δοκιμ?ζονται.

Στο π?σω μ?ρο? το αυτοκ?νητο ε?ναι ?διο με το υπ?ρχον μοντ?λο, εν? δεν υπ?ρχει σηματ?κι ?τσι ?στε να καταλ?βουμε ποια ?κδοση ε?ναι αυτ? που δοκιμ?ζεται. Απ? την εμφ?νιση των εξατμ?σεων ?μω?, δεν πρ?κειται για AMG.Στην καμπ?να μπορο?με να παρατηρ?σουμε ?να ν?ο τιμ?νι, το οπο?ο εικ?ζουμε πω? θα διαθ?τει το σ?στημα τη? Mercedes που ανιχνε?ει αν ε?ναι και τα δ?ο χ?ρια στο τιμ?νι, ?να σ?στημα που ?χει και η ολοκα?νουρια E-Class και ουσιαστικ? αποτελε? ?να ακ?μα β?μα προ? την αυτ?νομη οδ?γηση, αφο? αλλ?ζει τη λειτουργ?α των πλ?κτρων αν?λογα με το αν κρατ?με το τιμ?νι με το ?να ? τα δ?ο χ?ρια, πα?ρνει εντολ?? απ? συγκεκριμ?νε? κιν?σει? που κ?νει ο οδηγ?? με τα δ?χτυλα, εν? επ?ση? ενεργοποιε? και τα συστ?ματα ασφαλε?α? αν ανιχνε?σει πω? δεν κρατ?ει κανε?? το τιμ?νι.

Εκτ?? απ? αυτ?? τι? αλλαγ??, αναμ?νουμε τη ν?α Mercedes CLS να εξοπλ?ζεται με την τελευτα?α ?κδοση του infotainment software MBUX, εν? αν κρ?νουμε απ? το facelift τη? προηγο?μενη? γενι??, που δι?θετε μεγαλ?τερη οθ?νη, ?σω? δο?με α?ξηση στι? διαστ?σει? τη? οθ?νη? και του καινο?ριου μοντ?λου.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频