6 φωτογραφ?ε? ?

Η Porsche Macan ανανε?νεται!

20/11/2020

Η Porsche θα συνεχ?ζει να διαθ?τει τη δημοφιλ? Macan με συμβατικο?? κινητ?ρε? και ετοιμ?ζει την αναν?ωσ? τη?. Το εσωτερικ? θα ?χει ν?ου? διακ?πτε? αφ??, εν? αναμ?νουμε να δο?με και mild-hybrid ?κδοση.

 
 
H Porsche θα ανανε?σει τη Macan το 2022 και ?δη κ?νει δοκιμ?? του ν?ου μοντ?λου. Σ?μφωνα με την εταιρε?α, οι εκδ?σει? με του? συμβατικο?? κινητ?ρε? δεν θα αντικατασταθο?ν απ? την αμιγ?? ηλεκτρικ? Macan που θα ?ρθει το 2023, αλλ? αντιθ?τω? θα φρεσκαριστο?ν.

Προ? το παρ?ν, δεν παρατηρο?με κ?ποια οπτικ? αλλαγ? στο εξωτερικ? του ν?ου μοντ?λου, αλλ? αυτ? ενδ?χεται να ε?ναι μ?α? μορφ?? καμουφλ?ζ, και να χρησιμοποιο?νται τα υπ?ρχοντα εξαρτ?ματα του αμαξ?ματο? για να μην φανο?ν οι προθ?σει? τη? εταιρε?α?.
Ο εμπρ?? προφυλακτ?ρα? ?χει κολλημ?νε? ταιν?ε?, εν? στο π?σω μ?ρο?, χαμηλ? στον προφυλακτ?ρα βλ?πουμε δ?ο πρ?σθετα και προσωριν? φ?τα.Στο εσωτερικ?, μπορο?με να δο?με τη ν?α κεντρικ? κονσ?λα, η οπο?α πλ?ον αντ? για τα συνηθισμ?να πλ?κτρα, διαθ?τει ?να panel με διακ?πτε? αφ??, ?πω? αυτ? τη? Panamera και τη? Cayenne.

Μια διαφορ? που θα ?χει η ηλεκτρικ? Porsche Macan απ? το αυτ? με του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?σεω?, ε?ναι η πλατφ?ρμα που θα χρησιμοποιε?ται. Η ηλεκτροκ?νητη θα βασ?ζεται στην PPE, που αφορ? αποκλειστικ? ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα και ?χει εξελιχθε? σε συνεργασ?α με την Audi, εν? οι συμβατικ?? εκδ?σει? χρησιμοποιο?ν την πλατφ?ρμα MLB.Αναμ?νουμε να δο?με αλλαγ?? και στα μηχανικ? μ?ρη τη? ν?α? Porsche Macan, ειδικ? ε?ν σκεφτο?με πω? το τρ?χον μοντ?λο διαθ?τει μεν μια γκ?μα turbo τετρακ?λινδρων και εξακ?λινδρων κινητ?ρων, αλλ? δεν ?χει κ?ποιο εξηλεκτρισμ?νο, υβριδικ? σ?νολο. Η Macan ε?ναι ?να απ? τα best-seller τη? εταιρε?α?, επομ?νω? μα? φαντ?ζει λογικ? η προσθ?κη ?στω μια? mild-hybrid 48V ?κδοση?.

Η πανδημ?α του COVID-19 ?χει δημιουργ?σει πολλ?? καθυστερ?σει? στου? κατασκευαστ?? παγκοσμ?ω?, ?σον αφορ? την εξ?λιξη των ν?ων μοντ?λων, κι ?τσι θεωρο?με πω? η ν?α Macan θα παρουσιαστε? στα τ?λη του 2021.

Η αμιγ?? ηλεκτρικ? ?κδοση του μοντ?λου θα ?ρθει ακ?μα πιο μετ?. Η παραγωγ? τη? αναμ?νεται να ξεκιν?σει προ? το τ?λο? του 2022, αν και ?σω? η εταιρε?α παρουσι?σει το ηλεκτρικ? τη? SUV μ?σα στην επ?μενη χρονι?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频