Παρ? τα 4.234 χλστ. μ?κο?, δε?χνει να γεμ?ζει τον δρ?μο και να επιβ?λλεται σαν ?χημα μεγαλ?τερη? κατηγορ?α?.

Μικρ?? λεπτομ?ρειε? δε?χνουν τη δουλει? που ?χει γ?νει.

Οι ρ?γε? στην οροφ? δ?νουν μ?α πιο σπορ αισθητικ?.

Η Volkswagen Roc(?ρει)!

Διαβ?στηκε απ? 4719 αναγν?στε? - 29/6/2018

Το T-Roc αποτελε? το μικρ?τερο crossover του ομ?λου και ε?ναι μ?α ακ?μα τρανη απ?δειξη για την σημασ?α που δε?χνει η VW σε αυτ? την κατηγορ?α.

 
 
Δοκιμ?ζουμε τον 1.000?ρη turbo κινητ?ρα με τα 115 ?λογα και σα? παρουσι?ζουμε κ?θε πτυχ? του. Ε?ναι το μ?λι? 4.234 χλστ. αμ?ξωμα τελικ? για σπουδα?α πρ?γματα;

Στην οικογ?νεια τη? VW, το T-Roc αποτελε? το 4ο μ?λο? των crossover, και ε?ναι ?πω? δε?χνουν και τα νο?μερα το μικρ?τερο. Γιατ? ?μω? ?λε? οι εταιρ?ε? ?χουν μπει δυναμικ? στον στ?βο τη? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων crossover; Γιατ? πολ? απλ? το 2018 το ποσοστ? των παγκ?σμιων πωλ?σεων αν?λθε στο 11%. Με τι? περισσ?τερε? εταιρ?ε? να ?χουνε παρουσι?σει εδ? και καιρ? τον εκπρ?σωπο του?, ?ρθε και η σειρ? τη? VW.

Εμφ?νιση-σχεδ?αση: Ρισκ?ρει και του αρ?σει
Να ε?ναι οι πολλ?? φων?? που ?λεγαν πω? η εταιρ?α ?χει π?σει εδ? και χρ?νια σε σχεδιαστικ? τ?λμα; Να ε?ναι η μη ?παρξη προηγο?μενου μοντ?λου, ?ρα και περπατημ?νη?; ?τι και να ε?ναι, δεν ?χει σημασ?α, μια? και το αποτ?λεσμα κρ?νεται απ?λυτα θετικ?. ?Ν?ε? ωρα?ε? περιφερειακ?? λεπτομ?ρειε? ?πω? τα εμπτ?? και π?σω φ?τα και φυσικ? η μ?σκα κ?νουν το T-Roc μοναδικ?. Η τετραγωνισμ?νη αισθητικ? του μοντ?λου ε?ναι μοντ?ρνα , εν? η διχρωμ?α αν?μεσα σε οροφ? και αμ?ξωμα θα κερδ?σει σ?γουρα κοιν? απ? πολλ? διαφορετικ? target groups. Παρ? τα 4.234 χλστ. μ?κο?, δε?χνει να γεμ?ζει τον δρ?μο και να επιβ?λλεται σαν ?χημα μεγαλ?τερη? κατηγορ?α?.

Κινητ?ρα?-επιδ?σει?: Πολ? καλ?? επιδ?σει? με σωστ? καταν?λωση
Κ?τω απ? το καπ? του ν?ου T-Roc συναντ?με τον τρικ?λινδρο turbo βενζινοκινητ?ρα ?1.000 κ.εκ. με απ?δοση 115 ?ππων. Το συγκεκριμ?νο μηχανικ? σ?νολο κινε? με περ?σσια ευκολ?α το αμ?ξωμα και δεν δε?χνει να κ?νει παραχωρ?σει?. Το 6τ?χυτο κιβ?τιο αραι?? κλιμ?κωση του ταιρι?ζει γ?ντι, εν? η μ?νη περ?πτωση να αντιληφθε?τε ?τι ο κινητ?ρα? ε?ναι τρικ?λινδρο? ε?ναι να φτ?σετε τη βελ?να του στροφ?μετρου σε πολ? υψηλ? νο?μερα. Με ?λλα λ?για, ε?ναι πολιτισμ?νο?, ?συχο? και αποδοτικ??. Στον τομ?α τη? καταν?λωση?, σ?μφωνα με τι? μετρ?σει? μα?, το νο?μερο σταμ?τησε στα 6,8 λτ./100χλμ. ?να νο?μερο πραγματικ? πολ? καλ? για την συγκεκριμ?νη κατηγορ?α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频