3 φωτογραφ?ε? ?

Η ν?α BMW σειρ? 2 Active Tourer στο Nürburgring

27/10/2020

Το πρωτ?τυπο τη? ν?α? BMW σειρ?? 2 Active Tourer οδηγ?θηκε σκληρ? στο Nürburgring, κ?τι που σημα?νει πω? η ολοκλ?ρωση τη? εξ?λιξη? του ν?ου πολυμορφικο? πλησι?ζει, με την ανακο?νωση τη? επ?σημη? παρουσ?αση? να ακολουθε?.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η BMW προετοιμ?ζει πυρετωδ?? τον αντικαταστ?τη τη? σειρ?? 2 Active Tourer, σε μια εποχ? που πολλ?? εταιρε?ε? αποσ?ρουν μοντ?λα απ? τη γκ?μα του?, ακολουθ?ντα? τι? τ?σει? τη? αυτοκινητιστικ?? μ?δα?.

Η Βαυαρικ? εταιρε?α παρ?λα αυτ? πιστε?ει στην επιτυχ?α τη? σειρ?? 2 Active Tourer και εξελ?σσει το ν?ο μοντ?λο, το καμουφλαρισμ?νο πρωτ?τυπο του οπο?ου εθε?θη να δοκιμ?ζεται στο rburgring.

Η δοκιμ? δεν ?ταν τ?που ελ?γχου φρ?νων, αν?ρτηση? και συστ?ματο? διε?θυνση?, ?που το αυτοκ?νητο οδηγε?ται σχετικ? ?πια, αλλ? αντ?θετα το μοντ?λο δοκιμ?? κινο?ταν επιθετικ? και με μεγ?λη ταχ?τητα, κ?τι που μα? κ?νει να πιστε?ουμε ?τι τα μηχανικ? του μ?ρη ?χουν φτ?σει πλ?ον στην τελικ? του? μορφ?.Π?σω απ? το εκτεταμ?νο καμουφλ?ζ τη? ν?α? BMW 2 Active Tourer, μπορο?με να διακρ?νουμε λ?γα στοιχε?α για το σχεδιασμ? τη?. Η οροφ? παραμ?νει υψηλ? –μιλ?με εξ?λλου για αυτοκ?νητο τη? κατηγορ?α? compact MPV- αλλ? υπ?ρχουν ορισμ?νε? διαφοροποι?σει? οι οπο?ε? κ?νουν πιο δυναμικ? την εμφ?νιση του ν?ου μοντ?λου σε σχ?ση με το παλι?.

Πιο συγκεκριμ?να, η πλευρικ? γραμμ? των παραθ?ρων ακολουθε? ανοδικ? πορε?α ?σο προχωρ?με προ? τα π?σω, καταλ?γοντα? στο ?Hofmeister Kink?, το χαρακτηριστικ? δηλαδ? τελε?ωμα του πλα?νο? παραθ?ρου το οπο?ο ε?ναι κομμ?τι τη? σχεδιαστικ?? ταυτ?τητα? τη? BMW. Αυτ? η λεπτομ?ρεια στα πλα?ν? παρ?θυρα προσδ?δει δυναμισμ? και αθλητικ? χαρακτ?ρα στη ν?α σειρ? 2 Active Tourer.

Παραμ?νοντα? στο πλ?ι, παρατηρο?με πω? χαμηλ? στι? π?ρτε? υπ?ρχει ?να ?ντονο νε?ρο, το οπο?ο ε?ναι και αυτ? ανοδικ? και συν?δει με το σχεδιασμ? των παραθ?ρων, κ?νοντα? ?τσι το compact MPV να φα?νεται χαμηλ?τερο, εν? αλλαγ?? υπ?ρχουν και στου? καθρ?πτε?, η β?ση των οπο?ων ?χει μετατοπιστε? προ? τα κ?τω.Ε?ναι δ?σκολο να παρατηρ?σουμε με ακρ?βεια τι? λεπτομ?ρειε? στο εμπρ?? τμ?μα του αυτοκιν?του, αλλ? ο προφυλακτ?ρα? φα?νεται χαμηλ?τερο? σε σχ?ση με αυτ?ν του τωρινο? μοντ?λου. Τα νεφρ?, αν και καλυμμ?να, φα?νεται πω? θα ε?ναι ευμεγ?θη μεν, αφο? φτ?νουν ω? το επ?νω μ?ρο? τη? πινακ?δα? κυκλοφορ?α?, αλλ? δεν ε?ναι τ?σο χαμηλ? ?σο στι? σειρ?? 3 και 4.
Οι κ?θετε? γρ?λιε? των νεφρ?ν δε?χνουν να ε?ναι σχετικ? αραι??, εν? επ?ση? αραι? ε?ναι και πλ?ξη τη? ν?α?, κυψελωτ?? πλ?ον γρ?λια? στον προφυλακτ?ρα.
?
?σον αφορ? το π?σω μ?ρο?, παρατηρο?με την αεροτομ? η οπο?α ακολουθε? τι? γραμμ?? τη? οροφ?? ?χοντα? μια κλ?ση προ? τα κ?τω, και ο π?σω υαλοκαθαριστ?ρα? βρ?σκεται στο κ?τω μ?ρο? του παρμπρ?ζ. Τα φ?τα ε?ναι πιθαν?ν προσωριν?, με σκοπ? να μπερδ?ψουν κι ?λλο του? θεατ??.
?
Το αυτοκ?νητο δοκιμ?στηκε σκληρ? στο rburgring, επομ?νω? σ?γουρα βρ?σκεται σε προχωρημ?νο στ?διο εξ?λιξη?, και κρ?νοντα? απ? τον ?χο του μοτ?ρ, υπ?ρχει μια πιθαν?τητα το πρωτ?τυπο να ε?χε κινητ?ρα πετρελα?ου.

Αναμ?νουμε κ?ποια πιθαν? ημερομην?α τη? επ?σημη? παρουσ?αση? τη? ν?α? BMW σειρ?? 2 Active Tourer.
?


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频