Η ν?α Mustang Mach-E GT ηλεκτρ?ζει την Ευρ?πη με 465 ?ππου?

Διαβ?στηκε απ? 4897 αναγν?στε? - 29/9/2020

H Ford παρουσ?ασε για πρ?τη φορ? στο Ευρωπα?κ? κοιν? τη ν?α Mustang Mach-E GT των 465 ?ππων που καθηλ?νει τ?σο με την αυτονομ?α των 500 km, ?σο και με την ικαν?τητ? τη? να επιταχ?νει απ? στ?ση ?ω? τα πρ?τα 100 km/h σε μ?λι? 3,7 δλ. Δε?τε περισσ?τερα..

 
 
?
Η Ford αποκ?λυψε για πρ?τη φορ? στην Ευρ?πη την υψηλ?ν επιδ?σεων ν?α Mustang?Mach-E GT, η οπο?α ?χει την ικαν?τητα να επιταχ?νει απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h σε χρ?νο 3,7 δευτερ?λεπτα. Στην πρ?ξη, καν?να ?λλο αυτοκ?νητο στην κατηγορ?α δεν μπορε? να επιταχ?νει ταχ?τερα απ? τη ν?α Mustang?Mach-E GT, ?να προηγμ?νο SUV που διαθ?τει τετρακ?νηση και τροφοδοτε?ται απ? μπαταρ?α και ηλεκτροκινητ?ρε? με απ?δοση 465 ?ππων.
?
Η Mustang Mach-E GT θα υποστηρ?ζεται απ? ?να κορυφα?ο στη βιομηχαν?α οικοσ?στημα που εξασφαλ?ζει διαρκ? πρ?σβαση σε σημε?α φ?ρτιση? σε ?λη την Ευρ?πη – γεγον?? που εξασφαλ?ζει στου? οδηγο?? απ?λυτη ξεγνοιασι?. Η Ford ανακο?νωσε ?τι οι αγοραστ?? τη? Mustang Mach-Ε- που θα προβο?ν σε παραγγελ?α του μοντ?λου απ? φ?το? μ?χρι και το 2021 θα μπορο?ν να απολαμβ?νουν π?ντε χρ?νια δωρε?ν πρ?σβαση?στο Δ?κτυο Φ?ρτιση? FordPass, το οπο?ο ?χει αυξηθε? κατ? 25%?σε λιγ?τερο απ? ?να χρ?νο και τ?ρα περιλαμβ?νει π?νω απ? 155.000 σταθμο?? φ?ρτιση? σε ?λη την Ευρ?πη.
?

Επιπρ?σθετα, οι πελ?τε? τη? Mustang Mach-E θα επωφελο?νται απ? τη δυνατ?τητα δωρε?ν πρ?σβαση???για ?να χρ?νο στο δ?κτυο ταχε?α? φ?ρτιση? τη? κοινοπραξ?α? IONITY που τ?ρα ?χει δημιουργ?σει π?νω 270 σταθμο?? με στ?χο ο αριθμ?? αυτ?? να φτ?σει του? 400 μ?χρι το τ?λο? τη? χρονι??.
?


Η Mustang Mach-E GT ?κανε το Ευρωπα?κ? ντεμπο?το τη? στο Ρ?τερνταμ τη? Ολλανδ?α?, καθ?? η Ford συνεχ?ζει το roadshow με την ονομασ?α Go Electric. Πρ?κειται για μια πρωτοβουλ?α τη? Ford που περιλαμβ?νει συναρπαστικ?? διαδραστικ?? δραστηρι?τητε? που συμβ?λλουν τ?σο στην απομυθοπο?ηση τη? ηλεκτροκ?νηση?, ?σο και στην ενημ?ρωση των καταναλωτ?ν για τα διαφορετικ? ε?δη και οφ?λη των ηλεκτροκ?νητων συν?λων.
?
?Η ν?α Mustang Mach-E GT αποτελε? την επιτομ? των αμιγ?? ηλεκτρικ?ν επιδ?σεων. ?μω?, οι επιδ?σει? δεν ?χουν καμ?α αξ?α αν δεν ε?σαι σ?γουρο? π?? να τι? χρησιμοποι?σει?. Με τι? πρωτοβουλ?ε? μα? για την αν?πτυξη υποδομ?ν φ?ρτιση?, οι κ?τοχοι των Mustang Mach-E θα απολαμβ?νουν την εμπειρ?α οδ?γηση? μια? ηλεκτρικ?? Mustang, γνωρ?ζοντα? ?τι μπορο?ν να επαναφορτ?ζουν γρ?γορα και ε?κολα σε ?λη την Ευρ?πη? δ?λωσε ο Stuart Rowley, president, Ford Ευρ?πη?.
?

Επιδ?σει? που ηλεκτρ?ζουν
Η Mustang Mach-E GT προσφ?ρει τι? επιδ?σει? και το χαρακτ?ρα τη? εμβληματικ?? σπορ Mustang αποκλειστικ? με τη χρ?ση ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, εν? συγχρ?νω? μπορε? να μεταφ?ρει με ?νεση μ?χρι και π?ντε ?τομα. ?να σ?στημα κ?νηση? αποτελο?μενο απ? δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε? που αποδ?δουν ισχ? 465 ?ππων καταν?μει τη διαθ?σιμη ροπ? των 830 Nm ανεξ?ρτητα στον εμπρ?? και π?σω ?ξονα για ακ?μα πιο ?μεση απ?κριση. Η επιτ?χυνση 0-100 km/h τη? ν?α? Mustang Mach-E GT ε?ναι εφ?μιλλη με εκε?νη του Tesla?Model Y. Η τελικ? ταχ?τητα του αυτοκιν?του περιορ?ζεται απ? τον ηλεκτρονικ? κ?φτη στα 200?km/h.
?
Ο εξοπλισμ?? περιλαμβ?νει την προσαρμοζ?μενη αν?ρτηση MagneRide, ζ?ντε? αλουμιν?ου 20 ιντσ?ν, κ?κκινε? δαγκ?νε? φρ?νων και μοναδικ? εξωτερικ? χρ?ματα, συμπεριλαμβανομ?νων των Grabber Blue και Cyber Orange. Στο εσωτερικ?, μ?α οθ?νη αφ?? full HD με διαγ?νιο 15.5" υποστηρ?ζει την επ?μενη γενι? του συστ?ματο? επικοινων?α? και ψυχαγωγ?α? SYNC, το οπο?ο στην πραγματικ?τητα μαθα?νει απ? τι? συν?θειε? του οδηγο? για να κ?νει ?ξυπνε? υποδε?ξει?. Στο αναβαθμισμ?νο εσωτερικ? εντυπωσι?ζουν τα καθ?σματα τη? Ford Performance και ?να μοναδικ? τιμ?νι με σου?ντ ?νθετα.


?
Η Mustang Mach-E GT περιλαμβ?νει στο βασικ? εξοπλισμ? τη? μ?α μπαταρ?α 88 kWh (ωφ?λιμη χωρητικ?τητα) με προβλεπ?μενη αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτονομ?α στο πρωτ?κολλο WLTP ?ω? 500 km. Το μοντ?λο υποστηρ?ζεται απ? το σ?στημα Intelligent?Range, το οπο?ο ?χει την ικαν?τητα να προβλ?πει με μεγαλ?τερη ακρ?βεια την αυτονομ?α που απομ?νει αξιοποι?ντα? δεδομ?να, ?πω? οι προηγο?μενε? συν?θειε? του οδηγο?, οι καιρικ?? προβλ?ψει?, αλλ? και δεδομ?να απ? ?λλε? Mustang Mach-E.
?
Η Ford ανακο?νωσε επ?ση? ?τι η βασικ? Mustang Mach-E στην ?κδοση με τη μεγ?λη μπαταρ?α και τετρακ?νηση ?χει επιτ?χυνση 0-100 km/h σε 5,1 δευτερ?λεπτα?- επ?δοση εφ?μιλλη με εκε?νη του Tesla Model Y Long Range – και προβλεπ?μενη ηλεκτρικ? αυτονομ?α στο πρωτ?κολλο WLTP ?ω? 540 km.?

Η εταιρε?α προσφ?ρει ξεγνοιασι? στην οδ?γηση στου? κατ?χου? των ηλεκτρικ?ν και plug-in υβριδικ?ν οχημ?των τη? μ?σω του Δικτ?ου Φ?ρτιση? FordPass, που αποτελε? το μεγαλ?τερο δ?κτυο δημ?σιων σταθμ?ν φ?ρτιση? στην Ευρ?πη με την προσθ?κη περ?που 30.000 σταθμ?ν απ? τον Οκτ?βριο του 2019.
?
Σε συνεργασ?α με τη NewMotion, οι πελ?τε? τη? Ford θα μπορο?ν να χρησιμοποιο?ν την εφαρμογ? FordPass για να εντοπ?ζουν, να καθοδηγο?νται, να πληρ?νουν και να παρακολουθο?ν τη διαδικασ?α φ?ρτιση?, σε τοποθεσ?ε? που βρ?σκονται σε 21 χ?ρε? – ενεργοποι?ντα? και πληρ?νοντα? για τι? υπηρεσ?ε? που απολαμβ?νουν απ? ?να λογαριασμ??απλουστε?οντα? ?τσι την εμπειρ?α του χρ?στη.
?
Η Ford ε?ναι επ?ση? ιδρυτικ? μ?λο? και μ?τοχο? τη? κοινοπραξ?α? IONITY που προσφ?ρει υψηλ?? ισχ?ο? σταθμο?? φ?ρτιση? κατ? μ?κο? των αυτοκινητοδρ?μων σε κεντρικ?? Ευρωπα?κ?? τοποθεσ?ε?. Το Δ?κτυο Φ?ρτιση? FordPass και η κοινοπραξ?α IONITY ε?ναι ιδια?τερα επωφελ? για ιδιοκτ?τε? ηλεκτροκ?νητων οχημ?των, οι οπο?οι δεν ?χουν εγκατ?σταση για ιδιωτικ? σημε?ο φ?ρτιση? στο σπ?τι ? στην εργασ?α.
?


Με μ?γιστη ισχ? φ?ρτιση? 150 kW σε ?να φορτιστ? τη? κοινοπραξ?α? IONITY, η Mustang Mach-E υπολογ?ζεται ?τι θα προσθ?τει στην αυτονομ?α τη? κατ? μ?σο ?ρο 119 km με φ?ρτιση δι?ρκεια? μ?λι? 10?λεπτ?ν?στην ?κδοση με τη μεγ?λη μπαταρ?α και π?σω κ?νηση. Η συγκεκριμ?νη ?κδοση προβλ?πεται να εξασφαλ?ζει ηλεκτρικ? αυτονομ?α στο πρωτ?κολλο WLTP μ?χρι 610 km.
?
Δεν υπ?ρχει μια λ?ση που να ικανοποιε? ?λε? τι? αν?γκε?
Η Ford πιστε?ει ακρ?δαντα ?τι ο πιο αποτελεσματικ?? τρ?πο? για ?να πιο αποδοτικ? ενεργειακ? μ?λλον ε?ναι η προσφορ? μια? ευρε?α? γκ?μα? εξηλεκτρισμ?νων συστημ?των κ?νηση?. Η Ford λανσ?ρει για το λ?γο αυτ? 17 ν?α εξηλεκτρισμ?να μοντ?λα στην Ευρ?πη μ?χρι το τ?λο? τη? επ?μενη? χρονι??.

?Νωρ?τερα μ?σα στη χρονι?, η εταιρε?α ?κανε ?κκληση σε κυβερν?σει?, βιομηχαν?ε? και ιδρ?ματα για εν?σχυση τη? ηλεκτροκ?νηση? με ταχ?τερη επ?κταση των δημ?σιων υποδομ?ν φ?ρτιση?. Εν τω μεταξ?, η πολυσυλλεκτικ? γκ?μα υβριδικ?ν οχημ?των τη? Ford βοηθ? περισσ?τερου? πελ?τε? να μει?νουν το κ?στο? καυσ?μου, εν? συγχρ?νω? υποστηρ?ζει τι? πρωτοβουλ?ε? για καθαρ? ατμοσφαιρικ? α?ρα και συνεισφ?ρει στη μετ?βαση στην ηλεκτροκ?νηση.
?
Το 75% των μοντ?λων Puma που πωλ?θηκαν τον φετιν? Α?γουστο εξοπλ?ζονταν με τον ?πια υβριδικ? κινητ?ρα EcoBoost 48-volt. Το ?διο δι?στημα, το 55% των πωλ?σεων του ν?ου Kuga αποτελο?νταν απ? εκδ?σει? Plug-In Hybrid.
?
Μ?α δοκιμ? επ? Βρετανικο? εδ?φου? με 20 αντ?τυπα του Transit Custom Plug-In Hybrid van που κ?λυψαν π?νω απ? 240.000 km, ?δειξε ?τι το 75% τη? χιλιομετρικ?? κ?λυψη? του στ?λου στο Κεντρικ? Λονδ?νο ολοκληρ?θηκε με χρ?ση αμιγο?? ηλεκτροκ?νηση? – μει?νοντα? δραστικ? ?τσι τι? εκπομπ?? ρ?πων στο κ?ντρο τη? π?λη?.
?


Οι πλ?ρω? υβριδικ?? εκδ?σει? των Ford S-MAX και Galaxy προστ?θενται σε εκε?νε? του Mondeo Hybrid απ? τι? αρχ?? τι? επ?μενη? χρονι?? μετ? απ? επ?νδυση ?ψου? 42 εκατομμυρ?ων ευρ? στο εργοστ?σιο τη? Ford στη Βαλ?νθια τη? Ισπαν?α?, συμπεριλαμβανομ?νη? μια? προηγμ?νη? εγκατ?σταση? για συναρμολ?γηση μπαταρι?ν.
?
?Οι πωλ?σει? μιλο?ν απ? μ?νε? του?. Πιστε?ουμε ?τι οι πελ?τε? διαπιστ?νουν ?τι η ?πια υβριδικ?, η πλ?ρω? υβριδικ? και η plug-inυβριδικ? τεχνολογ?α ταιρι?ζει ?ριστα στον τρ?πο ζω?? του? και γι αυτ? βλ?πουμε μ?α ενθαρρυντικ? πορε?α πωλ?σεων των ηλεκτροκ?νητων μοντ?λων μα?,? δ?λωσε ο ?Rowley.
?
Μ?γιστη ηλεκτρικ? ?θηση
Το Ευρωπα?κ? ντεμπο?το του στο Rotterdam ?κανε και η πλ?ρω? ηλεκτρικ? Mustang Mach-E 1400?– ?να μοναδικ? στο ε?δο? του πρωτ?τυπο με ισχ? π?νω απ? 1.400 ?ππου?.
?
Αποτελ?ντα? το αποτ?λεσμα 10.000 ωρ?ν συνεργασ?α? τη? Ford Performance με του? ειδικο?? τη? RTR?Vehicles, η Mustang Mach-E 1400??χει ω? στ?χο να γεφυρ?σει το κεν? μεταξ? αυτο? που μπορε? να κ?νει ?να ηλεκτρικ? ?χημα και του τι συν?θω? πιστε?ουν οι πελ?τε? ?τι μπορε? να κ?νει.
?
Η αεροδυναμικ? τη? Mach-E 1400 ?χει βελτιστοποιηθε? με τη χρ?ση κατ?λληλων π?νελ στα αν?λογα σημε?α, εν? επτ? μοτ?ρ προσφ?ρουν στον οδηγ? τη δυνατ?τητα να διαμορφ?σει διαφορετικ? set-up που να ανταποκρ?νονται σε ποικ?λα σεν?ρια οδ?γηση? - απ? ντριφταρ?σματα μ?χρι αγ?νε? σε π?στε?.
?


?Το ?να ε?ναι ?να μοντ?λο παραγωγ??, το ?λλο ?να ακρα?ο πρωτ?τυπο. ?μω?, η Mustang Mach-E GT και η Mustang Mach-E 1400 ?χουν κ?τι κοιν?, και αυτ? ε?ναι η ?μεση και προσαρμ?σιμη ισχ? του?, που δημιουργε? μ?α οδηγικ? εμπειρ?α την οπο?α πρ?πει να βι?σει? για να πιστ?ψει?? σχολ?ασε ο Rowley.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频