5 φωτογραφ?ε? ?

Η σχεδ?αση του Kona Electric που το ξεχωρ?ζει

Διαβ?στηκε απ? 8218 αναγν?στε? - 21/9/2020

Δεν ε?ναι ?να ακ?μα SUV. Ε?ναι ?να SUV που ξεχωρ?ζει μ?σω τη? νεανικ?? του γραμμ?? και επιδεικν?ει την ικαν?τητα να ε?σαι κομψ?? και σπορ ταυτ?χρονα. Με δεκ?δε? επιλογ?? εξατομ?κευση?, το Hyundai Kona Electric ε?ναι η φωτειν? πινελι? στο γκαρ?ζ σα?.

 
 
Γεμ?το αυτοπεπο?θηση προβ?ρει την τολμηρ? του σχεδ?αση και καταφ?ρνει να ξεχωρ?σει σε μ?α κατηγορ?α που επ? τω πλε?στο ακολουθε? την πεπατημ?νη. Με επιθετικ? πρ?σοψη που στηρ?ζεται στα λεπτ? LED φ?τα και τη μεγ?λη μ?σκα, επιβ?λλεται στον δρ?μο και μ?λιστα δ?νει στον αγοραστ?… πιν?λο ?στε να β?λει την δικ? του υπογραφ?. Με δεκ?δε? επιλογ?? διχρωμ?α? απ? μ?α γεμ?τη παλ?τα χρωμ?των, μπορε?τε να διαλ?ξετε τον bi-tone συνδυασμ? που αντανακλ? τον χαρακτ?ρα σα?, την ?ρα που με την προαιρετικ? ηλιοροφ? μπορε?τε να απολαμβ?νετε την ?μεση επαφ? με το περιβ?λλον.Η ιδιαιτερ?τητα του ?μω? περν?ει και στο εσωτερικ?, ?που η σχεδ?αση σε αγκαλι?ζει απ? το πρ?το λεπτ?, με τα ποιοτικ? υλικ? αλλ? και την μ?νιμαλ προοπτικ?. ?Η ν?α πλατφ?ρμα επιτρ?πει στην μπαταρ?α να μην επηρε?ζει ο?τε στο ελ?χιστο του? εσωτερικο?? χ?ρου?, διατηρ?ντα? το πορτ-παγκ?ζ στα 332λτ., την στιγμ? που ο παραδοσιακ?? επιλογ?α? ?χει αντικατασταθε? απ? διακ?πτε? drive-by-wire απελευθερ?νοντα? ?φθονο χ?ρο για προσωπικ? αντικε?μενα.Σωστ? αρχιτεκτονικ? και μοντ?ρνα αισθητικ? συνθ?τουν την καμπ?να του Kona Electric που απογει?νεται απ? τον ψηφιακ? π?νακα οργ?νων 7 ιντσ?ν και την κεντρικ? οθ?νη αφ?? των 10.25 ιντσ?ν. ?να σ?νολο που σε κερδ?ζει απ? την πρ?τη στιγμ? και παραθ?τει στον οδηγ? ?να σπορτ?φ τιμ?νι απ? το οπο?ο μπορε? να διαχειριστε? τα π?ντα, ?νετα και γρ?γορα.Αποκτ?στε το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona απ? 36.990 ευρ?, μαζ? με 5 χρ?νια εργοστασιακ?? εγγ?ηση? ανεξαρτ?τω? χιλιομ?τρων. Δε?τε κ?θε πτυχ? του μοντ?λου εδ?.

Ανακαλ?ψτε τι? τεχνολογ?ε? ασφ?λεια?, ψυχαγωγ?α? αλλ? και τι? λεπτομ?ρειε? του ηλεκτρικο? συν?λου του.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频