3 φωτογραφ?ε? ?

?ρθε η ?ρα για την ανανεωμ?νη Jaguar E-Pace

29/10/2020

Εφοδιασμ?νη με ν?ε? τεχνολογ?ε? και μικρ?? αισθητικ?? διαφορ??, θα ε?ναι πλ?ον η ανανεωμ?νη ?κδοση τη? Jaguar E-Pace. Διαβ?στε τα χαρακτηριστικ? τη? φρεσκαρισμ?νη? Βρετανικ?? ?κδοση?.

 
 
Η Βρετανικ? βιομηχαν?α τη? Jaguar προχ?ρησε στην αναν?ωση τη? E-Pace (ω? ?φειλε) εφοδι?ζοντα? την, με πολ? τεχνολογ?α και μικρ?? εξωτερικ?? αλλαγ??. Αρκετ? μεγαλ?τερη ε?ναι η μ?σκα του μοντ?λου, με πιο δυναμικ? παρουσ?α, αλλ? και τα φ?τα σε σχ?μα double J.?Στο εσωτερικ?, οι αναβαθμ?σει? και οι επιλογ?? ε?ναι πολ? περισσ?τερε?. Η ν?α οθ?νη 11.4 ιντσ?ν δεσπ?ζει στο κ?ντρο του ταμπλ?, εφοδιασμ?νη με?το σ?στημα ψυχαγωγ?α? Pivi Pro τη? Jaguar, το οπο?ο διαθ?τει ?πλ?θο? εφαρμογ?ν ?πω? το Microsoft Outlook, Apple CarPlay, και Android Auto. Στην ανανεωμ?νη ?κδοση του E-Pace μπορε?? να επιλ?ξει? και ψηφιακ? οθ?νη οργ?νων, 12.3 ιντσ?ν. Καλα?σθητο ε?ναι το ν?ο τιμ?νι αλλ? και ο επιλογ?α? ταχυτ?των, αλλ? η ?κρω? εντυπωσιακ? αναβ?θμιση, ε?ναι ο?καθρ?πτη? ClearSight που χρησιμοποιε? μ?α κ?μερα ευρε?α? γων?α? στο π?σω μ?ρο?.?Κ?τω απ? το καπ? τη? ν?α? Jaguar E-Pace, υπ?ρχουν αμ?τρητε? επιλογ?? κινητ?ρων. Η?Jaguar προσφ?ρει π?ντε υβριδικ?? εκδ?σει?, μ?α Plug-In και τ?σσερι? ?πια υβριδικ??. Μπορε?? να επιλ?ξει? αν?μεσα στον?3κ?λινδρο turbo 1,5 λ?τρων κινητ?ρα, με ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ και αυτ?ματο κιβ?τιο οκτ? ταχυτ?των, με απ?δοση 309 ?ππου?. Ο ?διο? κινητ?ρα? ε?ναι διαθ?σιμο? και σε mild hybrid ?κδοση με απ?δοση 160 ?λογα. Στου? κινητ?ρε? βενζ?νη? βρ?σκουμε και τρει? εκδ?σει? με τον 2λιτρο turbo κινητ?ρα, και ?πια υβριδικ? σ?στημα, τετρακ?νηση και αυτ?ματο κιβ?τιο, με απ?δοση 200, 249, και 300 ?λογα.?

Στι? επιλογ?? των diesel κινητ?ρων, βρ?σκουμε τον?4κ?λινδρο turbo κινητ?ρα 2,0 λ?τρων. Η ?κδοση των 163 ?ππων, ε?ναι συνδυασμ?νη με?εξ?ρι μηχανικ? κιβ?τιο και κ?νηση μπροστ?, εν? οι τετρακ?νητε? εκδ?σει? αποδ?δουν 163 και 204 ?ππου?, με αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των 9 σχ?σεων.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频