5 φωτογραφ?ε? ?

Hyundai Kona Electric: ?να e-SUV που δεν περιορ?ζεται στην π?λη

Διαβ?στηκε απ? 21927 αναγν?στε? - 21/9/2020

Κ?νοντα? την οδ?γηση πιο ενδιαφ?ρουσα απ? ποτ?. Με επιλογ?? Sport και Eco, διαμορφ?νετε αν? π?σα στιγμ? το δικ? σα? Kona, ?σο οι επιβ?τε? απολαμβ?νουν εξαιρετικ? ποι?τητα κ?λιση? και φυσικ?… ηχομ?νωση.

 
 
Το φρ?γμα που ?θετε η μ?χρι τ?ρα περιορισμ?νη αυτονομ?α των αμιγ?? ηλεκτρικ?ν μοντ?λων, κερδ?θηκε μια και καλ? απ? το ν?ο Kona. Με τι? ν?ε? μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου με χαμηλ?τερη ευαισθησ?α μν?μη? και τα ?ξυπνα συστ?ματα αυτ?ματη? αν?κτηση? εν?ργεια? απ? την π?δηση, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρει στον οδηγ?, αυτ? που κ?θε φορ? χρει?ζεται.Με την λειτουργ?α Sport ?χετε στην θ?ση σα? ?να ετοιμοπ?λεμο SUV που θα κινηθε? ιδια?τερα γρ?γορα και αποτελεσματικ? κ?τω απ? ?λε? τι? συνθ?κε?, εν? με την λειτουργ?α ECO θα καταφ?ρει ακ?μη και να ξεπερ?σει την εργοστασιακ? αυτονομ?α των 449χλμ. Κινηθε?τε καταναλ?νοντα? μ?λι? 14.3kWh/100χλμ. και ρ?ξτε τα ?ξοδα μετακ?νηση? σα? στο ¼ συγκριτικ? με ?να συμβατικ? μοντ?λο με κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?.Ο οδηγικ? α?σθηση που παρ?χει το ηλεκτρικ? Kona ε?ναι μ?α ξεχωριστ? εμπειρ?α που χαρακτηρ?ζεται απ? απ?θμενη ροπ?, εξαιρετικ? ποι?τητα κ?λιση? και απ?λυτη ηχομ?νωση. Ταξιδ?ψτε ?νετα και με ασφ?λεια ?χοντα? ?να σ?νολο που ανταποκρ?νεται εξαιρετικ? σε ?λα τα τερ?ν και δεν θα αρνηθε? ακ?μη και σπορ εκρ?ξει?, παραμ?νοντα? π?ντα ?να οικογενειακ? αυτοκ?νητο που εξυμνε? την ευρυχωρ?α και την ?νεση για ?λου? του? επιβ?τε? του.
?

?
Αποκτ?στε το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona απ? 36.990 ευρ?, μαζ? με 5 χρ?νια εργοστασιακ?? εγγ?ηση? ανεξαρτ?τω? χιλιομ?τρων. Δε?τε κ?θε πτυχ? του μοντ?λου εδ?.
?

Ανακαλ?ψτε ?λα τα τεχνολογικ? καλο?δια, τον εξελιγμ?νο ηλεκτροκινητ?ρα αλλ? και τι? λεπτομ?ρειε? τη? σχεδ?αση? του.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频