4 φωτογραφ?ε? ?

Hyundai Kona Electric: Με δεκ?δε? τεχνολογ?ε? για ξεκο?ραστη οδ?γηση

Διαβ?στηκε απ? 8217 αναγν?στε? - 21/9/2020

Το τεχνολογικ? προφ?λ του ν?ου Kona, δεν περιορ?ζεται μον?χα στι? δυνατ?τητε? του ηλεκτρικο? του συν?λου, καθ?? μ?α πληρ?στατη σου?τα συστημ?των ε?ναι ?τοιμη να κ?νει την καθημεριν?τητα σα? αισθητ? πιο ευχ?ριστη.

 
 
Το Hyundai Kona Electric?διαθ?τει μ?α απ? τι? πληρ?στερε? λ?στε? εξοπλισμο? που διατ?θεται στην αγορ? των SUV. Κατανο?ντα? απ?λυτα τι? αν?γκε? τη? σ?γχρονη? οδ?γηση?, φ?ρνει λ?ση και ?νεση σε κ?θε σ?γχρονη πρ?κληση, ε?τε αυτ? μεταφρ?ζεται σε συνδεσιμ?τητα ε?τε σε καθαρ? ψυχαγωγ?α.

Αρχικ? η προαιρετικ? οθ?νη αφ?? 10.25 ιντσ?ν αποτελε? το τεχνολογικ? υπ?βαθρ? τη? καμπ?να?, υποστηρ?ζοντα? μ?λιστα 3D πλο?γηση με μ?νιμη ενημ?ρωση χαρτ?ν, την ?ρα που πραγματοποιε? σ?νδεση με ?λα τα λογισμικ? smartphones σε ελ?χιστα δευτερ?λεπτα. Παρ?λληλα ο ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων παρ?χει εξειδικευμ?νη ενημ?ρωση τ?σο για την καταν?λωση τη? ηλεκτρικ? εν?ργεια?, ?σο και για τα λοιπ? μ?ρη του συν?λου. Η εντυπωσιακ? κατ?σταση των γραφικ?ν και τη? απεικ?νιση? ε?ναι αυτ? που ξεκουρ?ζει το μ?τι του οδηγο?, ο οπο?ο? μ?λιστα ?χει την δυνατ?τητα να ενημερ?νεται ακ?μα και απ? το εξελιγμ?νο σ?στημα Head Up Display, ?χοντα? συνεχ?? το βλ?μμα του στον δρ?μο.Παρ?λληλα, η επιφ?νεια ασ?ρματη? φ?ρτιση? που βρ?σκεται στην κεντρικ? κονσ?λα (πρ?τυπο Qi) σα? επιτρ?πει να φορτ?ζετε ε?κολα ?να συμβατ? smartphone χωρ?? τη χρ?ση καλωδ?ων, ?σο το premium ηχοσ?στημα τη? KRELL προσφ?ρει εξαιρετικ? απ?δοση ?χου. Οκτ? ηχε?α και ?να? εξωτερικ?? ενισχυτ?? συνθ?τουν μ?α ξεχωριστ? ηχητικ? εμπειρ?α για ?λου? του? επιβ?τε?, κ?νοντα? τα ταξ?δια ακ?μα πιο ευχ?ριστα. Αποκορ?φωμα ?νεση? αποτελε? το θερμαιν?μενο τιμ?νι, ο διζωνικ?? κλιματισμ?? ?πω? και η δυνατ?τητα (?ταν το αυτοκ?νητο ε?ναι συνδεδεμ?νο σε μ?α εξωτερικ? ηλεκτρικ? παροχ?), να προγραμματ?σετε την ?ρα που επιθυμε?τε να προθερμ?νετε την καμπ?να του ν?ου Kona Electric στη θερμοκρασ?α τη? επιλογ?? σα?.
?
?

Αποκτ?στε το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona απ? 36.990 ευρ?, μαζ? με 5 χρ?νια εργοστασιακ?? εγγ?ηση? ανεξαρτ?τω? χιλιομ?τρων. Δε?τε κ?θε πτυχ? του μοντ?λου εδ?.

Ανακαλ?ψτε εδ? τα συστ?ματα ασφαλε?α?. τι? σχεδιαστικ?? καινοτομ?ε? αλλ? και την οδηγικ? του συμπεριφορ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频