4 φωτογραφ?ε? ?

Hyundai Kona Electric: Sport SUV με 449χλμ. αυτονομ?α?

Διαβ?στηκε απ? 34683 αναγν?στε? - 21/9/2020

Η αμιγ?? ηλεκτροκ?νητη ?κδοση του Hyundai Kona αποδεικν?ει ?μπρακτα πω? η ηλεκτροκ?νηση κ?θε ?λλο παρ? βαρετ? ε?ναι. Απολα?στε σπορ επιτ?χυνση και ηλεκτρικ? αυτονομ?α ?ω? 449χλμ. με μ?α φ?ρτιση 54 λεπτ?ν.

 
 
Ηλεκτροκ?νηση χωρ?? συμβιβασμο??

Η αμιγ?? ηλεκτρικ? ?κδοση του Hyundai Kona αποτελε? ?να πλ?ρω? hi-tech σ?νολο που κατ?φερε να ξεπερ?σει τα ?ποια εμπ?δια υπ?ρχαν μ?χρι σ?μερα γ?ρω απ? την ηλεκτροκ?νηση, και να προσφ?ρει το πιο ενδιαφ?ρον σ?νολο. Αυτ? ε?ναι που το κ?νει και να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ?, καθ?? τα συστατικ? στοιχε?α του συστ?ματο? ηλεκτροκ?νηση? ?χουν επιλεγε? προσεκτικ? ?στε να προσφ?ρουν ?ριστα οδηγικ? χαρακτηριστικ? και πρακτικ? αυτονομ?α για τι? καθημεριν?? διαδρομ??.Χρησιμοποι?ντα? τελευτα?α? τεχνολογ?α? μπαταρ?α πολυμερ?ν ι?ντων λιθ?ου με χαμηλ?τερη ευαισθησ?α μν?μη?, καταφ?ρνει να προσφ?ρει αισθητ? καλ?τερε? επιδ?σει? απ? τον ανταγωνισμ?. ?Διατ?θεται σε δ?ο εκδ?σει?: την ?κδοση 39,2 kWh (135 ?πποι) με αυτονομ?α ?ω? 305 χλμ. και την ?κδοση 64 kWh (204 ?πποι) που προσφ?ρει αυτονομ?α μ?χρι 449 χλμ. με τι? επιδ?σει? του να εντυπωσι?ζουν καθ?? διατηρο?ν ?να ?κρω? σπορτ?φ προφ?λ. Με το 0-100 να ?ρχεται σε 7.6 δευτ.και την τελικ? να φτ?νει μ?χρι και τα 170χλμ./?ρα, ε?ναι ξεκ?θαρο πω? το ν?ο Kona αποτελε? ?να μοντ?λο που δεν περιορ?ζει τι? ικαν?τητε? αλλ? και τι? αν?γκε? του οδηγο?, καθ?? διαθ?τει τ?σο επιλογ? Sport ?σο και Eco.

Με καταν?λωση στα 14.3kWh απαιτε? μ?λι? 4 ευρ? τα 100χλμ. σε αντ?θεση με τα 12 ευρ? τη? βενζινοκ?νητη? ?κδοση?!

Με 4 διαφορετικο?? τρ?που? φ?ρτιση?
  • Ταχε?α φ?ρτιση: Μπορε?τε σε μ?λι? 45 λεπτ? επιτ?χετε ?ω? και 80% φ?ρτιση? του οχ?ματο? σε σταθμ? ταχε?α? φ?ρτιση? συνεχο?? ρε?ματο? (DC).
  • Οικιακ?? σταθμ?? φ?ρτιση?: Ο χρ?νο? φ?ρτιση? αν? 7,2kW ε?ναι σε 6 ?ρε? και δ?κα λεπτ? για τη μπαταρ?α 39kWh / 9 ?ρε? και 35 λεπτ? για την 64 kWh.
  • Οικιακ? καλ?διο φ?ρτιση?: Το καλ?διο ICCB συνδ?εται σε μ?α συμβατικ? πρ?ζα το?χου. Χρ?νο? φ?ρτιση? 19 ?ρε? για τη μπαταρ?α 39kWh / 31 ?ρε? για την 64 kWh
  • ?να καλ?διο φ?ρτιση? συνδ?ει το ν?ο Kona Electric σε δημ?σιου? σταθμο?? φ?ρτιση? εναλλασσ?μενου ρε?ματο? (AC). Το καλ?διο αυτ? χρησιμοποιε?ται για σ?νδεση και σε οικιακ? επιτο?χιο φορτιστ?.Σε αυτ? το σημε?ο να αναφ?ρουμε ?μω? πω? και κατ? την οδ?γηση του, το ν?ο Kona electric διαθ?τει και ?ξυπνη αναγεννητικ? π?δηση, η οπο?α χρησιμοποιε? τον αισθητ?ρα ραντ?ρ για αυτ?ματο ?λεγχο του επιπ?δου αν?κτηση? εν?ργεια? σ?μφωνα με προπορευ?μενα οχ?ματα. Με ?λλα λ?για, η αυτονομ?α του μπορε? να αυξηθε? ε?ν βρεθε?τε σε συνθ?κε? συχνο? φρεναρ?σματο?.Χωρ?? ?γχο? για το σημε?ο φ?ρτιση? μ?σω των LIVE Services
Η δωρε?ν συνδρομ? στι? υπηρεσ?ε? LIVE Services σα? επιτρ?πει να ?χετε πρ?σβαση σε πληροφορ?ε? σε πραγματικ? χρ?νο σχετικ?? με σταθμο?? φ?ρτιση? EV, χ?ρου? στ?θμευση? σε δρ?μο και π?ρκινγκ και το δ?κτυο εμπ?ρων τη? Hyundai . Επιπλ?ον, παρ?χει δελτ?α κυκλοφορ?α? σε πραγματικ? χρ?νο και ειδοποι?σει? για κ?μερε? ταχ?τητα?, αναζ?τηση σημε?ων ενδιαφ?ροντο? (POI) online και πρ?γνωση καιρο?.
?
Αποκτ?στε το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona απ? 36.990 ευρ?, μαζ? με 5 χρ?νια εργοστασιακ?? εγγ?ηση? ανεξαρτ?τω? χιλιομ?τρων. Δε?τε κ?θε πτυχ? του μοντ?λου εδ?.

Ανακαλ?ψτε ?λε? τι? τεχνολογ?ε? ψυχαγωγ?α? - ασφ?λεια?, αλλ? και τι? οδηγικ?? του ικαν?τητε?.


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频