5 φωτογραφ?ε? ?

Hyundai: Στην φ?ρα τα Tucson N Line και Elantra N

10/11/2020

Αποκαλυπτικ?? φωτογραφ?ε? κυκλοφ?ρησαν για δ?ο μοντ?λα τη? Hyundai, τα Tucson N Line και Elantra N, μ?σω των οπο?ων εντοπ?ζουμε αρκετ?? διαφοροποι?σει?.

 
 
?Καυτ??? ?ταν οι τελευτα?ε? ?ρε? για την Hyundai, δ?ο μοντ?λα τη? οπο?α? αποκαλ?φθηκαν στο κοιν? δ?νοντα? πολλ?? πληροφορ?ε? για την εξωτερικ? του? εμφ?νιση.

Σε πρ?το πλ?νο βρ?σκεται μ?α σπορ ?κδοση του Hyundai Tucson με την πρ?σθετη ονομασ?α Ν Line, με τι? πρ?τε? teaser φωτογραφ?ε? του προσεχο?? μοντ?λου να εντυπωσι?ζουν. Εξ?λλου, το Tucson ε?ναι ?να αυτοκ?νητο το οπο?ο η Hyundai θ?λει να αναβαθμ?σει σε κ?θε επ?πεδο, με του? Κορε?τε? να δημιουργο?ν ?να πλ?ρω? ανανεωμ?νου σχεδιασμο? SUV το οπο?ο θα κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? το 2022.
?
?σον αφορ?, π?ντω?, το Tucson N Line δεν προκ?πτει κ?ποια πληροφορ?α απ? επ?σημα χε?λη ο?τε μπορο?με να διακρ?νουμε πολλ?? λεπτομ?ρειε? απ? το εσωτερικ? του αυτοκιν?του. Το μ?νο που υπ?ρχει στα χ?ρια μα? ε?ναι teaser φωτογραφ?ε?, στι? οπο?ε? β?βαια διαπιστ?νουμε σημαντικ?? τροποποι?σει? στην εξωτερικ? του εμφ?νιση. Πιο συγκεκριμ?να, το ν?ο Hyundai Tucson N Line αποκτ? καινο?ργιο πρ?βολο, ο οπο?ο? βυθ?ζεται χαμηλ?τερα και περιλαμβ?νει μ?α μεγαλ?τερη γρ?λια στο κ?τω μ?ρο? του. Μικροεπεμβ?σει? εντοπ?ζουμε στα γωνιακ? φωτιστικ? του σ?ματα, τα οπο?α σμιλε?ονται προκειμ?νου να αποκτ?σουν πιο επιθετικ? προφ?λ.


?
Οι αλλαγ?? στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του ε?ναι πιο ευδι?κριτε?. Ειδικ?τερα, το Hyundai Tucson N Line εφοδι?ζεται ?ναν ?ντονου design διαχ?τη και προφυλακτ?ρα, εν? οι τραπεζοειδο?? σχ?ματο? φινιρισμ?νε? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση? δ?χονται μ?α γενικ?? φ?ση? αναβ?θμιση.
?
Επισημ?νθηκε νωρ?τερα ?τι δεν προκ?πτει επ?σημη πληροφ?ρηση για τι? αλλαγ?? σε επ?πεδο κινητ?ρα και επιδ?σεων. Πριν τα αποκαλυπτ?ρια του αρχικο? μοντ?λου Hyundai Tucson, κυκλοφ?ρησε η φημολογ?α πω? η ?κδοση N Line θα εμφανιστε? ω? υβριδικ? αυτοκ?νητο με συνολικ? ιπποδ?ναμη 230 ?λογα. Εντ?λει, υβριδικ? προφ?λ απ?κτησε το βασικ? SUV με την ιπποδ?ναμη που αναφ?ρθηκε. Ν?ε? εκτιμ?σει? κ?νουν λ?γο πω? το Hyundai Tucson N Line θα εφοδιαστε? με ?ναν το?ρμπο 2,5 λ?τρων τετρακ?λινδρο κινητ?ρα για ιπποδ?ναμη 290 ?λογα και 422 κιλ? ροπ??, ?να μοτ?ρ το οπο?ο θα το Hyundai Sonata N Line. Θα διαθ?τει αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη οκτ? σχ?σεων.
?
Hyundai Elantra N
Παρ?λληλα με τι? teaser φωτογραφ?ε? του Hyundai Tucson N Line, κυκλοφ?ρησε και το καμουφλαρισμ?νο Hyundai Elantra N, στο οπο?ο σαφ?? η εικ?να ε?ναι περισσ?τερο θολ?. Σε κ?θε περ?πτωση, φα?νεται ξεθ?καρα η παρουσ?α εν?? διαφορετικο? προβ?λου σε σχ?ση με το μητρικ? μοντ?λο, εν? πιο μεγ?λοι ε?ναι οι γωνιακο? αεραγωγο?. Στην π?σω πλευρ? υπ?ρχει ?να μεγ?λο spoiler καθ?? και δ?ο απολ?ξει? εξ?τμιση? που εντ?σσονται σε ?να ολοκληρωτικ? ανανεωμ?νο προφ?λ.


?
Σε επ?πεδο κ?νηση?, αν και τ?ποτα δεν ε?ναι επιβεβαιωμ?νο, το Hyundai Elantra N λογικ? θα εξοπλιστε? με το?ρμπο δ?λιτρο τετρακ?λινδρο κινητ?ρα για 275 ?λογα, με την κ?νηση να μεταδ?δεται ε?τε απ? αυτ?ματο κιβ?τιο οκτ? σχ?σεων (χαρακτηριστικ? του Veloster N) ε?τε απ? ?να χειροκ?νητο ?ξι σχ?σεων. Η κ?νηση θα δ?νεται στου? μπροστ? τροχο??, δ?χω? και αυτ? η λεπτομ?ρεια για το compact sports sedan να ε?ναι απ?λυτα τσεκαρισμ?νη.
?
Τα δ?ο αυτ? μοντ?λα, το Hyundai Tucson N Line και το Hyundai Elantra N, θα κυκλοφορ?σουν στην αμερικανικ? αγορ? μαζ? με ?λλα δ?ο αυτοκ?νητα τη? σειρ?? N. Tα δ?ο αυτ? SUV παραμ?νουν... κρυφ?. Ε?ναι γνωστ?, ωστ?σο, ?τι το ?να αφορ? το Hyundai Kona N Line. Το ?τερο μπορε? να σχετ?ζεται ε?τε με την ?κδοση Palisade, ε?τε με την Venue, ε?τε απλ?? να πρ?κειται για μ?α ανανεωμ?νη σειρ? Hyundai Tucson N.
?
?
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频