14 φωτογραφ?ε? ?

Ιδο? τα ν?α Dacia Sandero και Logan

29/9/2020

Η Ρουμανικ? βιομηχαν?α πιστ? στα οικονομικ? τη? στ?νταρ βελτι?νει εμφ?νιση, design και ασφ?λεια στα ν?α μοντ?λα τη?.

 
 
Η πρ?σφατη προαναγγελ?α του ν?ου μοντ?λου των Dacia Sandero και Logan απ?κτησε επ?σημο χαρακτ?ρα με τα αποκαλυπτ?ρια του? αλλ? και το new entrance που ακο?ει στο ?νομα Sandero Stepway. O ρουμανικ?? κολοσσ?? προβα?νει σε καινοτομ?ε? και βελτ?ωση τη? ποι?τητ?? του, η οπο?α π?ντω? εξακολουθε? να συνδυ?ζεται με το χαμηλ? κ?στο?.?
?
Το πρ?σφατο Renault Clio και η πλατφ?ρμα που επιλ?γει αποτ?λεσε οδηγ? για τα τρ?α ν?α μοντ?λα που παρ?χουν ?νεση και ασφ?λεια. Χαρακτηριστικ? περ?πτωση των αλλαγ?ν η ηλεκτρικ? εν?ργεια και οι προβολε?? LED που αυξ?νουν την δ?σμη φωτ?? και το ε?ρο? του κατ? 37% και 9% αντ?στοιχα, συγκριτικ? με του? προβολε?? αλογ?νου που χρησιμοποιο?νταν απ? τα μοντ?λα τη? προηγο?μενη? γενι??. Σημαντικ? πρ?σθετο βο?θημα και ο ενισχυτ?? φρ?νων σε περιπτ?σει? ?κτακτη? αν?γκη?, η προειδοπο?ηση για τυφλ? σημε?α, ο οδηγ?? στο παρκ?ρισμα και αισθητ?ρε? και περιφερειακ? κ?μερα, καθ?? ακ?μα και η εξασφ?λιση πιο ε?κολου ξεκιν?ματο? υπερυψωμ?νου? δρ?μου?.


?
Μεγ?λη ?κπληξη σε σχ?ση με ?σα γνωρ?ζαμε ε?ναι η εγκατ?λειψη τη? turbodiesel μηχαν?? που κατ? καν?να χρησιμοποιο?ταν μια? και τα ν?α μοντ?λα τη? Dacia θα ?χουν αποκλειστικ? διαθ?σιμου? τρικ?λινδρου? κινητ?ρε?, που θα αγγ?ζουν τα 65 ?λογα παρ?λληλα με το κιβ?τιο π?ντε ταχυτ?των. Επιπροσθ?τω?, θα υπ?ρχει δυνατ?τητα και για ισχ? 90 ?ππων με επιλογ? κιβωτ?ου ?ξι ταχυτ?των ? και αυτ?ματου, εν? τ?λο? δ?νεται η προοπτικ? και των 100 αλ?γων αποκλειστικ? με χειροκ?νητο κιβ?τιο στι? ?ξι ταχ?τητε?.?
?
Ο χ?ρο? 50 λ?τρων πετρελα?ου και αντ?στοιχου ποσο? στο α?ριο εγγυ?ται στο Sandero ?να ταξ?δι απ?σταση περισσ?τερων απ? τα 1.300 χιλι?μετρα (808 μ?λια). Μ?λιστα, ε?ναι και οικολογικ? φιλικ? προ? το περιβ?λλον εκπ?μποντα? 11% λιγ?τερο διοξε?διο του ?νθρακα σε σχ?ση με το ΤCe ε?δο?. Και τα τρ?α μοντ?λα περιλαμβ?νουν σ?στημα περιορισμο? καταν?λωση? με start/stop εφαρμογ?, την ?ρα που θα υπ?ρχει βελτ?ωση στην απ?δοση σε φρεν?ρισμα και επιτ?χυνση.?


?
Σαφ?? ε?ναι η αλλαγ? στο design των ν?ων Sandero και Logan ?σον αφορ? του? προκατ?χου? του?, ειδικ? στο εσωτερικ? τη? καμπ?να? του αυτοκιν?του. Η ε?σοδο? του συστ?ματο? Media Control με υποστ?ριξη φορητο? Smartphone ξεχωρ?ζει, με τα πιο ακριβ? μοντ?λα να περιλαμβ?νουν οθ?νη? αφ?? ?κταση? οκτ? ιντσ?ν. ?σον αφορ? το infotainment?λαμβ?νει? τι? απαρα?τητε? κατευθυντ?ριε? οδηγ?ε? με την συνδρομ? ασυρμ?των Android Auto και Apple CarPlay. Το μοντ?λο αποτελε?ται απ? δ?ο, τ?σσερα ? και ?ξι ηχε?α. Η παρουσ?α συνδεσιμ?τητα? με Bluetooth και USB ε?ναι δεδομ?νο κτ?μα.
?
?πω? αναφ?ρθηκε νωρ?τερα, το κ?στο? παραμ?νει αρκετ? χαμηλ? ωστ?σο η ευρε?α γκ?μα απ? χαρακτηριστικ? δεν απουσι?ζει. Θερμαιν?μενα καθ?σματα για οδηγ? και συνοδηγ?, αυτ?ματο? air condition, αν?ποδη κ?μερα ε?ναι μερικ? απ? τα πλεονεκτ?ματα που συναντ? κανε??, την ?ρα που στο Sandero εντοπ?ζουμε και την πρ?τη ηλεκτρικ? γυ?λινη ηλιωροφ?.
?
Το πορτ-μπαγκ?ζ υπ?ρχει χ?ρο? τοποθ?τηση? ?γκου 328 λ?τρων, εν? στο μοντ?λο του Logan αυτ?? ο αριθμ?? ανεβα?νει στα 528. Επιπλ?ον ευελιξ?α προσφ?ρει η δυνατ?τητα α?ξηση? τη? χωρητικ?τητα? κατ? 21 λ?τρα. Το Logan ε?ναι κατ? 3,6 εκατοστ? μεγαλ?τερο απ? τον προκ?τοχ? του εν? στο πορτ-μπαγκ?ζ πλ?ον μπορε? να διακριθε? ο χ?ρο? σε τ?σσερα σημε?α. Τ?λο?, ποιοτικ? βελτ?ωση υπ?ρχει και στην επ?νδυση των δ?ρματο? του οχ?ματο?. Η αρχιτεκτονικ? που επιλ?γει η Dacia αυξ?νει την δ?ναμη και την ακαμψ?α του κορμο?, με παρ?λληλη παρουσ?α αισθητ?ρων π?εση? που βρ?σκονται στην π?ρτα και ενεργοποιο?ν? την κουρτ?να και του? πλευρικο?? αερ?σακου? σε περ?πτωση πρ?σκρουση?. Πιο μοντ?ρνα, μ?λιστα, θα ε?ναι και η εμφ?νιση των ν?ων χειρολαβ?ν.
?
Τα ν?α μοντ?λα τη? Dacia θα βρεθο?ν προ? π?ληση για το κοιν? με το προσεχ?? χρονικ? δι?στημα, με την αυτοκινητοβιομηχαν?α να υπ?σχεται ?νεση, ασφ?λεια, καινοτομ?α συνυφασμ?να με το χαμηλ? οικονομικ? κ?στο?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频