10 φωτογραφ?ε? ?

Ισχυρ?τερο και με ανανεωμ?νο προφ?λ το Subaru BRZ 2022

9/10/2020

Το Subaru BRZ 2022 ετοιμ?ζεται να κ?νει την εμφ?νισ? του? επ?μενου? μ?νε? και υπ?σχεται στου? λ?τρει? του βελτιωμ?νη ?κδοση τ?σο σε επ?πεδο απ?δοση? ?σο και σε εξωτερικ? εμφ?νιση.

 
 
Το Subaru BRZ 2022, η κατ? κ?ποιο τρ?πο αντικατ?σταση του σπορ coupe αυτοκιν?του ?με ?να μοντ?λο δε?τερη? γενι??, ε?ναι η απ?πειρα τη? ιαπωνικ?? φ?ρμα? να περιορ?σει τυχ?ν ελαττ?ματα απ? την πρ?τη τη? ?κδοση και να παρουσι?σει ?να αρτι?τερο αποτ?λεσμα. Β?βαια, ο προκ?τοχο? του Subaru BRZ ε?ναι η β?ση π?νω στην οπο?α θα θεμελιωθε? η σειρ? του 2022 που διατηρε? στιλιστικ? το αθλητικ? και σπορ στοιχε?ο.

Συγκεχυμ?νε? ε?ναι οι πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο λειτουργ?α? του κινητ?ρα του, ωστ?σο μ?σα απ? διαρρο?? προκ?πτουν ασφαλ? συμπερ?σματα. Μολον?τι το ν?ο μοντ?λο θα μοιρ?ζεται την βασικ? αρχιτεκτονικ? τη? π?σω κ?νηση? με το αρχικ? Subaru BRZ, η καινο?ργια version θα χαρακτηρ?ζεται απ? μ?α γκ?μα δυναμικ?ν τροποποι?σεων, συμπεριλαμβανομ?νων εν?? ν?ου πρ?σθετου σασ? και επανασχεδιασμ?νου συστ?ματο? αν?ρτηση?.?
Σε κ?θε περ?πτωση, το Subaru BRZ 2022 δεν αποχωρ?ζεται το μοναδικ? στυλ του εξωτερικ? σε σχ?ση με τον προκ?τοχ? του.

Εμφαν?? βελτιωμ?νη ε?ναι η ποι?τητα και η αν?παυση στο κ?θισμα του οδηγο?, που προσφ?ρει ?νεση και πιο χαλαρ? οδ?γηση.?

Οι προβλ?ψει? σχετικ? με την λειτουργ?α του κινητ?ρα κ?νουν λ?γο για προσθ?κη εν?? flat-four κινητ?ρα 2.4 λ?τρων που θα αντικαταστ?σει τον μικρ?τερο με τα 2.0L. O ατμοσφαιρικ?? χαρακτ?ρα? παραμ?νει αμετ?βλητο?. Δυνατ?τητα επιλογ?? προσφ?ρεται ?σον αφορ? το κιβ?τιο ταχυτ?των, μια? και υπ?ρχει τ?σο ?να κλασικ? χειροκ?νητο ?ξι σχ?σεων, ?σο και αυτ?ματο κιβ?τιο με τα κατ?λληλα πεντ?λ αλλαγ?? ταχ?τητα? στην π?σω πλευρ? του τιμονιο?. Η γκ?μα με τεχνικ?? λεπτομ?ρειε? απ? το προαιρετικ? πακ?το Performance, ?πω? η επ?νδυση με καουτσο?κ στα ελαστικ?, τα ενισχυμ?να φρ?να και οι ρυθμ?σει? στο σ?στημα αν?ρτηση?, θα βρ?σκεται στην διακριτικ? ευχ?ρεια του κοινο?.Σε αντ?θεση με την πολιτικ? του ?μεσου ανταγωνιστ? του, το διθ?σιο Mazda MX-5 Miata, το 2022 BRZ υποδ?χεται συνολικ? τ?σσερα ?τομα στο εσωτερικ? του με την παρουσ?α μικρ?? σειρ?? καθισμ?των για δ?ο επιβ?τε?. Απ? σχεδιαστικ?? ?ποψη?, η καμπ?να του αυτοκιν?του λογ?ζεται περισσ?τερο ευχ?ριστη και φιλ?ξενη στο μ?τι. Το ν?ο design στο ταμπλ? που κατασκευ?στηκε απ? υλικ? τελευτα?α? τεχνολογ?α? τελειοποιε? το sport στοιχε?ο του αυτοκιν?του. Η ?ννοια τη? ψυχαγωγ?α? στηρ?ζεται σε μ?α οθ?νη αφ?? που αναμ?νεται μεγαλ?τερη απ? την αντ?στοιχη των 7 ιντσ?ν του προκατ?χου του.

Οι μ?χρι στιγμ?? εικ?νε? απ? τα δοκιμαστικ? μοντ?λα του BRZ 2022 τη? Subaru αποκαλ?πτουν παρ?μοιο κορμ? και αναλογ?ε? στο υπ? δημιουργ?α αυτοκ?νητο (κρατ? τo μεγ?λο καπ? και το ?διο ?κ?ψιμο? στο ογκ?δε? π?σω μ?ρο?). Επειδ? ?μω? η λεπτομ?ρεια κ?νει την διαφορ?, εντοπ?ζουμε σημαντικ?? διαφοροποι?σει? στην αρχιτεκτονικ? στο π?νω μ?ρο? τη? π?σω πλευρ?? αλλ? και τα μεγαλ?τερα φωτιστικ? σ?ματα. Π?σω απ? του? δ?ο μπροστ? τροχο?? βρ?σκονται κ?θετοι και μεγαλ?τεροι αεραγωγο? που αντικαθιστο?ν του? πρ?τερου? οριζ?ντιου? και λιγ?τερο ?ντονου? απ? την πρ?τη γενι? του Subaru BRZ. Ο πρ?βολο? θα διαθ?τει μεγαλ?τερη γρ?λια και υπερυψωμ?νου? προβολε??, κατ? π?σα πιθαν?τητα με τον κλασικ? φωτισμ? LED.

Το Subaru BRZ 2022 θα παρουσιαστε? πλ?ρω? πριν το τ?λο? του χρ?νου και οι πωλ?σει? αντ?στοιχα θα ξεκιν?σουν πριν τα μ?σα του 2021. Σε επ?πεδο κ?στου?, δεν θα υπ?ρχει μεγ?λη απ?κλιση συγκριτικ? με την τιμ? του μοντ?λου 2020 που ξεκινο?σε απ? 25.219 ευρ?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频