4 φωτογραφ?ε? ?

Καινο?ριο Audi SQ5 TDI με ν?ο turbo και εντυπωσιακ? π?σω φ?τα

Διαβ?στηκε απ? 1044 αναγν?στε? - 13/11/2020

Το ν?ο Audi SQ5 TDI θα ?χει αναβαθμισμ?νο κινητ?ρα, ν?ο turbo και σφυρ?λατα πιστ?νια, εν? παρ?λληλα ο σχεδιασμ?? του θα ε?ναι εντυπωσιακ??, με αποκορ?φωμα τα OLED π?σω φαν?ρια που θα μπορο?ν να αλλ?ζουν φωτισμ? και σχ?δια.

 
 
Η Audi πιστε?ει ακ?μα στου? κινητ?ρε? πετρελα?ου, και τραν? απ?δειξη αυτο? ε?ναι το ν?ο Audi SQ5 TDI?που παρουσι?στηκε και θα ε?ναι diesel.
Το ν?ο μοντ?λο ε?ναι οπτικ? αναβαθμισμ?νο και μαγνητ?ζει τα βλ?μματα. Ο σχεδιασμ?? του εμπρ?? μ?ρου? ?χει ?ντονε? ακμ??? στην τραπεζοειδ? γρ?λια, η οπο?α ?χει λεπτ? πλα?σιο, τον?ζοντα? ?τσι τα ανο?γματ? τη?. Ακμ?? ?χουν επ?ση? και τα φαν?ρια, που ?χουν παρ?μοιο μοτ?βο. ??ντονα σχεδιασμ?νοι ε?ναι και οι αεραγωγο? του προφυλακτ?ρα, που ακολουθο?ν παρ?λληλε? γραμμ?? με την κεντρικ? γρ?λια.

Το π?σω μ?ρο?? του ν?ου Audi SQ5 ?χει ω? προαιρετικ? τα εντυπωσιακ? OLED π?σω φ?τα, τα οπο?α μπορο?ν να πα?ζουν διαφορετικ?? αλληλουχ?ε? σχεδ?ων και φωτισμο?, αν?λογα με το επιλεγμ?νο πρ?γραμμα οδ?γηση?, εν? τον γρ?γορο χαρακτ?ρα του μοντ?λου ενισχ?ουν οι τ?σσερι? στρογγυλ?? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση?.Ο κινητ?ρα? εξακολουθε? και ε?ναι V6 turbodiesel 3000 κυβικ?ν, αλλ? πλ?ον ?χει 337 ?ππου?, 5 λιγ?τερου? σε σχ?ση με την ?κδοση του 2019. Η ροπ? παραμ?νει η ?δια, δηλαδ? 700Nm.
Ο κινητ?ρα? ?χει αρκετ?? τροποποι?σει? σε σχ?ση με πριν. Τα πιστ?νια ε?ναι πλ?ον σφυρ?λατα και ?χουν ?να μικρ? σκαλοπ?τι, το οπο?ο βοηθ? στην γρηγορ?τερη και αποτελεσματικ?τερη κα?ση.

Αλλαγ?? ?χουν γ?νει και στο turbo, αφο? η φτερωτ? του ε?ναι μικρ?τερη και ελαφρ?τερη, για ευκολ?τερο και γρηγορ?τερο στροφ?ρισμα. Το intercooler ε?ναι επ?ση? αναβαθμισμ?νο, και ε?ναι πλ?ον υδρ?ψυκτο και βρ?σκεται ενδι?μεσα του V των κυλ?νδρων. Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα την μικρ?τερη διαδρομ? του α?ρα προ? το turbo, το οπο?ο βοηθ?ει σημαντικ? στην γρ?γορη α?ξηση τη? π?εση?.Το ν?ο Audi SQ5 TDI θα συνεχ?σει να ?χει το σ?στημα mild hybrid 48V και ?χει μια ηλεκτρικ? φτερωτ? για το turbo, που ονομ?ζεται EPC (Electric Powered Compressor). ?ταν τα καυσα?ρια δεν αρκο?ν για να γυρ?σουν γρ?γορα την φτερωτ?, τ?τε επεμβα?νει το EPC. Στο επερχ?μενο μοντ?λο, το EPC θα εμπλ?κεται συχν?τερα.

Παρ? την (αμελητ?α) διαφορ? στην ιπποδ?ναμη, το ν?ο SQ5 TDI θα χρει?ζεται τον ?διο χρ?νο για το 0-100km/h, δηλαδ? 5,1 δευτερ?λεπτα, και η τελικ? ταχ?τητα θα συνεχ?ζει να ε?ναι 250km/h, ηλεκτρονικ? περιορισμ?νη.
Το ν?ο μοντ?λο θα εξακολουθε? να ε?ναι τετρακ?νητο με κατανομ? ροπ?? 40:60 εμπρ?? – π?σω , η οπο?α αν?λογα τι? συνθ?κε? θα μπορε? να μεταβ?λλεται, φτ?νοντα? ?ω? 70% στου? εμπρ?? τροχο?? και ?ω? 85% στου? π?σω. Στον προαιρετικ? εξοπλισμ? θα περιλαμβ?νεται και π?σω διαφορικ? που θα ρυθμ?ζει την κατανομ? ροπ?? μεταξ? τω ν δ?ο οπ?σθιων τροχ?ν.Το εσωτερικ? του ν?ου crossover θα ε?ναι προσφ?ρεται σε τρε?? αποχρ?σει?: Μα?ρο και γκρι σκο?ρο με δ?ο συνδυασμο?? υλικ?ν στι? ταπετσαρ?ε? δ?ρμα/συνθετικ? δ?ρμα και δ?ρμα/Dinamica ?φασμα μικρο?ν?ν. Η τρ?τη απ?χρωση, η Magma Red, θα διατ?θεται με υλικ? το δ?ρμα Nappa.
Εκτ?? αυτο?, τα καθ?σματα θα ?χουν προαιρετικ? και δυνατ?τητα μασ?ζ και εξαερισμο?.

Το ν?ο Audi SQ5 TDI θα διατεθε? στην αγορ? στι? αρχ?? του 2021.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频