Κ?νηση ?κπληξη τη? Mercedes με ν?ο SUV-σεντ?ν

8/10/2020

Η Mercedes λανσ?ρει πρ?τη φορ?, για δικ? τη? λογαριασμ?, SUV-σεντ?ν, με το μοντ?λο Maybach Vision Ultimate Luxury Concept να εξυπηρετε? αυτ? το ιδια?τερο πε?ραμα.

 
 

Mercedes : Certified, πιστοποιημ?να μεταχειρισμ?να και ελεγμ?να σε 100 σημε?α

Το εγχε?ρημα με ν?ο SUV-σεντ?ν αυτοκ?νητο ονομασ?α? Maybach Vision Ultimate Luxury Concept ε?ναι το project το οπο?ο θ?τει σε επεξεργασ?α η Mercedes, σ?μφωνα με ?σα αναφ?ρει γερμανικ? δημοσ?ευμα. Πριν απ? δ?ο χρ?νια, το 2018, η Benz παρουσ?ασε στην ?κθεση αυτοκιν?του στο Πεκ?νο το πρωτ?τυπο μοντ?λο Ultimate Luxury Concept το οπο?ο π?ντω? δεν προορ?ζοταν εκε?νη την χρονικ? περ?οδο προ? δι?θεση στην αγορ?.

Τα ν?α δεδομ?να, ωστ?σο, θ?τουν επ? τ?πητο? την μαζικ? παραγωγ? του συγκεκριμ?νου αυτοκιν?του, με την μ?ρκα πολυτελε?α? Maybach να ε?ναι εκε?νη που θα επωμιστε? την ευθ?νη κατασκευ??, δ?νοντα? ω? τελικ? ονομασ?α το Maybach Vision Ultimate Luxury Concept. Στο εσωτερικ? του δ?νεται ο χαρακτηρισμ?? SUL (Sport Utility Limousine) και η διαφορ? συγκριτικ? με τα SUV εντοπ?ζεται στην ?ννοια του ?φρ?σκου? πολυτελο?? τετρ?θυρου.

H εξωτερικ? του εμφ?νιση πηγ?ζει απ? το ν?ο σχεδιασμ? του Maybach Vision 6. Ο μπροστιν?? προφυλακτ?ρα? θα ?χει σημαντικ?? ομοι?τητε? με το GLE Coupe, εν? το sport στοιχε?ο συνδυ?ζεται με μινιμαλιστικο? τ?που banner οπ?σθιων φωτιστικ?ν σωμ?των στο π?σω μ?ρο?. ?σον αφορ? το εσωτερικ?, κυριαρχε? η ?ννοια τη? πολυτ?λεια? με τ?σσερα ανεξ?ρτητα καθ?σματα. Για την διακ?σμηση τη? καμπ?να? επιλ?γεται ξ?λινη επ?νδυση και μεγ?λη επιφ?νεια απ? λευκ? δ?ρμα.

Τ?λο?, η τροφοδοσ?α του ν?ου SUV-σεντ?ν Maybach Vision Ultimate Luxury Concept θα γ?νεται με τ?σσερα σ?γχρονα συστ?ματα ισχ?ο? κινητ?ρα τη? οικογ?νεια? EQ και μια μπαταρ?α λιθ?ου 80 kWh ?στε να επιτευχθε? τετρακ?νηση συνολικ?? ιπποδ?ναμη? στα 738 ?λογα για απ?σταση δ?χω? φ?ρτιση περισσ?τερων απ? 322 χιλιομ?τρων. ?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频