4 φωτογραφ?ε? ?

Το ν?ο Qashqai ?ρχεται και ε?ναι παντο? καλ?τερο

16/11/2020

Το Qashqai ?ρχεται και ε?ναι μεγαλ?τερο με μεγαλ?τερου? χ?ρου? αποσκευ?ν, ε?ναι τεχνολογικ? προηγμ?νο με ν?ε? τεχνολογ?ε? αιχμ?? και στην εξηλεκτρισμ?νη ?κδοση του με ?πατ?ντα? που θα δημιουργε? μεγ?λη αυτονομ?α. Διαβ?στε τι θα ?χει το Ν?ο Nissan Qashqai, το απ?λυτο best seller τη? ελληνικ?? αγορ??.

 
 
Μ?α ακ?μη γενι? Nissan Qashqai , η τρ?τη κατ? σειρ?, θα κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? μ?σα στο 2021. Στο compact SUV μοντ?λο των Ιαπ?νων ενσωματ?νονται αρκετ?? καινοτομ?ε?, εν? η ?κπληξη αφορ? μ?α πρ?σθετη ?κδοση με μη συμβατικ? υβριδικ? κινητ?ριο σ?νολο. Οι Ι?πωνε? γνωστοπο?ησαν τι? πρ?τε? πληροφορ?ε? για το ν?ο αυτοκ?νητο, παρουσι?ζοντα? επ?ση? και ορισμ?νε? καμουφλαρισμ?νε? φωτογραφ?ε?.
?
Π?με ?μω? να δο?με αναλυτικ? ποια ε?ναι τα καινο?ργια στοιχε?α που θα λανσ?ρει το επ?μενη? γενι?? Nissan Qashqai ?που μετρ? 14 χρ?νια ζω?? απ? την δημιουργ?α του το 2006.


?
Πρ?τα απ? ?λα, το προσεχ?? Nissan Qashqai ?βασ?ζεται σε μια ν?α πλατφ?ρμα (CMF-C), εξ?λιξη που δεν επηρε?ζει σε ?ντονο βαθμ? οι αναλογ?ε? του, με το SUV, π?ντω?, να αποκτ? ελαφρ?? μεγαλ?τερο ?γκο. Σε μ?κο?, οι Ι?πωνε? ?χουν αυξ?σει το αμ?ξωμα κατ? 35 χιλιοστ? με αποτ?λεσμα να φτ?νει τα 4,43 μ?τρα περ?που. Το ικανοποιητικ? πρ?σθετο πλ?το? πλ?το? τρι?ν εκατοστ?ν (1,84 μ?τρα) ασκε? θετικ? επιρρο? και προσθ?τει ?ξτρα διαθ?σιμο χ?ρο εντ?? του αυτοκιν?του. Το ?διο ισχ?ει και για το αυξημ?νο μεταξ?νιο, δι?σταση? περ?που στα 2,67 μ?τρα, ελαφρ?? ανεβασμ?νο σε σχ?ση με τα 2,65 μ?τρα του προηγο?μενου Nissan Qashqai . Επιπροσθ?τω?, ο ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν αυξ?νεται με την αλλαγ? του μοντ?λου απ? 430 λ?τρα σε 480 λ?τρα. Μ?λιστα, για να εξσφαλ?σει ?νεση στην αν?παυση των επιβατ?ν, η Nissan ανακο?νωσε περισσ?τερου? χ?ρου? και στο προσκ?φαλο των καθισμ?των.
?
?σον αφορ? το β?ρο?, η ν?α πλατφ?ρμα καθιστ? το Nissan Qashqai κατ? 60 κιλ? ελαφρ?τερο, εν? το ?ξτρα υψηλ?? αντολ?? ατσ?λι του αμαξ?ματο? (ultra-high-strength steel) δ?νει κατ? 41% περισσ?τερη ακαμψ?α.? Το γεγον?? πω? οι π?ρτε?, τα μπροστιν? φτερ? και το καπ? ε?ναι κατασκευασμ?να απ? αλουμ?νιο εξοικονομε? επ?ση? αρκετ? κιλ? στην τελικ? καταμ?τρηση. Προ? την κατε?θυνση αυτ?, το πορτ-μπαγκ?ζ ε?ναι κατασκευασμ?νο απ? πλαστικ? και κατ? 2,6 κιλ? ελαφρ?τερο απ? τον προκ?τοχ? του.


?
Με τη ν?α γενι? τη? σειρ?? Qashqai, η Nissan ανανε?νει το σ?στημα βο?θεια? ProPilot. Το αυτορυθμιζ?μενο σ?στημα ελ?γχου γκαζιο? (adaptive cruise control) με λειτουργ?α διατ?ρηση? λωρ?δα? ( lane keeping function) θα φρεν?ρει πιο ?ρεμα, θα κατευθ?νεται με πιο ομαλ? τρ?πο, εν? επιπρ?σθετα θα μπορε? να χρησιμοποιε? δεδομ?να GPS για να μει?νει την ταχ?τητα πριν απ? μια στροφ? ? ?ναν κυκλικ? κ?μβο. Το ProPilot αναμ?νεται επ?ση? να προσαρμ?ζει τα ?ρια ταχ?τητα? σε κατηφορικο?? δρ?μου?, με ?λλα λ?για δηλαδ? θα φρεν?ρει ανεξ?ρτητα απ? τι? εντολ?? του οδηγο?. Επιπλ?ον, υπηρεσ?α Pro Pilot θα συνδ?εται με το σ?στημα προειδοπο?ηση? για τυφλ? σημε?α (blind spot warning system), ?τσι ?στε το Qashqai να μπορε? να διορθ?σει τυχ?ν αβλεψ?ε? του οδηγο? ?ταν αλλ?ζει λωρ?δε?, εφ?σον ε?ναι απαρα?τητο.

Εκτ?? ?λων των παραπ?νω, οι βοηθο? θα παρακολουθο?ν τι? πλευρ?? του Qashqai ?ταν στρ?βει, για να διαπιστ?νουν υπ?ρχει κ?ποιο απειλητικ? σημε?ο ικαν? να του προκαλ?σει ζημι?. Τ?λο?, σε ?μεση συν?ρτηση με την ασφ?λεια ε?ναι η ν?α σειρ? προβολ?ων LED. Στην πιο ακριβ? ?κδοση, ?φ?ρονται ?ξυπνα?, δηλαδ? προσαρμ?ζονται στι? εξωτερικ?? συνθ?κε? και αποτρ?πουν, μεταξ? ?λλων, το θ?μπωμα των αυτοκιν?των του αντ?θετου ρε?ματο? χαμηλ?νοντα? την δ?σμη φωτ??.Ολοκληρ?νοντα? την μ?νι ανασκ?πηση τη? τρ?τη? γενι?? μοντ?λων Nissan Qashqai ?α? γνωρ?σουμε και την... ταυτ?τητα του κινητ?ριου συν?λου, εστι?ζοντα? φυσικ? και στον μελλοντικ? αντισυμβατικ? υβριδικ? τρ?πο κ?νησ?? του. Το ν?ο Nissan Qashqai θα ε?ναι αρχικ? διαθ?σιμο με βενζινοκινητ?ρα 1,3 λ?τρων δ?ο εκδ?σεων, στα 138 και τα 155 ?λογα. Θα υπ?ρχει ενσωματωμ?νη mild hybrid τεχνολογ?α, με μ?α μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου 12 Volt τοποθετημ?νη στο π?τωμα. Και στι? δ?ο εκδ?σει?, η κ?νηση μεταδ?δεται στον μπροστιν? ?ξονα μ?σω εν?? χειροκ?νητου κιβωτ?ου που θα ε?ναι στ?νταρ εξοπλισμ??. Υπ?ρχει επ?ση? κιβ?τιο ταχυτ?των CVT διαθ?σιμο μ?νο για τον κινητ?ρα 155 ?ππων. Το Qashqai θα κυκλοφορ?σει και ω? τετρακ?νητο, αλλ? μ?νο στο συνδυασμ? κινητ?ρα 155 ?ππων και του αυτ?ματο κιβωτ?ου CVT.
?
Λ?γου? μ?νε? μετ? την κυκλοφορ?α στην αγορ?, θα ακολουθ?σει και η περ?φημη αντισυμβατικ? πρ?ταση για το αυτοκ?νητο. Στο σ?στημα κ?νηση? γνωστ? ω? ?e-Power?, ?να? κινητ?ρα? κα?ση? τροφοδοτε? - αν?λογα με το φορτ?ο - μια μπαταρ?α ? απευθε?α? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα, που με την σειρ? του κινε? του? μπροστινο?? τροχο??. Ουσιαστικ?, ο κινητ?ρα? κα?ση? χρησιμοποιε?ται αποκλειστικ? για την παροχ? εν?ργεια?, δηλαδ? δεν στ?λνει απευθε?α? ισχ? στου? τροχο?? αλλ? ?φ?ρεται? ω? γενν?τρια που φορτ?ζει την ηλεκτρικ? μπαταρ?α.
?
Σ?μφωνα με τη Nissan, η υψηλ? επιτ?χυνση και το κυρ?αρχο στυλ εν?? ηλεκτρικο? κινητ?ρα θα ?συνεργαστε?? με την ασφ?λεια τη? αυτονομ?α? εν?? θερμικο? μοτ?ρ. Επιπλ?ον, το σ?στημα κ?νηση? θα μπορο?σε να εξοπλιστε? με μια σχετικ? μικρ? μπαταρ?α, η οπο?α θα ?χει θετικ? επ?δραση στην οδηγικ? εμπειρ?α. Ο ηλεκτροκινητ?ρα?, τ?λο?, στο επ?μενο Nissan Qashqai θα ?χει μ?γεθο? αν?λογο με αντ?στοιχα μοτ?ρ ηλεκτρικ?ν οχημ?των.
?

Tags: NISSAN

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频