3 φωτογραφ?ε? ?

Κοστ?ζει κ?τω απ? 20.000 ευρ? και κα?ει 1,5€/100 χλμ. Ποιο ε?ναι;

Διαβ?στηκε απ? 1565 αναγν?στε? - 13/11/2020

Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα αντεπιτ?θενται με ??πλο? την απ?λυτη οικονομ?α. Ποιο μοντ?λο καταφ?ρνει να διαν?σει 100 ολ?κληρα χιλι?μετρα με μ?λι? 1,5 ευρ?; Δε?τε την απ?ντηση!

 
 
Μ?χρι πριν λ?γα χρ?νια, ο υποψ?φιο? αγοραστ?? που ?δινε ?μφαση στη μειωμ?νη καταν?λωση, στρεφ?ταν κυρ?ω? στην επιλογ? των κινητ?ρων πετρελα?ου. Σ?μερα, η ηλεκτροκ?νηση ?ρχεται να αλλ?ξει τι? ισορροπ?ε?, πετυχα?νοντα? την απ?λυτη οικονομ?α. Μ?λιστα, το εμπ?διο τη? μη επαρκο?? αυτονομ?α? σταδιακ? εξαλε?φεται λ?γω τη? ταχ?τατη? εξ?λιξη? των μπαταρι?ν. Το ?διο ισχ?ει και για την ταχ?τητα φ?ρτιση?, η οπο?α επ?ση? παρουσι?ζει ?σημ?δια? βελτ?ωση?.

Πρ?σφατα βρ?θηκε στα χ?ρια μα? το ν?ο smart EQ fortwo, ?να απ? τα τρ?α αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λα τη? γερμανικ?? φ?ρμα?. Εξοπλ?ζεται με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα, ο οπο?ο? αποδ?δει 82 ?ππου? και 160 Nm ροπ??, τιμ?? που προσφ?ρουν ικανοποιητικ?? επιδ?σει? σε αστικ? περιβ?λλον. Ενδεικτικ?, τα 0-100 χλμ./?ρα ε?ναι υπ?θεση 11,1 δλ., εν? η τελικ? ταχ?τητα περιορ?ζεται στα 130 χλμ./?ρα.

Το μεγ?λο ενδιαφ?ρον, β?βαια, σε ?να αυτοκ?νητο που καλε?ται να καλ?ψει τι? καθημεριν?? αν?γκε? σε αστικ? περιβ?λλον ε?ναι τα χαρακτηριστικ? τη? μπαταρ?α?. Στην περ?πτωση του smart EQ fortwo, λοιπ?ν, την τροφοδοσ?α του κινητ?ρα αναλαμβ?νουν μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου. Η συνολικ? χωρητικ?τητα αγγ?ζει τι? 17,6 kWh και, σ?μφωνα με τη γερμανικ? φ?ρμα, η αυτονομ?α ?πειτα απ? πλ?ρη φ?ρτιση αγγ?ζει τα 147-159 χλμ. σ?μφωνα με τα πρ?τυπα WLTP.
?


Στη δι?ρκεια τη? δοκιμ?? μα?, διαπιστ?σαμε ?τι με μ?α πλ?ρη φ?ρτιση ?ταν εφικτ? να διαν?σουμε απ?σταση τη? τ?ξη? των 135 χλμ. Τι σημα?νει αυτ? στην πρ?ξη; Β?σει τη? ενια?α? τιμ?? χρ?ωση? του οικιακο? τιμολογ?ου τη? ΔΕΗ, η τιμ? ορ?ζεται αυτ? τη στιγμ? στα 0,11058 €/ kWh. ?ρα μ?α πλ?ρη? φ?ρτιση των μπαταρι?ν κοστ?ζει 1,94 ευρ?. Συμπερα?νουμε, λοιπ?ν, ?τι μ?α απ?σταση 100 χιλιομ?τρων ε?ναι εφικτ? να πραγματοποιηθε? με ?να κ?στο? περ?που 1,5 ευρ?.?

Τι ποσ? απαιτε?ται, ?μω?, για την απ?κτηση εν?? smart EQ fortwo; Η επ?σημη τιμ? λιανικ?? ορ?ζεται στα 24.990 ευρ?. Β?βαια, σε περ?πτωση που ο υποψ?φιο? αγοραστ?? συνδυ?σει την κρατικ? επιδ?τηση αγορ?? ηλεκτρικο? και την ?κπτωση απ?συρση?, η τελικ? τιμ? διαμορφ?νεται στα 19.960 ευρ?. Αυτ? σημα?νει ?τι με ?να π?σο που δεν ξεπερν? τα 20.000 ευρ?, ο κ?τοχο? απολαμβ?νει την απ?λυτη οικονομ?α στι? μετακιν?σει? του. ?σο για τη δι?ρκεια φ?ρτιση?, ?ξι ?ρε? σε οικιακ? δ?κτυο αρκο?ν για φ?ρτιση στο 100%.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频