Σε αντ?θεση με το μεγ?λο του αδελφ?, διαθ?τει μεγαλ?τερε? γυ?λινε? επιφ?νειε? και πιο ?μαζεμ?νο? καπ?.

Mazda 2 Skyactiv-G 1.5mHybrid 90 PS

1/10/2020

Το π?ντα εντυπωσιακ? μικρ? τη? Mazda - Το π?ντα εντυπωσιακ? μικρ? τη? Mazda μα? συστ?νει την ανανεωμ?νη εμφ?νιση του, τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? που το συνοδε?ουν αλλ? και το υβριδικ? σ?στημα που ?ρχεται να το απογει?σει. Αποκτ?ντα? πιο δυναμικ? στοιχε?α, οικονομικ?τερη φ?ση και ?πια υβριδικ? σ?στημα 48 volt, απαιτε? τα φλα? π?νω του, και τα ?χει.

 
 
Και το Mazda 2 στον χορ? τη? υβριδικ?? εποχ?? λοιπ?ν, προσφ?ροντα? στου? οδηγο?? του καλ?τερα αποτελ?σματα με μικρ?τερο κ?στο?. Υπε?θυνο? ο 1.500?ρη? Skyactiv-G των 90 ?ππων με κ?στο? απ? 14.500 ευρ?.

Εμφ?νιση – σχεδ?αση: Ακ?μα πιο εκλεπτυσμ?νο και προ? τα χν?ρια του μεγαλ?τερου αδερφο?
Η εικ?να του Mazda 2 ανανε?θηκε τ?σο ?σο ?πρεπε για να αποκτ?σει το μοντ?λο μ?α πιο εκλεπτυσμ?νη σχεδ?αση.?
Πιο συγκεκριμ?να, ανασχεδι?στηκε ο πρ?βολο?, εν? τα φωτιστικ? σ?ματα πλ?ον ακουμπο?ν την ν?α κυψελωτ? γρ?λια δημιουργ?ντα? ?να πιο ?γριο και επιβλητικ? σ?νολο, που παραπ?μπει αρκετ? στο Mazda 3. Εμπρ?? και π?σω προφυλακτ?ρα? ε?ναι ανασχεδιασμ?νοι, εν? στην θ?ση των πρ?ην στρογγυλ?ν φ?των ομ?χλη? συναντ?με λεπτ? LED φ?τα σε οριζ?ντια δι?ταξη. Η αναν?ωση χωρ?? να ?χει κραυγαλ?ε? αλλαγ?? κρ?νεται ?κρω? πετυχημ?νη ανεβ?ζοντα? αισθητικ? το μικρ? μοντ?λο.
?

Tags: MAZDA , MAZDA 2

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频