2 φωτογραφ?ε? ?

?λα σε πε?θουν πω? θα αντ?ξουν σε κ?θε λογ?? κακουχ?ε? και καν?να τρ?ξιμο δεν ακο?γεται απ? πουθεν?.

Εσωτερικ? – χ?ροι: Καλ?τερο φιν?ρισμα και εξαιρετικ? καθ?σματα

Διαβ?στηκε απ? 1385 αναγν?στε? - 1/10/2020

Η ?δη αποπν?ουσα premium α?ρα που κατε?χε ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του Mazda 2, πλ?ον ε?ναι ακ?μα πιο ?κδηλη. Κ?ριο? υπε?θυνο? το ν?ο φιν?ρισμα στην κονσ?λα που πραγματικ? ε?ναι σε ?ριστο επ?πεδο και σου αποπν?ει την απ?λυτη στιβαρ?τητα στο π?ρασμα των χρ?νων. Μεγαλ?τερη ?μω? αλλαγ? αποτελο?ν τα ν?α καθ?σματα τα οπο?α παρ?χουν καλ?τερη πλευρικ? στ?ριξη και περισσ?τερη ?νεση σε μεγ?λα και πολ?ωρα ταξ?δια. Το σ?στημα infotainment δεν ?χει δεχθε? αλλαγ?? ?πω? και η οθ?νη, παραμ?νοντα? αφ?? μ?νο ?σο το αυτοκ?νητο δεν ε?ναι σε κ?νηση, με τον περιστροφικ? διακ?πτη αν?μεσα στα καθ?σματα να ε?ναι ?κρω? βολικ?? και ε?χρηστο?. Στον τομ?α των χ?ρων π?σω θα χωρ?σουν αποκλειστικ? 2 ?τομα αλλ? με αρκετ? α?ρα για κεφ?λι και γ?νατα, εν? το πορτ παγκ?ζ των 250λτ. κυμα?νεται κ?τω απ? το μ?σο ?ρο τη? κατηγορ?α?.
?

Tags: MAZDA , MAZDA 2

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频