Με π?σα λεφτ? θα αγ?ραζε? το πιο παλι? αυτοκ?νητο στον κ?σμο?

7/10/2020

Θα ?δινε? ποτ? 1.800.000 ευρ? για να αποκτ?σει? το πιο παλι? αυτοκ?νητο στον κ?σμο? Σημαντικ? σημε?ωση, πω? το αυτοκ?νητο λειτουργε? 134 σερ? χρ?νια!

 
 
Το μοντ?λο La Marquise του 1884 ε?ναι το παλαι?τερο αυτοκ?νητο στον κ?σμο.
Πρ?κειται για το μοντ?λο De Dion Bouton et Trepardoux Dos-A-Dos, το οπο?ο βαφτ?στηκε απ? του? κατασκευαστ?? του? La Marquise. Λειτουργε? ?ψογα, διαθ?τει τ?σσερι? θ?σει? και συγκαταλ?γεται στα σημαντικ?τερα μοντ?λα ?λων των εποχ?ν.

Η ιστορ?α του ταυτ?ζεται με την γ?ννηση τη? μ?ρκα? De Dion-Bouton, που ξεκ?νησε να κατασκευ?ζει στη Γαλλ?α ατμοκ?νητα οχ?ματα και λεωφορε?α, αρχικ? ?να τρ?κυκλο μοντ?λο και το 1884 ακολο?θησε το τετρ?τροχο με μ?κο? 2,47 μ. και β?ρο? ?ναν τ?νο. Στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του υπ?ρχουν τ?σσερι? θ?σει?, ?που κ?θονται οι επιβ?τε? αν? ζε?γο? πλ?τη με πλ?τη, εν? εμπρ?? ?χει τοποθετηθε? το καζ?νι ατμο?, γ?ρω απ? το οπο?ο αποθηκε?ονταν τα κ?ρβουνα για τη λειτουργ?α του. Κ?τω απ? τα καθ?σματα βρισκ?ταν το δοχε?ο νερο? με 150 λ?τρα χωρητικ?τητα, το οπο?ο παρ?γαγε την κινητ?ρια δ?ναμη του οχ?ματο?, δηλαδ? τον ατμ?. ?να γεμ?το ρεζερβου?ρ νερο? αρκο?σε για περ?που 32 χιλι?μετρα.

Με αυτ? το πρωτ?τυπο ?λαβε μ?ρο? ο De Dion το 1887 στον πρ?το αγ?να αυτοκιν?των με αφετηρ?α το Παρ?σι και προορισμ? τι? Βερσαλ?ε?, πετυχα?νοντα? μ?ση ταχ?τητα 25 χλμ./?ρα. Μ?λιστα σε μ?α ευθε?α αν?πτυξε το ατμοκ?νητο ?χημα 61 χλμ./?ρα. Ο De Dion κατασκε?ασε περ?που 30 οχ?ματα με β?ση το πρωτ?τυπο, αν?μεσ? του? 4-5 τετρ?τροχα, πριν επικεντρ?σει τι? δραστηρι?τητ?? του στην παραγωγ? βενζινοκ?νητων αυτοκιν?των.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频