4 φωτογραφ?ε? ?

Mitsuoka Buddy: ?να Toyota Rav-4 με ρετρ? look

Διαβ?στηκε απ? 1581 αναγν?στε? - 30/10/2020

Το Mitsuoka Buddy αποτελε? τον τ?λειο συνδυασμ? ρετρ? αμερικ?νικη? εμφ?νιση? με μοντ?ρνα ιαπωνικ? τεχνολογ?α και υβριδικο?? κινητ?ρε?. Π?? το καταφ?ρνει αυτ?;

 
 
Η Mitsuoka ε?ναι μια Ιαπωνικ? εταιρε?α η οπο?α δημιο?ργησε το ιδανικ? αυτοκ?νητο για ?σου? ε?ναι λ?τρει? των παλαι?τερων αμερικ?νικων 4x4, αλλ? παρ?λληλα λατρε?ουν την ιαπωνικ? τεχνολογ?α και αξιοπιστ?α του 2020.

Το Mitsuoka Buddy, ?πω? λ?γεται το ν?ο μοντ?λο, ε?ναι στην ουσ?α ?να Toyota Rav-4 του οπο?ου το εξωτερικ? ?χει αλλ?ξει ριζικ? και πλ?ον θυμ?ζει τα Chevrolet Blazer τη? δεκαετ?α? του 80.

Το εμπρ?? μ?ρο?, ?που βρ?σκονται οι περισσ?τερε? αλλαγ??, πλ?ον ε?ναι τετραγωνισμ?νο, με μια μεγ?λη γρ?λια χρωμ?ου να δεσπ?ζει στον πρ?βολο, η οπο?α φιλοξενε? κ?θετα φωτιστικ? σ?ματα, θυμ?ζοντα? τα Chevrolet του 1980, εν? στο κ?ντρο τη? γρ?λια? βρ?σκουμε λεπτ? LED φ?τα, τα οπο?α ?ρχονται να παντρ?ψουν το ρετρ? με το μοντ?ρνο.

Χρωμιωμ?νο? με ρετρ? αμερικ?νικη αισθητικ? ε?ναι και ο προφυλακτ?ρα?, εν? τα φτερ? ε?ναι πιο τετραγωνισμ?να. Τετραγωνισμ?νο ε?ναι και το καπ?, το οπο?ο ?χει ?ντονε? γραμμ?? και νε?ρα.Το π?σω μ?ρο?, ε?ναι και αυτ? επανασχεδιασμ?νο, και εν? συνεχ?ζει την ?δια ρετρ? αμερικ?νικη αισθητικ? του αυτοκιν?του, δεν ?χει τ?ση ?μεση σχ?ση με τα Chevrolet του 80.

Τα π?σω φ?τα ε?ναι πλ?ον κ?θετα και η π?ρτα των αποσκευ?ν ?χει πτυχ?? , με το κ?ντρο τη? να ?χει διαφορετικ? χρ?μα απ? το υπ?λοιπο του αμαξ?ματο?.
?πω? και ο μπροστ?, ?τσι και π?σω ο προφυλακτ?ρα? ?χει ?σιε? γραμμ?? και ε?ναι χρωμιωμ?νο?. ?

Η εταιρε?α δεν ?χει δε?ξει λεπτομ?ρειε? απ? το εσωτερικ?, κ?τι που μα? κ?νει να πιστε?ουμε πω? θα ε?ναι το ?διο με του κανονικο? Toyota Rav-4. Κ?τι το οπο?ο δεν ε?ναι αρνητικ?, μια? και η καμπ?να του μοντ?λου ε?ναι πολ? καλ?.


?
Η Mitsuoka δεν ?χει κ?νει αλλαγ?? στα μηχανικ? σ?νολα του αυτοκιν?του. ?τσι, οι διαθ?σιμοι κινητ?ρε? θα ε?ναι αυτο? που βρ?σκουμε στα Rav-4 Ιαπωνικ?ν προδιαγραφ?ν, δηλαδ? ο δ?λιτρο? ατμοσφαιρικ?? τετρακ?λινδρο?, απ?δοση? 170 ?ππων και 153 Nm ροπ?? και ο υβριδικ?? τετρακ?λινδρο? 2,5 λ?τρων, συνδυαστικ?? απ?δοση? 215 ?ππων για τι? προσθιοκ?νητε? εκδ?σει? και 219 ?ππων για τι? τετρακ?νητε? που ?χουν το σ?στημα Toyota E-Four.

Μ?χρι στιγμ?? δεν ?χει ανακοινωθε? ε?ν θα υπ?ρξει ?κδοση βασισμ?νη στο plug-in υβριδικ? Rav-4.

Η επ?σημη παρουσ?αση του αυτοκιν?του θα γ?νει στι? 26 Νοεμβρ?ου, οπ?τε και θα μ?θουμε το κ?στο? απ?κτηση? καθ?? και σε ποιε? χ?ρε? θα ε?ναι διαθ?σιμο το ν?ο Mitsuoka Buddy.


?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频