Να αγορ?σω Hybrid, ?πια υβριδικ? ? plug in?

Διαβ?στηκε απ? 45960 αναγν?στε? - 11/11/2020

Εσ? ξ?ρει? να ξεχωρ?ζει? τι? υβριδικ?? τεχνολογ?ε? που ?χουν κυριε?σει την παγκ?σμια αυτοκινητοβιομηχαν?α? Ποιε? ε?ναι οι διαφορ?? του υβριδικο?, με το plug in Hybrid και το ?πια υβριδικ??

 
 
Σ?γουρα διαβ?ζει? καθημεριν? σε ?λε? τι? δοκιμ?? και τι? παρουσι?σει? των ν?ων αυτοκιν?των τη? χρονι??, για υβριδικ?? τεχνολογ?ε?, για ?πια υβριδικ?? και plug in. Δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που ακ?μα δεν κατανοο?ν τι? διαφορ?? που ?χει η μια τεχνολογ?α απ? την ?λλη. Οι διαφορ?? μ?λιστα δεν ε?ναι μεγ?λε?, αλλ? ε?ναι πολ? ουσιαστικ??. Το ουσιαστικ? ?φελο? β?βαια, ε?ναι ο περιορισμ?? των ρ?πων προ? το περιβ?λλον αλλ? και η οικονομ?α στην καταν?λωση καυσ?μου, κ?τι που ?χει ?μεση ανταπ?κριση στην τσ?πη του ιδιοκτ?τη.
Δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που πιστε?ουν πω? οι υβριδικ?? τεχνολογ?ε?, ε?ναι ουσιαστικ? το ενδι?μεσο στ?διο πριν την ?Βασιλε?α? τη? ηλεκτροκ?νηση?, αν και εμε?? θεωρο?με πω? αυτ? η ?δια τεχνολογ?α (Υβριδισμ??) θα ε?ναι αυτ? που τελικ? θα κυριε?σει τον πλαν?τη των αυτοκιν?των σε μερικ? χρ?νια απ? σ?μερα. Η υβριδικ? τεχνολογ?α ουσιαστικ? ?παντρε?ει? του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? με τα ηλεκτρικ? μοτ?ρ και τι? μπαταρ?ε?. Α? δο?με ?μω? ποιε? ε?ναι οι βασικ?? διαφορ?? των τρι?ν υβριδικ?ν συστημ?των:
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频