3 φωτογραφ?ε? ?

Ν?α McLaren με π?νω απ? 600 ?ππου? το 2021!

26/10/2020

Το ν?ο Βρετανικ? supercar θα ?χει ολοκα?νουριο πλα?σιο απ? ανθρακ?νημα, χαμηλ? β?ρο? και twin turbo υβριδικ? κινητ?ρα που θα του χαρ?ζει εκπληκτικ?? επιδ?σει? και ηλεκτρικ? αυτονομ?α 32 χιλιομ?τρων.

 
 
To McLaren 570S θα σταματ?σει να παρ?γεται, δ?νοντα? τη θ?ση του σε ?να ν?ο, εξηλεκτρισμ?νο supercar. Μ?λιστα πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? ?λη η σειρ? Sports Series θα σταματ?σει για χ?ρη του επερχ?μενου υβριδικο? υπεραυτοκιν?του, το οπο?ο θα αν?κει στην ολοκα?νουρια κατηγορ?α των Υβριδικ?ν Υψηλ?ν Επιδ?σεων (High Performance Hybrid, HPH).
?
Το πρωτ?τυπο του ν?ου supercar τη? McLaren ε?ναι υπ? φ?ση εξ?λιξη? και εμφαν?στηκε να δοκιμ?ζεται στο δρ?μο.

Το ν?ο μοντ?λο θα ?χει ω? β?ση ?ναν ν?ο V6 twin turbo κινητ?ρα κατασκευ?? τη? βρετανικ?? εταιρε?α? Ricardo, ο οπο?ο? θα συνδυ?ζεται με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα. Το υβριδικ? σ?νολο θα αποδ?δει π?νω απ? 600 ?ππου?, χωρ?? να ?χουν ανακοινωθε? τιμ?? ροπ??. Παρ?λα αυτ?, περιμ?νουμε παραπ?νω απ? τα 600Nm που διαθ?τει ο V8 twin turbo των 3,8 λ?τρων, τον οπο?ον καλε?ται να αντικαταστ?σει.Η McLaren δεν ?χει ανακοιν?σει το β?ρο? του αυτοκιν?του, αλλ? ο πρ?εδρο? τη? εταιρε?α?, κ. Mike Flewitt, ε?χε προηγουμ?νω? αναφ?ρει πω? το ν?ο αυτοκ?νητο δεν θα βαρ?νει παραπ?νω απ? 30 με 40 κιλ? σε σχ?ση με το μοντ?λο που αντικαθιστ?.
Το 570S ζυγ?ζει στην απλο?στερη μορφ? του, χωρ?? υγρ?, 1.313kg.

Προκειμ?νου να επιτευχθε? η διατ?ρηση του χαμηλο? β?ρου? παρ? την προσθ?κη του υβριδικο? συστ?ματο?, στην Βρετανικ? εταιρε?α δουλε?ουν πυρετωδ?? για να ετοιμ?σουν μια ν?α πλατφ?ρμα, η οπο?α ονομ?ζεται McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) η οπο?α θα αντικαταστ?σει το ανθρακονημ?τινο πλα?σιο MonoCell, το οπο?ο γνωρ?σαμε μ?σω του McLaren MP4-12C, του πρ?του μοντ?ρνου supercar τη? εταιρε?α?.Οι μπαταρ?ε?, σ?μφωνα με πηγ??, θα ?χουν σχεδ?ν 32 χιλι?μετρα αμιγο?? ηλεκτρικ?? αυτονομ?α?, πιθαν?τατα σε κ?κλο WLTP, χωρ?? να υπ?ρχει κ?ποια περαιτ?ρω πληροφορ?α για αυτ??.
?
?σο για το π?? θα λ?γεται το ν?ο McLaren, πιστε?εται ?τι θα αλλ?ξει ο τρ?πο? ονομασ?α? των μοντ?λων, που μ?χρι στιγμ?? γιν?ταν με β?ση την ιπποδ?ναμη του εκ?στοτε αυτοκιν?του, και αντ? να ονομ?ζεται 600S ? κ?τι αντ?στοιχο, ε?ναι πολ? πιθαν?ν η ονομασ?α να ε?ναι εντελ?? διαφορετικ?.
Αφο? τα McLaren τη? Ultimate Series ονομ?ζονται Elva, Senna και Speedtail, το High Performance Hybrid ?σω? ονομαστε? Arkon, Veo, Artura, Vion, ? ακ?μα και GTZ. ?λε? αυτ?? οι ονομασ?ε? ?χουν κατοχυρωθε? απ? την McLaren το τελευτα?ο δωδεκ?μηνο σε δι?φορα γραφε?α αν? τον κ?σμο.
?
Μια ακ?μα ?γνωστη για την ?ρα πληροφορ?α ε?ναι το κ?στο? απ?κτηση? του ν?ου υβριδικο? supercar, καθ?? δεν γνωρ?ζουμε ε?ν θα ε?ναι απευθε?α? δι?δοχο? του 570S, διατηρ?ντα? ?τσι παρ?μοια τιμολ?γηση με το απερχ?μενο μοντ?λο, ? ε?ν θα κοστολογε?ται υψηλ?τερα απ? το 570S, πλησι?ζοντα? ?τσι την τιμ? του 720S.

Η αποκ?λυψη του ν?ου plug-in υβριδικο? McLaren υπολογ?ζεται να γ?νει στι? αρχ?? του 2021, επομ?νω? χρει?ζεται αναμον? λ?γων μην?ν για να μ?θουμε επ?σημε? πληροφορ?ε?.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频