3 φωτογραφ?ε? ?

Ν?α Mercedes-AMG SL63 Roadster με 600 ?ππου?

12/11/2020

Η Mercedes εξελ?σσει την ν?α SL63 η οπο?α θα ?χει την υπογραφ? τη? AMG. Το ν?ο μοντ?λο θα ε?ναι πιο sport και ελαφρ? απ? πριν, εν? ενδ?χεται να δο?με και ?κδοση με 805 ?λογα!

 
 
Η Mercedes ετοιμ?ζει την ?βδομη γενι? τη? εικονικ?? SL, και αυτ? τη φορ? το μοντ?λο θα ?χει δεχτε? την περιπο?ηση του AMG τμ?ματο? τη? εταιρε?α?. Το πρωτ?τυπο που ?κανε την εμφ?νισ? του ε?ναι κατ? π?σα πιθαν?τητα η ν?α SL63 AMG.
Το πρ?το δε?γμα του ?τι μιλ?με για AMG ?κδοση ε?ναι η τετραπλ? απ?ληξη τη? εξ?τμιση? που ?χει τετρ?γωνο σχ?μα, λεπτομ?ρεια που ?χουν συν?θω? τα συγκεκριμ?να μοντ?λα και ?χι οι απλ?? Mercedes. Εκτ?? αυτο?, στον μπροστ? προφυλακτ?ρα υπ?ρχουν δ?ο πτερ?για που δε?χνουν ?τι το αυτοκ?νητο ?χει ιδια?τερα sport καταβολ??.

Το ν?ο μοντ?λο ?χει αρκετ? βαρ? καμουφλ?ζ που κρ?βει τι? λεπτομ?ρειε?, αλλ? μπορο?με να ?χουμε μια εικ?να του μεγ?θου? και των αναλογι?ν του αμαξ?ματο?. Το καπ? μπροστ? φα?νεται πω? ?χει δυο διαμ?κη φουσκ?ματα, εν? στο τελε?ωμα του αυτοκιν?του διακρ?νουμε μια αεροτομ? τ?που ducktail.
Ο διευθυντ?? σχεδιασμο? τη? εταιρε?α?, Gordon Wagener ε?πε πω? η ν?α SL θα ε?ναι πιο κοντ? στην 300SL του 1954, αλλ? ?χι με την ρετρ? ?ννοια. Αυτ? η δ?λωση μπορο?με να πο?με πω? ενισχ?εται με τα προαναφερθ?ντα φουσκ?ματα του καπ?, που υπ?ρχαν και στο κλασσικ? μοντ?λο.Η πλατφ?ρμα που θα βασ?ζεται η ν?α Mercedes SL ?θα ε?ναι η λεγ?μενη MSA (Modular Sports Architecture) η οπο?α θα χρησιμοποιηθε? και για την επερχ?μενη Mercedes-AMG GT. Αυτ? σημα?νει ?τι θα περιμ?νουμε μια SL με πολ? πιο sport χαρακτ?ρα, με σημε?ο-κλειδ? το χαμηλ?τερο β?ρο?. Π?? θα επιτευχθε? αυτ?; Στην κατασκευ? του μοντ?λου θα χρησιμοποιηθο?ν ελαφρ?τερα, εξωτικ? υλικ?, εν? η οροφ?, σε αντ?θεση με τι? δ?ο τελευτα?ε? γενι??, θα ε?ναι πλ?ον υφασμ?τινη.
?
Το πιο πιθαν?ν ε?ναι να παρουσιαστο?ν 2 εκδ?σει? για αρχ?, αμφ?τερε? mild-hybrid. Η μ?α ?σω? ονομ?ζεται SL53, εν? η ?λλη θα ε?ναι η SL63 που βλ?πουμε εδ?.
Η πρ?τη ?κδοση αναμ?νεται να ?χει ?ναν τρ?λιτρο turbo εξακ?λινδρο κινητ?ρα ο οπο?ο? μ?σω του συστ?ματο? mild hybrid θα αποδ?δει 430 ?ππου?. Η δε?τερη, μεγαλ?τερη ?κδοση, θα ?χει ?ναν V8 twin turbo 4000 κυβικ?ν, ο οπο?ο? θα αποδ?δει π?νω απ? 600 ?λογα, επ?ση? με τη βο?θεια του mild hybrid.Εν? δεν περιμ?νουμε να δο?με κ?ποιον V12 κινητ?ρα, υπολογ?ζουμε πω? ?σω? υπ?ρξει πιο ισχυρ? ?κδοση, πιθαν?ν με την ονομασ?α SL73e, που θα διαθ?τει τον V8 τη? SL63 αλλ? θα ?χει ισχυρ?τερο ηλεκτροκινητ?ρα. ?να παρ?μοιο plug-in υβριδικ? σ?στημα θα διαθ?τει και ?το αναμεν?μενο τετρ?θυρο coupe AMG GT, με την εταιρε?α να υποστηρ?ζει πω? θα διαθ?τει 805 ?ππου?.

Η ν?α Mercedes SL θα βγει στην αγορ? τα τ?λη του 2021 και θα καλ?ψει το κεν? που θα αφ?σει το δ?δυμο S-Class coupe και convertible.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频