Ν?ο Audi Q5 Sportback

Διαβ?στηκε απ? 2541 αναγν?στε? - 29/9/2020

Το ν?ο SUV coupe μαγε?ει με το δυναμικ? και μοντ?ρνο σχεδιασμ? του. Εντυπωσιακ? ?μορφο, κορυφα?α χρηστικ?, με ικαν?τητα ρυμο?λκηση? ?ω? 2,4 τ?νου? και ν?α γενι? φωτισμο? απ? την Audi. Δε?τε περισσ?τερα..

 
 
Κομψ? και πρακτικ?, μοντ?ρνο και σπορ: το ν?ο Audi Q5 Sportback. Μετ? τα e-tron Sportback και Q3 Sportback, η Audi παρουσι?ζει ?να ακ?μα Sportback. Το Q5 Sportback ε?ναι ?να SUV με δυναμικ??, coupe γραμμ?? που απευθ?νεται σε ?σου? εκτιμο?ν ?χι μ?νο την εκφραστικ? σχεδ?αση και την τεχνολογικ? καινοτομ?α, αλλ? και το σπορ χαρακτ?ρα και την υψηλ? καθημεριν? χρηστικ?τητα. Η διαισθητικ? λειτουργ?α και ο χειρισμ?? μ?σα απ? ευκρινε?? οθ?νε?, συμβ?λλουν σε μ?α α?σθηση ?νετη? οδ?γηση?.Το Audi Q5 Sportback ε?ναι πραγματικ? εντυπωσιακ? και αποπν?ει μια ισχυρ? παρουσ?α, κ?τι τυπικ? για τα μοντ?λα Q τη? Audi. Οι μεγ?λε? ε?σοδοι α?ρα πλαισι?νουν το οκταγωνικ? Singleframe. Οι LED προβολε?? ?χουν χαρακτηριστικ? υπογραφ? φωτισμο? ημ?ρα? εν? προαιρετικ? ε?ναι τεχνολογ?α? matrix LED. Η γραμμ? ?μου που ?σβ?νει? κομψ? προ? τα π?σω, δ?νει ?μφαση στου? εντυπωσιακο?? τροχο?? και την τετρακ?νηση.? Το πλα?ν? μαρσπι? προσδ?δει στο Sportback στιβαρ?τητα. Η επιφ?νεια των τζαμι?ν ξεκιν?ει την κλ?ση προ? τα κ?τω νωρ??, με το τρ?το παρ?θυρο να μει?νεται απ?τομα προ? τα π?σω. Σε συνδυασμ? με το φαινομενικ? ψηλ? π?σω προφυλακτ?ρα δ?νουν στο Q5 Sportback μια πολ? δυναμικ? και ισχυρ? εμφ?νιση.?

Καινοτ?μο: π?σω φ?τα με ψηφιακ? τεχνολογ?α OLED - Η Audi προσφ?ρει την επιλογ? των π?σω φ?των με καινοτ?μο ψηφιακ? τεχνολογ?α OLED. Κ?θε φω? περιλαμβ?νει τρει? οργανικ?? δι?δου? εκπομπ?? φωτ??, καθεμ?α χωρισμ?νη σε ?ξι τμ?ματα. Τα κ?κκινα στοιχε?α OLED ε?ναι ομοιογεν?? φωτειν?, αλλ? η κατ?τμηση του? επιτρ?πει να ελ?γχονται μεμονωμ?να. Οι πελ?τε? μπορο?ν να επιλ?ξουν απ? τρει? διαφορετικ?? υπογραφ?? οπ?σθιου φωτισμο? κατ? την παραγγελ?α. Καθεμ?α περιλαμβ?νει ?να δυναμικ? σεν?ριο φωτισμο? εισ?δου και εξ?δου απ? το αυτοκ?νητο. Εμφαν?ζεται ?να επιπλ?ον σπορ γραφικ? ε?ν επιλ?γει η δυναμικ? λειτουργ?α στο Audi drive select. Ε?ν ?να ?λλο ?χημα πλησι?σει το στ?σιμο αυτοκ?νητο απ? π?σω, σε απ?σταση μικρ?τερη των δ?ο μ?τρων, ?λα τα τμ?ματα OLED φωτ?ζονται ω? προειδοπο?ηση εγγ?τητα?.Η Audi προσφ?ρει το ν?ο Sportback στι? εξωτερικ?? γραμμ?? "advanced" και "S line". Οι διαφορ?? εντοπ?ζονται στο Singleframe, στι? πλευρικ?? εισ?δου? α?ρα και ειδικ?τερα στον π?σω προφυλακτ?ρα. Υπ?ρχουν 12 φινιρ?σματα βαφ?? και μια ποικιλ?α επιλογ?ν για? να επιλ?ξει ο πελ?τη?, συμπεριλαμβανομ?νου του μα?ρου πακ?του styling. Με μ?κο? 4,69 μ?τρα, το Q5 Sportback ε?ναι επτ? χιλιοστ? μακρ?τερο απ? το αδερφ? του μοντ?λο. Το ?ψο? και το πλ?το? ε?ναι πανομοι?τυπα. Ο συντελεστ?? οπισθ?λκουσα? ε?ναι επ?ση? χαμηλ?τερο?, με το Cd στα 0,30.
Το μακρ? μεταξ?νιο 2,82 μ?τρων παρ?χει ?φθονου? χ?ρου?. Με τι? οριζ?ντιε? γραμμ?? του, το εσωτερικ? ε?ναι καθαρ? και ευ?ερο. Οι προαιρετικ?? εσωτερικ?? γραμμ?? εξοπλισμο? "design selection" και "S line" δ?νουν μια ακ?μα πιο κομψ? ? σπορ εμφ?νιση, αντ?στοιχα. Το πακ?το φωτισμο? περιβ?λλοντο? χρησιμοποιε? στοχευμ?να εφ? φωτισμο? για να αναδε?ξει την ποι?τητα κατασκευ?? τη? Audi στο εσωτερικ?.

Ευ?λικτη διαμ?ρφωση π?σω καθισμ?των: rear bench plus - Ο χ?ρο? αποσκευ?ν ?χει ?γκο 510 λ?τρα. Με τα π?σω καθ?σματα διπλωμ?να, αυτ?? αυξ?νεται στα 1.480 λ?τρα. Η Audi προσφ?ρει επ?ση? το νε?τερο μ?λο? τη? οικογ?νεια? με την προαιρετικ? π?σω σειρ? καθισμ?των rear bench plus, η οπο?α μπορε? να μετατοπιστε? πλευρικ? και ?χει ρυθμιζ?μενε? γων?ε? κλ?ση? πλ?τη?. Ε?ν ε?ναι απαρα?τητο, μπορε? να μετακινηθε? προ? τα εμπρ?? για να αυξ?σει τη χωρητικ?τητα των αποσκευ?ν ?ω? και 60 λ?τρα, στα 570 λ?τρα μ?γιστο. Παρ?χει βελτιωμ?νη ?νεση στου? επιβ?τε? τη? π?σω σειρ?? ?ταν η πλ?τη των καθισμ?των ε?ναι κεκλιμ?νη και η επιφ?νεια καθισμ?των τραβηγμ?νη τελε?ω? π?σω. Το προαιρετικ? πακ?το αποθ?κευση? χ?ρου αποσκευ?ν διατηρε? τα πρ?γματα τακτικ? και κρατ? τι? αποσκευ?? με ασφ?λεια. Μια ηλεκτρικ? π?σω π?ρτα ε?ναι στ?νταρ. Μπορε? να ανο?ξει με μια απλ? κ?νηση ποδι?ν.Με τον κινητ?ρα 2.0 TDI 150 kW (204 PS), το coupe SUV μπορε? να ?λξει ρυμουλκο?μενα με συνολικ? β?ρο? ?ω? 2,4 τ?νου? (με π?δηση, κλ?ση 12%). Ρ?γε? οροφ?? διαθ?σιμε? προαιρετικ?. Ο ?λεγχο? κατ?βαση? σε λ?φο εξασφαλ?ζει ασφ?λεια κατ? την οδ?γηση σε απ?τομε? πλαγι?? λ?φων.

Περισσ?τερη απ?σταση απ? το ?δαφο? εκτ?? δρ?μου: η προσαρμοζ?μενη αεραν?ρτηση - Η στ?νταρ σπορ αν?ρτηση διαθ?τει πιο δυναμικ? χαρακτ?ρα και απ?σβεση για πιο ?μεση α?σθηση δρ?μου απ? την τυπικ? αν?ρτηση του Q5. Η Audi προσφ?ρει επ?ση? μια εναλλακτικ? αν?ρτηση με ελεγχ?μενου? αποσβεστ?ρε? ? την ευ?λικτη και εξαιρετικ? ?νετη προσαρμοζ?μενη αεραν?ρτηση. Ρυθμ?ζει το ?ψο? τη? διαδρομ?? σε ?να ευρ? φ?σμα 60 χιλ. συνολικ?. ?τσι, η απ?σταση απ? το ?δαφο? μπορε? να αυξηθε? ?ω? και 45 χιλ. για οδ?γηση σε πιο δ?σβατου? δρ?μου?. Κατ? τη γρ?γορη οδ?γηση, το αμ?ξωμα? χαμηλ?νει αυτ?ματα 15 χιλ. για μεγαλ?τερη απ?δοση λ?γω μειωμ?νη? οπισθ?λκουσα? και βελτιωμ?νη? συμπεριφορ?? χ?ρη στο χαμηλ?τερο κ?ντρο β?ρου?. ?να ?λλο χαρακτηριστικ? τη? αεραν?ρτηση? ε?ναι η ικαν?τητα χαμηλ?ματο? του π?σω ?ξονα κατ? 55 χιλ. πι?ζοντα? ?να κουμπ? στο χ?ρο αποσκευ?ν, καθιστ?ντα? ευκολ?τερη τη φ?ρτωση.
Το προαιρετικ? δυναμικ? σ?στημα διε?θυνση? μεταβ?λλει το λ?γο στρ?ψη?, τη γων?α διε?θυνση? και την υποβο?θηση του τιμονιο? ω? συν?ρτηση τη? ταχ?τητα? οδ?γηση?. Κατ? τη βραδ?τερη οδ?γηση, ο πιο ?μεσο? λ?γο? με λιγ?τερε? περιστροφ?? τιμονιο? απ? ?κρη σε ?κρη και η υψηλ?τερη υποβο?θηση προσφ?ρουν μεγαλ?τερη ?νεση. Σε υψηλ?τερε? ταχ?τητε?, ο λιγ?τερο ?μεσο? λ?γο? ?χει θετικ? επ?δραση στη γρ?γορη οδ?γηση και παρ?χει υψηλ? κατευθυντικ? σταθερ?τητα. Υπ?ρχει μια επιλογ? απ? 21 σχ?δια ζαντ?ν με διαμ?τρου? μεταξ? 18 και 21 ?ντσε?.

Η γκ?μα κινητ?ρων: δ?ο TFSI και τρει? TDI - Το Q5 Sportback κυκλοφορε? στην Ευρ?πη με ?ναν ισχυρ? τετρακ?λινδρο πετρελαιοκινητ?ρα δ?ο λ?τρων. Με ροπ? 150 kW (204 PS) και 400 Nm ροπ??, συνδυ?ζεται με ?να αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη 7-σχ?σεων S tronic και τεχνολογ?α ultra quattro. Το ?πιο υβριδικ? σ?στημα ενισχ?ει το βαθμ? απ?δοση?. Κατ? το φρεν?ρισμα, επιστρ?φει ?να μ?ρο? τη? εν?ργεια? π?δηση? και αποθηκε?ει την ηλεκτρικ? εν?ργεια που παρ?γεται με αυτ?ν τον τρ?πο σε μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου. Το Q5 Sportback μπορε? επ?ση? να ρολ?ρει με τον κινητ?ρα εκτ?? λειτουργ?α?. Η ομαλ? λειτουργ?α Start/Stop ενεργοποιε?ται με υπολειπ?μενη ταχ?τητα 22 χλμ./?ρα. Ο ισχυρ?? πετρελαιοκινητ?ρα? δεν ε?ναι μ?νο αποδοτικ??, αλλ? και καθαρ??. Πληρο? τα ?ρια του τελευτα?ου κανονισμο? για τι? εκπομπ?? Euro 6d-ISC-FCM ? EU 6 AP. Χ?ρη στο σ?στημα SCR δ?ο δ?σεων με διπλ? ?γχυση AdBlue, οι εκπομπ?? οξειδ?ου του αζ?του μει?νονται περαιτ?ρω αν?λογα με την αντ?στοιχη κατ?σταση λειτουργ?α?. Υπ?ρχουν δ?ο καταλυτικο? μετατροπε?? SCR, διατεταγμ?νοι ο ?να? π?σω απ? τον ?λλο στο σ?στημα εξ?τμιση?: ?να? κοντ? στην πολλαπλ? εξαγωγ?? και ?να? πιο μακρι? απ? τον κινητ?ρα, στο σ?στημα εξ?τμιση?.Μετ? το λανσ?ρισμα του Q5 Sportback θα ακολουθ?σει μια δε?τερη ?κδοση του τετρακ?λινδρου TDI, ?να? V6 TDI και δ?ο ακ?μα δ?λιτροι, τετρακ?λινδροι βενζινοκινητ?ρε? TFSI. ?πω? το πολ? επιτυχημ?νο Q5, το Q5 Sportback θα προσφ?ρεται επ?ση? με ?να plug-in υβριδικ? κινητ?ριο σ?στημα σε δ?ο παραλλαγ?? ισχ?ο?. ?να SQ5 Sportback θα ολοκληρ?σει αργ?τερα τη γκ?μα.

Ψηφιακ? και διαισθητικ?: χειριστ?ρια και συνδεσιμ?τητα - Για τα χειριστ?ρια, τι? οθ?νε? και την ψυχαγωγ?α, το Q5 Sportback χρησιμοποιε? την ?δια ν?α τεχνολογ?α με το ανανεωμ?νο Q5: το σ?στημα modular infotainment τρ?τη? γενι?? (ΜIB 3). Στην πλ?ρη του ?κδοση, το Audi virtual cockpit plus διαθ?τει την οθ?νη 12,3 ιντσ?ν και head-up display. Η ?κδοση plus του πολυλειτουργικο? τιμονιο? επιτρ?πει την ασφαλ? και απλ? λειτουργ?α των πιο σημαντικ?ν λειτουργι?ν και οθον?ν. Το σ?στημα πλο?γηση? ΜΜΙ plus συνδυ?ζεται με οθ?νη αφ?? 10,1 ιντσ?ν. Η αρχικ? του οθ?νη ε?ναι προσαρμ?σιμη. Ο φωνητικ?? ?λεγχο? φυσικ?? γλ?σσα? χρησιμοποιε? το cloud και μπορε? να ενεργοποιηθε? ε?τε πατ?ντα? ?να κουμπ? στο τιμ?νι ε?τε λ?γοντα? "Hey Audi". Πολλ?? ρυθμ?σει? οχ?ματο? μπορο?ν να συμπεριληφθο?ν σε μεμονωμ?να προφ?λ χρηστ?ν και να αποθηκευτο?ν στο διαδ?κτυο, στην π?λη πελατ?ν myAudi. Κ?θε εξουσιοδοτημ?νο? χρ?στη? μπορε? να ?χει πρ?σβαση σε αυτ? για οποιαδ?ποτε μοντ?λα Audi κατ?λληλα εξοπλισμ?να.Το Q5 Sportback χρησιμοποιε? επ?ση? την προηγμ?νη ευφυ?α του στ?λου Audi. Οι τοπικ?? ειδοποι?σει? κινδ?νου προειδοποιο?ν τον οδηγ? για επικ?νδυνε? καταστ?σει? στην πορε?α του ?πω? κατεστραμμ?να οχ?ματα, ατυχ?ματα, ?κρα μποτιλιαρ?σματο?, ολισθηρο?? δρ?μου? και ομ?χλη. Οι πληροφορ?ε? σχετικ? με τα σ?ματα κυκλοφορ?α? στο διαδ?κτυο δε?χνουν τρ?χουσε? και προσωριν?? πινακ?δε? ? οθ?νε? ορ?ων ταχ?τητα?. Το on-street parking υποδεικν?ει π?σο πιθαν? ε?ναι να υπ?ρχει δωρε?ν χ?ρο? στ?θμευση? στο δρ?μο και παρ?χει πρ?σθετε? πληροφορ?ε?, ?πω? τιμ?? ? περιορισμο?? στ?θμευση? μ?νο για κατο?κου?. Η εφαρμογ? myAudi συνδ?ει στεν? το αυτοκ?νητο με το smartphone του πελ?τη. Προαιρετικ? στοιχε?α εξοπλισμο? ?πω? το Audi phone box ? το Bang & Olufsen 3D Premium Sound System συμπληρ?νουν το σ?στημα ψυχαγωγ?α?.Ε?κολο στη χρ?ση και ασφαλ??: τα συστ?ματα υποβο?θηση? του προγρ?μματο? οδ?γηση? - Το Audi Q5 Sportback ε?ναι εξοπλισμ?νο με πολυ?ριθμα συστ?ματα υποβο?θηση? οδηγο? που ε?ναι οργανωμ?να σε τρ?α πακ?τα. Το adaptive cruise assist μπορε? να αναλ?βει την επιτ?χυνση, την επιβρ?δυνση και τη διατ?ρηση τη? λωρ?δα? για τον οδηγ? σε πολλ?? περιπτ?σει?. Ο οδηγ?? πρ?πει να αγγ?ξει μ?νο το ευα?σθητο στην αφ? τιμ?νι για να διατηρ?σει την πλευρικ? καθοδ?γηση.
?να δε?τερο σ?στημα υψηλ?? τεχνολογ?α? ε?ναι το predictive efficiency assist. Βοηθ? τον οδηγ? να οδηγε? απροβλημ?τιστα αξιολογ?ντα? τα δεδομ?να προβλ?ψεων διαδρομ?? απ? το σ?στημα πλο?γηση? και την αναγν?ριση πινακ?δων β?σει κ?μερα?. Το predictive efficiency assist μπορε? πραγματικ? να δε?ξει την αξ?α του ?ταν συνδυαστε? με το adaptive cruise assist, προσαρμ?ζοντα? αυτ?ματα την ταχ?τητα στη διαδρομ? και την κατ?σταση τη? κυκλοφορ?α?.
Το στ?νταρ σ?στημα Audi pre sense city βοηθ? στην αποφυγ? ? τον μετριασμ? των συνεπει?ν των συγκρο?σεων με του? χρ?στε? του δρ?μου μπροστ? απ? το αυτοκ?νητο. Τα προαιρετικ? συστ?ματα turn assist, swerve assist, cross-traffic assist και exit warning βελτι?νουν επ?ση? την ασφ?λεια.Λανσ?ρισμα στην αγορ?: πρ?το εξ?μηνο του 2021 - Το Audi Q5 Sportback θα κυκλοφορ?σει διεθν?? το πρ?το εξ?μηνο του 2021. Για τι? αγορ?? σε ?λο τον κ?σμο θα προ?ρχεται απ? τη γραμμ? συναρμολ?γηση? του εργοστ?σιου San José Chiapa στο Μεξικ?. Εξα?ρεση η κινεζικ? αγορ?, ?που το ν?ο μοντ?λο θα κατασκευ?ζεται τοπικ?, στο εργοστ?σιο του Changchun.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频