4 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Audi RS Q8 με τη σφραγ?δα ABT

Διαβ?στηκε απ? 11782 αναγν?στε? - 16/10/2020

730 ?λογα, 50mm χαμηλ?τερη αν?ρτηση και εξ?τμιση ρυθμιζ?μενη? ?νταση?. Το ν?ο Audi RS Q8 by ABT μα? εντυπωσι?ζει και ε?ναι αντ?ξιο τη? Lamborghini Urus.

 
 

AUDI : Ν?α εποχ? για το Α3, μ?θε περισσ?τερα

Η ABT, η γερμανικ? εταιρε?α βελτι?σεων που ?χει αγαστ? συνεργασ?α με την Audi, παρουσ?ασε την βελτιωμ?νη εκδοχ? του Audi RS Q8. Το ?δη κορυφα?ο Γερμανικ? sport crossover μετατρ?πεται σε εξωφρενικ? γρ?γορη κατασκευ? που κοιτ?ζει στα μ?τια την Lamborghini Urus, χ?ρη στι? καθολικ?? βελτι?σει? που ?χουν γ?νει τ?σο στον τομ?α του κινητ?ρα, ?σο και σε αυτ?ν τη? αν?ρτηση?.

Για να ε?μαστε πιο σαφε??, η ABT προσφ?ρει δ?ο στ?δια αναβ?θμιση? του κινητ?ρα: Το… μικρ?, κ?νει τον V8 να αποδ?δει 691 ?ππου?, 100 παραπ?νω απ? την εργοστασιακ? ?κδοση, καθ?? και 880 Nm ροπ??. Αν αυτ? το νο?μερο σα? ?φησε αδι?φορου?, τ?τε ?ρχεται το δε?τερο στ?διο τη? ABT, που ?ρχεται να βγ?λει και ?λλα κρυμμ?να ?λογα απ? τον τετρ?λιτρο κινητ?ρα, αποδ?δοντα? συνολικ? 730 ?ππου? και 920 Nm ροπ??.Στον τομ?α των αναρτ?σεων, η ABT παρ?χει το Level Control το οπο?ο παρεμβα?νει στην εργοστασιακ? αεραν?ρτηση του αυτοκιν?του με 3 στ?δια. Το πρ?το, με την ονομασ?α Comfort, χαμηλ?νει το αμ?ξωμα κατ? 25 χιλιοστ?. Το δε?τερο στ?διο, το Dynamic, κ?νει αυτ? που περιγρ?φει η ονομασ?α του και χαρ?ζει ?ξτρα δυναμισμ? στο αυτοκ?νητο αφο? το χαμηλ?νει ?λλα 15 χιλιοστ?. Το τρ?το και τελευτα?ο στ?διο, που ονομ?ζεται Coffee, φ?ρνει το crossover 10mm ακ?μα πιο κοντ? στο ?δαφο?, κ?νοντα? το αυτοκ?νητο 50mm χαμηλ?τερο σε σχ?ση με το εργοστασιακ?.

Εκτ?? αυτο?, η ABT βελτι?νει και το σ?στημα εξ?τμιση? του Audi RS Q8. Η ανανεωμ?νη εξ?τμιση περιλαμβ?νει 2 ηλεκτρικ? ρυθμιζ?μενα κλαπ?τα, τα οπο?α ?ταν ανο?ξουν, εκτ?? απ? ?πολεμικ?? ?χο προσφ?ρουν και καλ?τερε? επιδ?σει?, καθ?? μει?νεται το backpressure, και καταλ?γει σε 4 ανθρακονημ?τινε? απολ?ξει?, που αγκαλι?ζονται απ? το μα?ρο γυαλιστερ? πλ?ισιο στο κ?τω μ?ρο? του προφυλακτ?ρα.Αν το ανθρακ?νημα στι? εξατμ?σει? δεν σα? αρ?σει, η γερμανικ? εταιρε?α προσφ?ρει και εναλλακτικ? με γυαλισμ?νε? απολ?ξει? με χαρακτ? το λογ?τυπο ABT.
Στον τομ?α τη? εμφ?νιση?, το θηρι?δε? ABT RS Q8 διαφοροποιε?ται διακριτικ? απ? τα εργοστασιακ? μοντ?λα με carbon προσθ?κε? στην π?σω αεροτομ? και επ?ση? carbon αεραγωγο?? στα φτερ?.

Οι ζ?ντε? που προσφ?ρει η ABT για το RS Q8 ε?ναι 23 ιντσ?ν σε μα?ρο γυαλιστερ? χρ?μα και διαμανταρισμ?νο φιν?ρισμα στο στεφ?νι, εν? οι κο?λε? ακτ?νε? διαιρο?νται στι? ?κρε?.Συνολικ?, μπορο?με να πο?με ?τι ε?ναι μια εντυπωσιακ? ?κδοση εν?? ?δη εντυπωσιακο? μοντ?λου: Το εργοστασιακ? RS Q8 ?χει επιδ?σει? 0-100 σε 3,7 δευτερ?λεπτα, στ?νταρ π?σω μπλοκ? διαφορικ? εν? και ο εξοπλισμ?? του ε?ναι πλ?ρη? απ? τη βασικ? ?κδοση, αφο? περιλαμβ?νει Matrix LED φ?τα, ψηφιακ? καντρ?ν 12,3 ιντσ?ν και ηχοσ?στημα τη? κορυφα?α? high-end εταιρε?α? Bang & Olufsen με 17 ηχε?α.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频