4 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Cupra Leon το 2021

Διαβ?στηκε απ? 2099 αναγν?στε? - 8/10/2020

Το ν?ο Leon τη? Cupra (?χι, δεν παραλε?ψαμε την ονομασ?α SEAT, απλ? πλ?ον ε?ναι ξεχωριστ? brand) ?ρχεται το 2021, με σκοπ? να χτυπ?σει ανταγωνιστ?? ?πω? το ν?ο Type-R, με ?πλα του επιλογ?? ?πω? μπλοκ? και τετρακ?νηση.

 
 
?δη απ? βασικ?? πληροφορ?ε?, μπορο?με να φανταστο?με τι? ικαν?τητε? του ν?ου Cupra Leon: Μπλοκ? διαφορικ? στα προσθιοκ?νητα μοντ?λα, φρ?να με την υπογραφ? τη? brembo, ρυθμιζ?μενη αν?ρτηση απ? τη θ?ση του οδηγο? και προοδευτικ? σ?στημα διε?θυνση?, θα ε?ναι ορισμ?να απ? τα χαρακτηριστικ? του αυτοκιν?του που ?πατ?ει? επ?νω στην πλατφ?ρμα MQB Evo, πλατφ?ρμα που μοιρ?ζεται και με ?λλα μοντ?λα του VW Group, ?πω? το ομ?σταυλ? του Formentor και το Audi A3.

Το ν?ο μοντ?λο θα προσφ?ρεται σε δ?ο εκδ?σει?: Πεντ?θυρο hatchback και Sportstourer wagon, ?πω? ακριβ?? και το μοντ?λο που αντικαθιστ?.Τα μηχανικ? σ?νολα που θα κινο?ν το ν?ο Leon θα ε?ναι σε σ?νολο 4. Η μ?δα προστ?ζει σειριακ? σαζμ?ν, ?τσι η μοναδικ? επιλογ? στη μετ?δοση ε?ναι ?να 7?ρι DSG.

Στο εσωτερικ?, την προσοχ? μα? τραβ?ει το παχ? και flat bottom δερμ?τινο τιμ?νι, το οπο?ο ?χει ενσωματωμ?να τ?σο το μπουτ?ν εκκ?νηση? του κινητ?ρα, ?σο και αυτ? τη? επιλογ?? των οδηγικ?ν προφ?λ. Αξ?ζει να σημει?σουμε πω? τα δ?ο αυτ? μπουτ?ν βρ?σκονται χαμηλ?, στη θ?ση του αντ?χειρα ?ταν τα χ?ρια βρ?σκονται στη θ?ση 8:20, κ?νοντα? το τιμ?νι να μοι?ζει ιδια?τερα πολεμικ?.

Πολεμικ? ε?ναι και τα καθ?σματα, που ε?ναι bucket ακ?μα και στην βασικ? ?κδοση και ο π?νακα? οργ?νων ε?ναι ψηφιακ??, δι?σταση?? 10,25 ιντσ?ν. Την ψυχαγωγ?α οδηγο? και επιβατ?ν φροντ?ζει η οθ?νη 10 ιντσ?ν η οπο?α περι?χει και 3D σ?στημα πλο?γηση? και ασ?ρματο Apple CarPlay και Android Auto. Αξ?ζει να σημειωθε? πω? ο χειρισμ?? τη? μπορε? να γ?νει και με φωνητικ?? εντολ??, καθ?? και με συνδυασμ? χειρονομι?ν.


?
Κ?τι που ε?ναι εντελ?? ν?ο στο ολοκα?νουριο Cupra Leon ε?ναι η ?κδοση με υβριδικ? χαρακτ?ρα, τον οπο?ον αποτελο?ν ?να? TSI βενζ?νη? 1,4 λ?τρων που αποδ?δει 147 ?λογα και ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? ισχ?ο??114 ?ππων με μπαταρ?α 13kWh ι?ντων λιθ?ου. Η συνδυαστικ? δ?ναμη του αυτοκιν?του αν?ρχεται στα 242 ps, χαρ?ζοντα? σ?μφωνα με την εταιρε?α επιδ?σει? 0-100χλμ/?ρα σε 6,7 δευτερ?λεπτα και τελικ? ταχ?τητα 225 χλμ/?ρα.
?
Το ν?ο Cupra Leon e-Hybrid ?χει ηλεκτρικ? αυτονομ?α 55-60 χιλιομ?τρων, και ο ηλεκτροκινητ?ρα? ε?ναι τ?που plug-in, μπορε? να φορτ?σει δηλαδ? και εξωτερικ? με πρ?ζα.Οι ?λλε? διαθ?σιμε? επιλογ?? περιλαμβ?νουν τον γνωστ? και μη εξαιρετ?ο δ?λιτρο?TSI σε δι?φορε? εκδ?σει?: Οι δ?ο πρ?τε? ε?ναι αμφ?τερε? προσθιοκ?νητε?. Η βασικ? ?χει 245 ?λογα και 370 Nm ροπ? και η πιο πιεσμ?νη 300 ?ππου? και 400 Nm ροπ??.

Η πιο καυτ? ?μω? ε?ναι η τρ?τη επιλογ?, που προσφ?ρεται μ?νο με sportstourer αμ?ξωμα: 306 PS και 400 Nm περν?νε και στου? τ?σσερι? τροχο??. Περιμ?νουμε με ανυπομονησ?α να το οδηγ?σουμε.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频