5 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Fiat 500e με 2+1 π?ρτε? για του? επιβ?τε?

23/10/2020

Το Fiat 500e 3+1 γ?νεται πρακτικ?τερο αφο? αποκτ? μια ?ξτρα π?ρτα εισ?δου, χωρ?? την παραμικρ? αλλαγ? στι? διαστ?σει? του, εν? διαθ?τει και υπερπλο?σιο εξοπλισμ?.

 
 
Η Fiat μα? παρουσ?ασε την ηλεκτρικ? ?κδοση του 500 νωρ?τερα τον Μ?ρτιο, λ?γο πριν τα παγκ?σμια lockdown, δε?χνοντ?? μα? ?τσι το π?? θα ε?ναι το ανανεωμ?νο ιταλικ? supermini.
Επτ? –και κ?τι- μ?νε? μετ?, η Fiat μα? αποκαλ?πτει ?να ν?ο μ?λο? στην οικογ?νεια, το οπο?ο μ?λιστα απ?κτησε μια ?ξτρα π?ρτα και ονομ?ζεται 500e 3+1.

Ε?ναι γεγον?? πω? πλ?ον τα μικρ? αυτοκ?νητα καλο?νται να πα?ξουν πολλ?? φορ?? και το ρ?λο των οικογενειακ?ν, αφο? πολλο? κ?τοχοι ?χουν μ?νο ?να ?χημα στην ιδιοκτησ?α και δι?θεσ? του?. ?χοντα? αυτ? ω? γν?μονα, η Fiat εξ?λιξε το 500e 3+1 με σκοπ? να ε?ναι πιο πρακτικ? για ιδιοκτ?τε? που ?χουν οικογ?νεια και πρ?πει να κ?νουν πολλ?? δουλει?? με το αυτοκ?νητ? του? σε καθημεριν? β?ση.Η εταιρε?α περιγρ?φει το ν?ο μοντ?λο ω? ?ολοκα?νουριο, αμιγ?? ηλεκτρικ? και με μ?α ?ξτρα π?ρτα, παραμ?νοντα? π?ντα 500?.

Ουσιαστικ? ε?ναι το ?διο αυτοκ?νητο με αυτ? που ε?δαμε τον Μ?ρτιο αλλ? με μ?α πρ?σθετη π?ρτα στην πλευρ? του συνοδηγο?. Καλ? καταλ?βατε, η πλευρ? του οδηγο? δεν διαθ?τει δε?τερη π?ρτα.
Αν αναρωτι?στε για ποιο λ?γο επιλ?χθηκε η συγκεκριμ?νη πλευρ?, ε?ναι επειδ? ε?ναι πιο ασφαλ?? για την επιβ?βαση και αποβ?βαση επιβατ?ν, μια? και ε?ναι δ?πλα στο πεζοδρ?μιο και δεν υπ?ρχει ο κ?νδυνο? ατυχ?ματο? απ? διερχ?μενα οχ?ματα.Καν?να? συμβιβασμ?? δεν ?χει γ?νει ?σον αφορ? την πρακτικ?τητα του αυτοκιν?του και την ευκολ?α ελιγμ?ν στα στεν? τη? π?λη?, μια? και οι εξωτερικ?? διαστ?σει? τη? 3+1 ?κδοση? δεν ?χουν αλλ?ξει καθ?λου σε σχ?ση με το απλ? Fiat 500e, εν? ?διε? ε?ναι τ?σο οι διαστ?σει? ?σο και το σχ?μα τη? π?ρτα? συνοδηγο? μεταξ? των δ?ο μοντ?λων.
Π?? γ?νεται αυτ?; Η ?ξτρα π?ρτα τη? ν?α? ?κδοση? τοποθετ?θηκε στο π?σω φτερ?, και οι μεντεσ?δε? τη? π?ρτα? βρ?σκονται το π?σω μ?ρο?, κ?νοντα? ?τσι την π?ρτα να ανο?γει ?αν?ποδα?. Ω? πρ?σθετο μ?τρο ασφαλε?α?, η ν?α πλαïν? π?σω θ?ρα μπορε? να ανο?ξει μ?νο ε?ν ανο?ξει αυτ? του συνοδηγο? πρ?τα.

Σ?μφωνα με την Fiat, η ν?α π?ρτα δεν επηρε?ζει την καταν?λωση και την οδικ? συμπεριφορ? του 500e 3+1, παρ? το γεγον?? πω? προσθ?τει 30 κιλ? επιπλ?ον στο συνολικ? β?ρο? του αυτοκιν?του.Οι πωλ?σει? του ν?ου Fiat 500e 3+1 θα ξεκιν?σουν με την ειδικ? La Prima σειρ?, η οπο?α θα ?χει πλο?σιο βασικ? εξοπλισμ? που περιλαμβ?νει μεταξ? ?λλων προσαρμοστικ? cruise control, full LED φ?τα, σ?στημα αναγν?ριση? πινακ?δων κυκλοφορ?α?, αισθητ?ρε? παρκαρ?σματο? 360 μοιρ?ν καθ?? και κ?μερα παρκαρ?σματο?.

Η Fiat δεν εξοπλ?ζει πλο?σια μ?νο τη συγκεκριμ?νη ?κδοση αλλ? και το απλ? 500 με τι? 2 πλα?ν?? π?ρτε?, καθ?? θα διατ?θεται σε 3 διαφορετικ? επ?πεδα εξοπλισμο? (Action, Passion και Icon) τα οπο?α θα ?χουν μ?α μ?ξη επιλογ?ν μπαταρ?α?, ηλεκτρικο? κινητ?ρα,? εξοπλισμο? και εμφ?νιση?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频