4 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Ford Kuga Hybrid με 187 PS και 1000km αυτονομ?α!

Διαβ?στηκε απ? 1262 αναγν?στε? - 18/11/2020

Η Ford παρουσ?ασε τη ν?α πλο?σια εξοπλισμ?νη ?κδοση του Ford Kuga, η οπο?α ?χει 1000km αυτονομ?α, 187 ?ππου?, ε?ναι τετρακ?νητη και δεν χρει?ζεται φ?ρτιση.

 
 
Η Ford ξεκ?νησε την παραγωγ? του ν?ου Ford Kuga Hybrid, το οπο?ο ?ρχεται να συμπληρ?σει την υβριδικ? γκ?μα του μοντ?λου, που μ?χρι στιγμ?? αποτελο?ταν απ? το Plug-in Hybrid και το EcoBlue Hybrid.

Το Ford Kuga Hybrid μπορε? να φορτ?ζει μ?νο του τι? υδρ?ψυκτε? 1,1KWh μπαταρ?ε?, χωρ?? εξωτερικ? πηγ? εν?ργεια?. Ο βενζινοκινητ?ρα? ε?ναι τετρακ?λινδρο? 2500 κυβικ?ν, δουλε?ει σε κ?κλο Atkinson, και σε συνδυασμ? με τον ηλεκτρικ? κινητ?ρα αποδ?δει 190 ?ππου?. Η μετ?δοση ε?ναι μεν CVT, αλλ? προσομοι?νει τι? αλλαγ?? ταχυτ?των που ?χουν τα συνηθισμ?να κιβ?τια, ?τσι ?στε να μην ?ξεν?ζει? ?σου? οδηγο?ν πρ?τη φορ? αυτοκ?νητο με CVT, εν? σ?μφωνα με τον Glen Goold, τον επικεφαλ? μηχανικ? του project, ?η λειτουργε?α προσομο?ωση? ?των αλλαγ?ν ταχυτ?των κ?νει το Ford Kuga Hybrid πιο ελκυστικ? στην οδ?γηση, εν? επ?ση? μει?νει τον θ?ρυβο του κινητ?ρα?.Το ν?ο μοντ?λο ?χει επιδ?σει? 0-100km/h σε 9,1 δευτερ?λεπτα και η μ?ση καταν?λωσ? του ε?ναι 5,4lt/100km. Οι εκπομπ?? CO2 ε?ναι 125g/km σε κ?κλο WLTP.
Η Ford δηλ?νει πω? το ρεζερβου?ρ 54 λ?τρων χαρ?ζει στο ν?ο Kuga Hybrid 30% μεγαλ?τερη αυτονομ?α απ? την Plug-In υβριδικ? ?κδοση, και με ?να μ?νο γ?μισμα μπορε? να βγ?λει 1000 km!

Ο κινητ?ρα? επ?ση? εκμεταλλε?εται τη θερμ?τητα των καυσαερ?ων για να φτ?σει νωρ?τερα σε θερμοκρασ?α λειτουργ?α?. Αυτ? επιτρ?πει στο αυτοκ?νητο να μπορε? να κινηθε? αμιγ?? ηλεκτροκ?νητα μετ? την κρ?α εκκ?νηση σε συντομ?τερο χρονικ? δι?στημα.
Εκτ?? αυτο?, το ν?ο Ford Kuga Hybrid ?χει την ελκτικ? ικαν?τητα 1600kg, εν? παρ?λληλα θα ε?ναι το πρ?το εξηλεκτρισμ?νο Kuga που θα διατ?θεται και σε τετρακ?νητη ?κδοση, σε συγκεκριμ?νε? αγορ??.

Η Ford θα διαθ?σει το Kuga Hybrid σε 3 εκδ?σει?: ST Line, ST Line X και Vignale. ?λα τα μοντ?λα θα ?χουν στον βασικ? εξοπλισμ? το FordPass Connect modem, το οπο?ο προσφ?ρει ζωνταν?? πληροφορ?ε? για την κ?νηση στου? δρ?μου? καθ?? και απομακρυσμ?νε? υπηρεσ?ε? μ?σω τη? mobile εφαρμογ?? FordPass, που περιλαμβ?νουν ξεκλε?δωμα και κλε?δωμα του αυτοκιν?του, απομακρυσμ?νη εκκ?νηση του κινητ?ρα και εντοπισμ? του οχ?ματο?, ?λα αυτ? απ? το κινητ? του ιδιοκτ?τη.
Το σ?στημα infotainment SYNC 3 με την οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν ε?ναι προαιρετικ?, ?πω? προαιρετικ? ε?ναι και το premium ηχοσ?στημα τη? B&O.Τ?λο?, το αυτοκ?νητο διαθ?τει αρκετ? βοηθητικ? συστ?ματα για τον οδηγ?, ?πω? προσαρμοστικ? Cruise Control με Stop&Go, αναγν?ριση πινακ?δων ορ?ου ταχ?τητα?, ενεργητικ? Park Assist και ν?ο σ?στημα διατ?ρηση? λωρ?δα? με ?λεγχο τυφλο? σημε?ου.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频